Ohlášky 10.10.2021

Daniel Novotný, syn Jaroslava a Daniely, rodenej Babíkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
Mária Vajduliaková, dcéra Miloša a Márie, rodenej Meškovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;
ohlasujú sa tretí raz.
 
Matúš Grešák, syn Jaroslava a Mariany, rodenej Kapjorovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej a
Martina Janolková, dcéra Antona a Moniky, rodnej Kubolekovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;
 ohlasujú sa druhý raz.
 
Michal Smiešny, syn Pavla a Kataríny, rodenej Slivovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej a
Lucia Dobrodenková, dcéra Dušana a Kataríny, rodenej Begáňovej, narodená v Ilave, bývajúca v Trstenej;
ohlasujú sa druhý raz.

„Bohatý mladík“

        Mladý človek prišiel s úprimnou otázkou za Pánom Ježišom. A prišiel aj s určitou hrdosťou na svoju dokonalosť. Ale jeho dokonalosť a plnenie prikázaní malo vo veľkej miere iba pozemský význam. Pán Ježiš ho upozornil na to, aby získal poklad v nebi. Môžu tu byť dve formy majetku – Hmotný majetok – Kto žije evanjeliovo, čiže podľa vzoru Pána Ježiša, ktorý sa narodil v maštali a zomrel bez vrchných šiat na kríži a celý život slúžil núdznym, tak hmotný majetok užíva v takej miere, ktorá je potrebná a z toho, čo mu Pán Boh uštedril rozdáva tým, ktorí to potrebujú. Tak žili mnohí svätí. Ale je ešte druhá forma bohatstva – množstvo dobrých skutkov a náboženských aktivít. Oni sú veľmi dobré, ale nemôžu byť zárukou neba. Nik sám do neba nepríde za svoje zásluhy, ale pre obetu Božieho Syna. Pán Ježiš otvoril brány neba. Pred jeho príchodom sa tiež ľudia snažili dodržiavať zákon, ale nebo bolo stále zatvorené. Nie dodržiavanie zákona, ale Božia milosť a obeta Pána otvorili nebo. Kto sa spolieha na bohatstvo svojich dobrých skutkov a dodržiavanie zákona, nemá istotu neba. Božia milosť je pre spásu potrebná a milosť sa dáva jedine pokorným – to sú tí, ktorí uznajú – „Ježišu, potrebujem Ťa. Bez tvojej milosti nič nedokážem“. Preto chodíme na sv. omšu, prijímame sviatosti, aby sme s nimi prijímali milosť. Kto chce žiť poctivo kresťanstvo, uvedomí si, že na to nemá. Že to z ľudských síl nejde. Ale to je dobré zistenie, lebo už nemusíme ťahať sami, ale sa odovzdávame Dobrému Pánu Bohu do jeho rúk. Pán Ježiš  s láskou pozrel na toho mladého človeka a dal mu riešenie. Na nikoho z nás Pán Boh nepozerá s opovrhnutím. On nie je ako človek. Na každého pozerá s láskou a pozýva k životu s ním. Naša nádej na spásu vychádza z dôvery v Božiu moc a lásku k nám. Potom ináč pozeráme aj na plnenie zákona, robenie dobra, modlitby… Už si nimi nechceme Pána Boha kupovať, ale chceme sa touto formou s ním zjednotiť. On nám chce dať seba, nielen miesto v nebi, alebo vypočutú prosbu na zemi, lebo On je omnoho viac.

kaplán Dominik Jamrich


Zamyslenie na 24. Nedeľu v období cez rok B

          Mám uveriť láske, ktorou ma Boh miluje, láske, o ktorej Boh tak často hovorí, a tou jeho rečou lásky nie sú len pekné slová. Za jeho slovami nasledujú skutky lásky, prichádza spasiť svet, všetkým ohlasuje blahozvesť, každému s kým sa stretne, robí dobre, očisťuje od poškvrnenia hriechom, preto sa obetuje na ukrutnú smrť. „Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili,…tvár som si neskryl pred potupou a slinou.“
          Odmietnu ho starší ľudu a On na kríži obetuje svoj život za všetkých… Reči tejto lásky nie je možné nerozumieť.
          Tvrdím, že milujem Boha. Tvrdím, že v neho skutočne verím. No ani mne nestačia pekné slová: Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Lebo viera a láska bez skutkov sú mŕtve. Je to čosi podobné, akoby som hladnému povedal: Choď v pokoji, a nedal by som mu nič.
Svoju lásku musím prejaviť v skutkoch, v skutkoch, ktoré sa Jemu páčia, to značí, že musím zaprieť sám seba, vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Krista, v Jeho sebaobetovaní v láske. Stratiť aj svoj život pre Neho v zachovávaní jeho príkazov a nariadení.
           Kiež je moja viera oživovaná skutkami lásky a moja láska nech sa prejavuje aj v skutkoch.

Marek Gavalier, kaplán