21. nedeľa v Cezročnom období 25.08.2019

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Ž 117)

     Milí bratia a sestry!  
     Keby sa nás niekto pýtal, či bude málo tých,  ktorí budú spasení, asi by sme z istotou povedali, že keď sa pozrieme okolo seba, tak veľmi nemá kto prísť do neba. Že svet je skazený, bezbožnosť stále rastie a dobrých ľudí ubúda. Pán Ježiš neodpovedal. Zrušil zvedavosť ľudí a povzbudil k väčšej snahe. Nežil v lepších časoch ako my. Tou tesnou bránou nie je klietka prikázaní a náboženských obmedzení, ale Pán Ježiš. On je bránou, cez ktorú sa vchádza do neba. Toto je radostná zvesť dnešnej nedele. To je evanjelium, ktoré máme hlásať v celom svete. Všade tam, kde nás Božia prozreteľnosť pošle. Nebo je nezaslúžený Boží dar. Nik sa nespasí sám, len v spolupráci s Božou milosťou. Nedá sa kúpiť,  len prijať ako dar. Nebo je otvorené pre všetkých a Pán Boh túži dať radosť Božieho kráľovstva všetkým. Cesta do neba je spojená s plnením Božej vôle. Aby sme nepočuli slová pri Božom súde: „Nepoznám vás. Hovorili ste o mne, odvolávali ste sa na mňa,  ale nežili ste so mnou. V rozhodovaniach som vám bol cudzí, aj v rečiach a skutkoch.“ Aj v konaní dobra sa potrebujeme pýtať Pána, či to, čo chceme robiť, chce aj on. 
     Preto žime radostné posolstvo dnešného evanjelia. Radosť z toho, že nás Pán Boh čaká v nebi a dáva sa nám poznať cez sviatosti a Sv. písmo.  Neľakajme sa hriešnosti svojej ani nášho okolia. Venujme sa radšej naprávaniu toho, čo nám nevyšlo a modlitbám za tých,  ktorí ešte k pokániu nedozreli. Božie milosrdenstvo je nekonečné. Jediné obmedzenie je jeho neprijatie zo strany človeka. 

Dominik Jamrich, kaplán

(Oravské centrum mládeže, Ústie)