Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania v roku 2024: 

S Božou pomocou bude v roku 2024 – presný dátum spresníme. Birmovanci od ôsmeho ročníka základných škôl vrátane a nahor sa môžu prihlásiť na webovej stránke po vyplnení potrebných údajov do 30.06.2023.Na stránke farnosti aj tu sú informácie o linku na prihlásenie https://viac.typeform.com/birmovka-2023

Otázky pre birmovancov JSP

BOH JE LÁSKA

 1. Kto je Boh? Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme./Gn 1,1/
 2. Koľko bohov existuje? Boh je len jeden. /Mk12,29/
 3. Koľko osôb je v jednom Bohu? V jednom Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syn, Duch Svätý = jedným menom ich voláme Najsvätejšia Trojica. /2Kor13,13/
 4. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný? O Bohu môžeme vedieť aj keď je neviditeľný, tak že sa nám zjavuje z krás prírody, v láske dobrých ľudí a najviac vo sv. Písme a cez pôsobenie v našich životoch a vo svete. /Ex3,8/,KKC341/
 5. Má Boh telo ako my? Boh nemá telo, On je čistý duch a je všadeprítomný. /2Kor2,17/
 6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné? Boh vie všetko, vie čo bolo, je a bude. Pozná naše myšlienky a túžby. Bohu nič nie je nemožné. /LK2,37/
 7. Miluje Boh všetkých ľudí? Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretože sám je Láska. /1Jn4,8/
 8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším? Pretože Boh je môj otec, miluje ma takého aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať aj keď zhreším. /Dt4,31/
 9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku? Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od Boha oddeľuje hriech a neplnenie Božej vôle. /Gen3/
 10. Musím vždy cítiť, že Ťa Boh miluje? Nemusím vždy cítiť, ale musím veriť, že Boh je láska a vždy mi chce len to najlepšie. /Ž34,11/

HRIECH

 1. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo Boží poriadok vo svete? Boh stvoril všetko tvorstvo dokonalé a krásne /1 Tim4,4/. Avšak dokonalosť a harmóniu stvorení narušilo pôsobenie padlých anjelov a hriech ľudí. /KKC391,KKC413/
 2. Čo je hriech? Hriech je neposlušnosť voči bohu, /Rim5,19/ urážka Boha a odmietnutie Jeho lásky. /1Jn3,8/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorí je život, je to teda vstup do smrti. /KKC414/
 3. V čom spočíva hriech prvých rodičov? Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. /Gn3,1-13,KKC397,398/
 4. Ako voláme hriech Adama a Evy? Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom. /Rim5,19/
 5. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech? Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC404/
 6. Aké sú dôsledky prvotného hriechu? Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech. /Gn3,KKC405/
 7. Akým spôsobom sa pácha hriech? Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. /Mt15,18/
 8. Aký je to ťažký hriech? Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. /KKC1854-1861/
 9. Aké je východisko z ťažkého hriechu? Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí.
 10. Aký je to ľahký hriech? Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba dobrovoľnosť alebo plné vedomie, alebo je to malá vec.
 11. Aká je východisko z ľahkého hriechu? Boh ma očistí od ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie a to kedykoľvek počas dňa.
 12. Ktoré sú hlavné hriechy? Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev, lenivosť. /Mk7,20;Gal5,19-21/
 13. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech? Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak je zachránený.
 14. Existuje neodpustiteľný hriech? Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame. /Mt9,12/
 15. Čo je pokánie? Pokánie je to zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojíme pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujeme svoj hriech a prosíme Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. /KKC1423,1431/
 16. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy? Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám prisľúbil a poslal Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. /Jn3,16.KKC1433/

 JEŽIŠ KRISTUS – NAŠA SPÁSA

 1. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš je Spasiteľ ľudí /1Tim1,10/ On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriech. /Kor15,57/ Ježiš Kristus je druhá Božská osoba Najsvätejšej Trojice, je to Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
 2. Ako sa Syn Boží stal človekom? Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. /KCC43, Mt1,18/
 3. Koľko trval Ježišov skrytý a koľko verejný život? Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. /Lk3,23/
 4. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh? To, že Ježiš je opravdivý Boh, dával najavo tým, že konal zázraky, ako napr.: pozri Lk8,40-48; Mk1,2; Mk8,1-9 a napokon sám vstal z mŕtvych. /Kc746/
 5. Ako zomrel Ježiš Kristus? Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať. Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. /Lk23,13-32/
 6. Čo sa stalo po Jeho smrti? Ježiša potom pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, Satanom, hriechom a nad utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista. /KKC651/
 7. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi? Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dni a potom vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi Bohu. /Sk1,3/
 8. Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem? Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa ja stalo po 10-tich dňoch. /KKC743/
 9. Vysvetli čo je spása? Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. /Jn10,10;Mk16,16/
 10. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou? Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. /Rim10,9/
 11. Čo znamená slovo kresťan? Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci).

VIERA

 1. Kto je kresťan? Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. /Sk11,26/
 2. Čo je viera? Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho, v čo dúfame a dôkazom toho čo nevidíme. /Hebr11,1/ Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. /Ef3,17/ Viera je dôvera v Boha.
 3. Kde je zahrnuté učenie viery? Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha. /KKC 194/
 4. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať? Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta Sv. písmo, modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
 5. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť? Boh je len jeden. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je ku spáse potrebná. /Šesť hlavných právd/
 6. Ako sa v tvojom živote prejavuje to, že veríš v Boha?

DUCH SVATÝ

 1. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je Tretia Božská Osoba Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
 2. Prečo Boh zoslal na zem svojho Svätého Ducha? Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. /Jn14,26,Sk1,8/
 3. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov? Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.
 4. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého? Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t.j. vytváranie spoločenstva človeka s Bohom a človeka s človekom.
 5. Aké sú dary Ducha Svätého? Dary Ducha Svätého sú múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia a mnohé ďalšie.
 6. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem? Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou a na konci sveta ako Sudca živých i mŕtvych, dobrých i bezbožných. /MT24,3,Zjv1,7/
 7. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná Cirkev? Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem. /Zjv19,7/
 8. a/ Ako očakávaš Ježišov druhý príchod ty? /tešíš sa naň, alebo sa bojíš, alebo ti to je jedno?/ b/ Čo pre teba znamená Ježišova výzva: Bdejte- buďte pripravený! ? /1Pt5,8, Mt24,42/

CIRKEV

 1. Čo je cirkev? Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. /Sk20,28, Ef5,25/
 2. Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus. /Ef5,23/
 3. Aké je poslanie Cirkvi? Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
 4. Kto sú členovia Cirkvi? Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
 5. Prečo sa v Cirkvi objavujú chyby? Lebo ju tvoria ľudia a tí podliehajú ľudským slabostiam.
 6. Kto je hlavou Cirkvi? Hlavou Cirkvi je pápež.

SVIATOSTI

 1. Čo sú sviatosti? Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život. /KKC1210/
 2. Vymenuj 7 sviatostí. Krst, birmovanie, sviatosť oltárna, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo.
 3. Čo je krst? Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. /Sk2,38/ Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi, Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom. /KKC1213,1272/
 4. Aká poslanie som dostal pri krste? Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. /KKC1241/
 5. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi? Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvi, hoci v malo spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásateľom Božieho Slova a svedčiť o živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať sa za potreby bratov a sestier.
 6. Čo je birmovanie? Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje aby sme boli praví a odvážny kresťania. /KKC1316/
 7. Kto ustanovil sviatosť birmovania? Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Svätého Ducha. /Sk8,14-17/
 8. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov? Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru, rozvíja naše schopnosti, aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi. /KKC1309/
 9. Kto môže udeliť sviatosť birmovania? Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitých prípadoch ju môže vysluhovať poverený kňaz. /KKC1312-1314/
 10. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? Keď je birmovanec pripravený po duchovnej a vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného, a vkladaním ruky so slovami: Prijmi znak daru Ducha Svätého! Birmovanec odpovedá: Amen! Biskup: Pokoj s tebou! Birmovanec: I s duchom Tvojím!
 11. Čo je sv. krizma? Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom za Zelený štvrtok pri sv. Omši. /KKC1241-1242/
 12. Čo je sviatosť zmierenia? Je spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s nebeským Otcom.
 13. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia? Pred sv. Spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, rozhodnutie skoncovať s hriechom.
  Pri sv. spovedi: vyznanie hriechov, vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. /KKC1422-1498/
 14. Čo je dokonalá ľútosť? Keď v prítomnosti Boha úprimne ľutujem svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kvôli strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti alebo z potreby očistiť sa, alebo prišiel nejaký termín spovede- vtedy ide o nedokonalú ľútosť. /KKC1492/
 15. Čo je milosť posväcujúca? Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu- je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžeme žiť spoločenstvo s Bohom. /KKC824/
 16. Čo je Eucharistia? Sviatosť, v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný náš Pán Ježiš Kristus. /KKC1328-1333/
 17. Kedy ustanovil Ježiš Eucharistiu? Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb na víno na svoje telo a krv a dal ich prijímať apoštolom. A povedal: Toto robte na moju pamiatku! . /Lk22,14-20/
 18. Čo sa deje vo sv. omši? Vo sv. Omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho zmŕtvychvstanie- je to nekrvavá obeta. /KKC1368/
 19. Prečo prijímam telo Pána Ježiša? Telo Pána Ježiša prijímam preto, lebo Pán Ježíš povedal: Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom žiť. Tiež dostávam milosti, ktoré obnovujú a posilňujú moje priateľstvo s Bohom. Dostávam silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach, atď… /KKC1416/
 20. Ako sa pripravíme na sv. prijímanie? Jednu hod. Pred sv. Prijímaním nebudeme nič jesť, piť ani žuť, aktívne sa zapájame do slávenia sv. Omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv. Prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. /KKC1416/
 21. Čo je pomazanie chorých? Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých šudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia. /KKC1449/
 22. Čo je sviatosť kňazstva? Sviatosť kňazstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása Božie slovo a vyhlasuje sviatosti. /KKC1592/
 23. Čo je sviatosť manželstva? Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti. /KKC1660/

BIBLIA (= Sväté písmo)

 1. Čo je Biblia? Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorých inšpiroval Duch Svätý. Ľudskými slovami k nám cez Bibliu hovorí Boh.
 2. Ako sa delí Sväté písmo? Delí sa na Starý zákon (46 kníh) a Nový zákon (27 kníh).
 3. Čo označujú skratky a čísla pri citátoch zo Svätého písma? Označujú knihu, kapitolu a verš.
 4. Aký význam má pre kresťanov Starý zákon? V Starom zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý vedie a vychováva ľudí. Starý zákon pripravuje ľudí na to, že sa Boží Syn stane človekom.
 5. Aký význam má pre kresťanov  Nový zákon? V Novom zákone sa napĺňa Božie zjavenie. Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať.
 6. Aké knihy nájdeme v Novom zákone? Základom Nového zákona sú 4 evanjeliá. Ďalšie knihy sú Skutky apoštolov, Listy a Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa).
 7. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú? Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
 8. Čo sú to apoštolské listy? Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac listov napísal svätý Pavol.

MODLITBA

 1. Čo je modlitba? Modlitba je spôsob ako byť s Bohom a slúžiť mu. (Lk 2, 36-37)
 2. Prečo a ako by som sa mal modliť? Prečo? Lebo ma Boh čaká.  Ako? Môžem mu povedať čokoľvek. (napr. prosiť, odprosovať, ďakovať a chváliť).
 3. Je modliť sa to isté ako hovoriť k Bohu? Modliť sa neznamená len hovoriť k Bohu, je to rozhovor s Bohom, čo zahŕňa aj počúvanie. Znamená to byť s ním a tráviť s ním čas.
 4. Čo je na modlitbe najdôležitejšie? Nájsť si čas na Boha je oveľa dôležitejšie ako spôsob modlitby.
 5. Prečo opakujeme stále tie isté modlitby? Ústne modlitby nám pomôžu modliť sa celým srdcom, vložia nám do úst slová, keď nevieme, čo povedať, a opakovaním nás posilnia.
 6. Vypočuje Boh vždy naše modlitby? Áno. Boh však nie je automat, tak spôsob ako chce vypočuť naše modlitby, musíme nechať na neho. Na prosby odpovedá „áno“, „nie“, alebo „počkaj“.

CESTA DO NOVÉHO ŽIVOTA

 1. Končí sa život človeka smrťou? Duša človeka je nesmrteľná, ľudský život sa teda nekončí telesnou smrťou.
 2. Čo je nebo? Nebo je Božie prostredie, príbytok anjelov a svätých a cieľ stvorenia. Nebo nie je miesto niekde vo vesmíre, ale stav duše.
 3. Čo je očistec? Je to stav duše človeka, ktorý zomrie v božej milosti (v pokoji s Bohom i ľuďmi), potrebuje však ešte očistenie, kým bude môcť hľadieť na Boha z tváre do tváre. Očistec je jednosmerka do neba.
 4. Čo je peklo? Peklo je trvalé odlúčenie od Božej lásky, kde človek zažíva nekončiacu bolesť a nešťastie spôsobené pýchou a sebectvom.
 5. Kto sú to anjeli? Anjeli sú čisto duchovné stvorenia – osoby, ktoré majú rozum a vôľu, ale nemajú telá. Anjeli sú v celej Biblii.
 6. Čo robia anjeli? Uctievajú Boha v nebi, prinášajú nám posolstvá a dávajú na nás pozor (anjel strážny).
 7. Čo je to milosť? Milosť je boží dar, ktorý nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. Bez milosti nemôžeme veriť, obrátiť sa ani konať dobro. Božiu milosť dostávame najmä prostredníctvom sviatostí.
 8. Čím strácame božiu milosť? Hriechom, lebo milosť v nás nebude môcť pôsobiť, ak sa vedome rozhodneme neposlúchnuť Boha. Náš vzťah s Bohom sa dá obnoviť ľútosťou (napr. vo svätej omši) a predovšetkým vo sviatosti zmierenia.
 9. Kto je Panna Mária? Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa bez dedičného hriechu a nikdy nezhrešila.

PRIKÁZANIA

 1. Ako znie prikázanie lásky? „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12, 29-31)

O čom hovorí Desatoro?

 1. 1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Boh musí byť v tvojom živote prvoradý. Nič nie je dôležitejšie. To znamená, že by si si mal denne nájsť čas na modlitbu, hoci aj krátku.
 2. 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Meno Pána je sväté. Nemali by sme ho vyslovovať hanobne, alebo vzývať Boha za svedka pri sľuboch, ktoré neplánujeme dodržať. Tiež máme starostlivo narábať so všetkým, čo mu je zasvätené.
 3. 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. Nedeľa, deň Ježišovho zmŕtvychvstania, je dňom modlitby k Bohu a oddychu od práce. V tento deň majú katolíci povinnosť ísť na svätú omšu. Nedeľu by sme mali stráviť s rodinou a priateľmi.
 4. 108. Cti svojho otca a svoju matku. Deti majú poslúchať svojich rodičov. Keď rodičia zostarnú a ochorejú, deti sú povinné sa o nich starať. Prenesené na spoločnosť to znamená, že máme rešpektovať autority a spolupracovať s nimi na vytváraní spravodlivej spoločnosti.
 5. 5. Nezabiješ. Ľudský život je veľký dar od Boha a musíme si ho vážiť od počatia až po prirodzenú smrť. Toto prikázanie zakazuje akékoľvek úmyselné a nespravodlivé zabíjanie: vraždu, potrat, samovraždu či eutanáziu. Zakazuje tiež hnev a nenávisť, ktoré vedú k týraniu, provokovaniu bitky a vyvolávaniu vojen.
 6. 6. Nezosmilníš. Mimo manželstva sú akékoľvek sexuálne aktivity zlé. Smilstvo, cudzoložstvo, pornografia, prostitúcia, znásilnenie, homosexualita a masturbácia neprinášajú šťastie, pretože buď nahrádzajú alebo narúšajú manželskú lásku.
 7. 7. Nepokradneš. Krádež a vandalizmus ničia a pripravujú ľudí o osobný majetok. Ďalšie príklady okrádania sú: podvádzanie na skúškach, vyhýbanie sa plateniu daní a kopírovanie materiálov podliehajúcich autorským právam. Z hriechu krádeže sa nestačí iba vyspovedať – ukradnutú vec treba vrátiť.
 8. 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Klamstvá, podvody a ohovárania sú zlé, keďže ubližujú iným. Odoprieť však informácie niekomu, kto na ne nemá právo, nie je lož.
 9. 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Túžiť po tom, čo zakazuje šieste prikázanie, je zaobchádzať s druhým človekom ako s vecou. Keď vyhľadávame nečistú zábavu a nečisté myšlienky, strácame úctu k druhým a sme náchylnejší konať zmyselne.
 10. 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Túžiť po cudzom vlastníctve je zlé. Závisť a chamtivosť z nás robia nepríjemných a sebeckých ľudí a navádzajú nás na podvádzanie, krádež či dokonca vraždu.

MOJ VZŤAH S BOHOM – odpovede vlastnými slovami a mená zástupcov diecézy

 1. Čo Ti prináša to, že si kresťan?
 2. Modlievate sa spolu v rodine?
 3. Čo si sa dnes pomodlil? Ako často čítaš Sv. písmo?
 4. Čo by si potreboval od Ducha Svätého pre Tvoj ďalší život?
 5. Ako často sa obraciaš na Ducha Svätého?
 6. Ako sa volá diecézny biskup? Máme administrátora – dočasného správcu: Mons. Ján Kuboš
 7. Ako sa volá správca našej farnosti? Juraj Spuchľák
 8. Komu je zasvätený farský kostol v našej farnosti? Sv. Martinovi
 9. Čo Ťa oslovilo z birmovaneckých stretnutiach?

Iné

 1. Čo je cirkev? Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. /Sk20,28, Ef5,25/
 2. Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus. /Ef5,23/
 3. Aké je poslanie Cirkvi? Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
 4. Kto sú členovia Cirkvi? Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
 5. Prečo sa v Cirkvi objavujú chyby? Lebo ju tvoria ľudia a tí podliehajú ľudským slabostiam.
 6. Kto je hlavou Cirkvi? Hlavou Cirkvi je pápež. Kto je teraz pápežom? František.
 7. Čo znamená, že Kristus je Hlava a my sme jeho údmi? Krstom sa automaticky stávame Kristovým telom, ktorým je Cirkev. To, že Kristus je Hlava znamená, že On je naším vodcom a telo môže robiť len to, čo robí hlava.
 8. Kedy sa stávame členmi Cirkvi? Členmi Cirkvi sa stávame krstom.
 9. Čo je Biblia? Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorých inšpiroval Duch Svätý. Ľudskými slovami k nám cez Bibliu hovorí Boh.
 10. Ako sa delí Sväté písmo? Delí sa na Starý zákon (46 kníh) a Nový zákon (27 kníh).
 11. Aký význam má pre kresťanov Starý zákon? V Starom zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý vedie a vychováva ľudí. Starý zákon pripravuje ľudí na to, že sa Boží Syn stane človekom.
 12. Aký význam má pre kresťanov  Nový zákon? V Novom zákone sa napĺňa Božie zjavenie. Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať.
 13. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú? Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
 14. Čo sú to apoštolské listy? Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac listov napísal svätý Pavol.
 15. Čo je modlitba? Modlitba je spôsob ako byť s Bohom a slúžiť mu. (Lk 2, 36-37)
 16. Prečo a ako by som sa mal modliť? Prečo? Lebo ma Boh čaká.  Ako? Môžem mu povedať čokoľvek. (napr. prosiť, odprosovať, ďakovať a chváliť).
 17. Je modliť sa to isté ako hovoriť k Bohu? Modliť sa neznamená len hovoriť k Bohu, je to rozhovor s Bohom, čo zahŕňa aj počúvanie. Znamená to byť s ním a tráviť s ním čas.
 18. Prečo opakujeme stále tie isté modlitby? Ústne modlitby nám pomôžu modliť sa celým srdcom, vložia nám do úst slová, keď nevieme, čo povedať, a opakovaním nás posilnia.
 19. Vypočuje Boh vždy naše modlitby? Áno. Boh však nie je automat, tak spôsob ako chce vypočuť naše modlitby, musíme nechať na neho. Na prosby odpovedá „áno“, „nie“, alebo „počkaj“.
 20. Aké druhy modlitby poznáme? Poznáme prosebnú, ďakovnú, chváliacu a odprosovaciu modlitbu.
 21. Čo je to svätá omša? Svätá omša je nezaslúženým darom a každodenným zázrakom, kedy sa nám Ježiš dáva ako pokrm v Oltárnej Sviatosti pod spôsobom chleba a vína.
 22. Ako sa volajú hlavné časti svätej omše? Časti svätej omše sa volajú bohoslužba Slova a bohoslužba obety.
 23. Čo znamená prežehnanie sa pri vstupe do kostola? Prežehnanie svätenou vodou je pripomienkou nášho krstu a krstnej zmluvy, ku ktorej sa hlásime. Krst je vlastne našou vstupenkou na slávenie Eucharistie.
 24. Prečo si pri vstupe do kostola kľakáme? Lebo tým vyjadrujeme úctu Kristovi, ktorý je medzi nami vždy prítomný v Eucharistii, v bohostánku.
 25. Prečo pri bohoslužbe slova sedíme? Pri bohoslužbe slova sedíme, pretože začína vyučovanie a my chceme – podobne ako Mária – sedieť pri Ježišových nohách a nechať sa poučovať.
 26. Čo vyjadrujeme krížikmi na čele, perách a hrudi pred evanjeliom? Vyjadruje to našu túžbu o počúvanom evanjeliu rozmýšľať, hovoriť a uchovávať ho vo svojom srdci.
 27. Čo je Eucharistia? Živé telo Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína.
 28. Čo znamená výzva „Iďte v mene Božom“ na konci svätej omše? Znamená, že máme pokračovať v slávení svätej omše všade tam, kde sa nachádzame, v rodine, v škole, v práci.
 29. Prečo si pri svätej omši podávame ruky na znak pokoja? Pretože skôr, ako prijmeme Telo Kristovo, je potrebné sa zmieriť so svojimi bratmi a sestrami a odpustiť.
 30. Prečo sa pri svätej omši používa práve chlieb a víno? Chlieb je symbolom ľudskej existencie, lebo pochádza zo zeme ako človek. Víno obveseľuje srdce človeka, Jeho zmyslom je nielen stíšiť smäd, ale byť aj nápojom radosti, hojnosti a nadbytku.

Trstená 05.08.2022