Pobožnosť na nedeľu Krista Kráľa

Po svätom prijímaní kňaz nechá na oltári cibórium alebo vloží Hostiu do monštrancie a prikryje ju priesvitným závojom. Po modlitbe po prijímaní odhalí monštranciu a zíde ku kľačadlu. Vezme kadidelnicu a incenzuje Sviatosť. Ak je na oltári iba cibórium, incenzácia Sviatosti môže byť, ale nemusí. Medzitým sa spieva: l. Pieseň(JKS 499, 1)
          Ó, Kriste, veľký Kráľu náš, čo svetom, nebom vládneš, ty božskej moci berlu máš a láskou večne vládneš. /:Ježišu, Kráľu, prijmi svoj ľud, vrelý ti lásky skladáme sľub: za tebou, Kráľu, ísť vždy chceme, za tebou vždy ísť chceme:/
2. Úvodné zvolania
K. : Sláva tí a chvála, víťazný Baránok.
Ľ. : Sláva ti a chvála, víťazný Baránok.
K. : Ty si nás vykúpil svojou drahou krvou, Kriste, Vykupiteľ.
Ľ. : Sláva ti a chvála, víťazný Baránok.
K. : Ty si nás znovuzrodil pre nový život a živíš nás svojím obetovaným telom, Kriste, Spasiteľ.
Ľ. : Sláva ti a chvála, víťazný Baránok.
K. : Ty si Kráľ a stredisko našich sŕdc.
Ľ. : Sláva ti a chvála, víťazný Baránok.
K. : Hoden si prijať moc a bohatstvo, múdrosť a silu. slávu a dobrorečenie, víťazný Baránok, Ježišu Kriste.
Ľ. : Sláva ti a chvála, víťazný Baránok
3. Čítanie Božieho slova
Apoštol Pavol hovorí:
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! (Kol 3, 12-15)
4. Úvaha
Je krásne hľadieť na Ježišovo Srdce ako symbol jeho nekonečnej lásky. Ešte krajšie je mať ho vždy živého blízko seba, v Oltárnej sviatosti. Najsvätejšie Srdce, ktoré uctievame, nie je mŕtve, nebijúce srdce, na ktoré môžeme iba spomínať. Je to Srdce živé, živé nielen v nebi, kde sídli oslávený človek Kristus Ježiš, ale je živé aj na zemi, všade, kde je Eucharistia. „V Eucharistii nás toto Božské Srdce spravuje a miluje, žije a prebýva s nami, aby sme aj my žili a prebývali v ňom… „ (Benedikt XV.).
5. Chvíľa posvätného ticha
V tejto chvíľke sa zasvätím Kristovi Kráľovi a poďakujem sa mu, že patrím do jeho kráľovstva, do kráľovstva pravdy a života, do kráľovstva svätosti a milostí, do kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja.
6. Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu
K. : Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:
Ľ.: Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
K.: Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,
Ľ. : každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.
K. : Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa,
Ľ. : zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.
K.: Pane, buď kráľom nielen svoj im verným, ktorí ťa nikdy neopustili,
Ľ. : ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou.
K. : Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
Ľ. : priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
K. : Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas:
Ľ. : Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky.
V.: Amen.
Ctime túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená, bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená; pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená. Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie, sláva, moc a česť ich menu, tak aj dobrorečenie; od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie. Amen.
K. Z neba si im dal chlieb. (V. O. Aleluja.)
Ľ. Ktorý má v sebe všetku slasť. (V. O. Aleluja.)
Modlime sa.
Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám
pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa,
pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou
vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho
vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R: Amen.
Po požehnaní nasleduje pieseň Nech je zvelebený Boh,
Na záver pokračujeme v speve piesne JKS 499, 2. verš.