Byť pravými a skutočnými Ježišovými apoštolmi

          Dnes sme svedkami koľko ľudí trpí, prežíva krízy a pády. Život človeka je stále v ohrození a nebezpečenstve. Strácame zmysel života a reptáme proti Bohu. Koľkí povieme: ,,Kde si Bože? Existuje Boh?“ Keby tu bol, nebol by to dovolil. Musíme si uvedomiť, že Boh je vždy s nami. Vždy je nablízku, keď ho človek potrebuje. Každá naša životná situácia, každý okamih nášho života má byť spojený s Bohom.
          Čo znamená byť pravým a skutočným Ježišovým apoštolom? Vyžaduje si to vždy sa rozhodnúť pre Ježiša. On má byť Pánom našich sŕdc a preto sa utiekajme vždy k nemu. On je živý Boh. Niekedy však Ježiš vyžaduje od nás radikálne rozhodnutia, ktorým nie vždy rozumieme. Odpoveď nám dáva Božie slovo 23. nedele. V prvom čítaní z knihy Múdrosti čítame: ,,Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly? Alebo kto môže pochopiť, čo chce Pán?“ V Evanjeliu čítame: ,,A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.“ ,,Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“
          Pravý a skutočný Ježišov apoštol musí zvládnuť každý deň, zobrať svoj kríž a nasledovať ho. Musíme sa zriekať vecí, ktoré nás od Ježiša vzďaľujú, alebo sú prekážkou na ceste k nemu. Diabol vždy bude chcieť, aby sme opovrhli Bohom. Bude robiť všetko preto, aby sa oslabil náš vzťah a vzdialil nás od najsilnejšieho zdroja, prameňa nášho života – Ježiša. Povzbuďme sa myšlienkou svätého Jána Mária Vianneya: ,,Akí sme len šťastní, že Ježiš Kristus je pre nás vzorom a príkladom vo všetkých okolnostiach života.“ Tajomstvo požehnaného a šťastného života je to, keď uznáme Ježiša za živého Boha. Dôležité je, aké miesto mu vo svojom živote každý z nás dá. Nebojme sa odovzdať Ježišovi každý problém nášho života. On dokáže so všetkým pomôcť. Naše životy sprevádza kríž, my strácame pevnú pôdu pod nohami, potápame sa v problémoch, sme zúfalí, strácame nádej. Ježiš vie, že sme slabí, že reptáme, keď dopustí na nás nejakú skúšku, kríž.
          Pane Ježišu, daj nám silu a pomáhaj nám, aby sme boli pravými a skutočnými tvojimi apoštolmi. Pomáhaj nám niesť naše životné kríže. Tak sa ti vždy pripodobníme a budeme tvojimi nasledovníkmi. Nech nám k tomu pomáha mocný príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov.   

Vladimír Bača, kaplán