Božie slovo hýbateľ nášho života

          Evanjelium opisuje silu Ježišovho slova. Je radostnou zvesťou o Božom kráľovstve. Boh je blízko a ujíma sa vlády, preto sa treba k nemu vrátiť. V tomto všetkom prichádza spása a požehnanie, čoho viditeľným prejavom je povolanie učeníkov a početné uzdravenia.
          Je to práve Ježišovo slovo, ktoré približuje ľudí k Bohu: dôkazom sú prví štyria apoštoli rybári ľudí. Účinok tohto slova evanjelista Matúš zámerne podáva ideálnym spôsobom: Ježiš stretá bratov pri práci, autoritatívne ich pozýva k nasledovaniu, oni okamžite súhlasia, zanechajú svoju prácu a začnú  nasledovať Krista. Podmanivé slovo Ježišovo nasmeruje rybárov od života pre seba k životu pre Krista a pre jeho kráľovstve.
          A tak aj pre nás v dnešnú nedeľu, ktorá je Nedeľou Božieho slova, znie výzva urobiť Božie slovo hýbateľom svojho života, aktívnou normou svojich rozhodnutí. Opustiť spôsoby kresťanov, ktorí svoju vieru a svoje kresťanské postoje formujú na základe svojich nálad, svojich predstáv, svojich “právd a učení”. Opustiť aj spôsoby kresťanov, ktorí si vypočujú Božie slovo a tam to pre nich celé končí. A tiež opustiť spôsoby kresťanov, ktorí odovzdávanie viery zdeformovali z ohlasovania živého a účinného Božieho slova na bezduché moralistické nanútenie príkazov a zákazov.
          A stať sa vernými nasledovateľmi a uskutočňovateľmi Slova – ako učeníci. Ježiš k nim prehovoril a oni hneď šli. Aj my sme predsa ako kresťania povolaní poznávať a nasledovať Boha, ktorý sa nám zjavil – prehovoril k nám a tak sa nám dal poznať, aby sme netápali v neistote poznania pravdy.
          Je dobré, ak poznáme texty rôznych náboženských piesní a ich spevom sa modlíme. Je dobré, ak počúvame vyučovania rôznych katolíckych kazateľov a evanjelizátorov. Je dobré čítať kvalitné knihy kresťanských autorov. No nič z toho sa nevyrovná čítaniu a poznaniu Božieho slova. „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista,” povedal sv. Hieronym a Cirkev to neustále pripomína.
          Keď Ježiš začína verejne účinkovať, ohlasuje: Priblížilo sa Božie kráľovstvo. A nám Cirkev dnes opakuje – pre každý jeden deň – ukazujúc na Bibliu: Priblížil sa Boh. Vezmite a čítajte, aby ste ho počuli, stretli ho a zažívali jeho moc. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. A taj sa povzbudzujme, aby sme denne čítali Božie slovo s otvoreným srdcom a túžbou nechať sa ním formovať. Nech je z toho možno záväzok na celý rok. Verte, je to pre našu vieru nevyhnutné a život premieňajúce.
Branislav Kožuch, kaplán