Sviatosť krstu

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

  • Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši alebo prehlásenie o chytanom prijatí sviatosti manželstva do jedného roka.
  • Krstní rodičia predložia svedectvo o krste. Náuky – katechéza sa koná v sobotu pred krstnou nedeľou o 8.00 hod. v kancelárii farského úradu.
  • Sviatosť krstu vysluhujeme každé dva týždne – v nedeľu nepárneho týždňa (okrem odpustu Škapuliarskej Panny Márie, sviatku Vianoc a Veľkej noci). V sobotu pred touto nedeľou sú krstné náuky o 08.00 vo farskej budove.
  • Prosíme, aby prišli na náuky – katechézu aj krstní rodičia a rodičia priniesli so sebou rodný list pre skopírovanie priamo na fare.

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.