Tretia adventná nedeľa „Radujte sa!“ – 15.12.2019

Advent smeruje k záveru …

Bratia a sestry, milí farníci!
        Advent smeruje k záveru, pribúda radosti z očakávania príchodu Pána Ježiša. To prežíval aj Ján Krstiteľ. Hlásal – „Sekera je už priložená ku koreňom stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ Teraz je Ján vo väzení a počúva o uzdravovaní, oslobodzovaní od zlých duchov a začína byť neistý, či to dobre hlásal. Namiesto trestajúceho ohňa prichádza radosť, sloboda a požehnanie.  Boh je svätý. Je vždy iný, ako vyzerajú naše predstavy o ňom. Jeho zasľúbenie je väčšie, ako ktorákoľvek povesť o ňom. Pána Boha vždy chápeme len svojím ľudským spôsobom. Keď mal Ján neistotu, pýtal sa, keď bol obmedzený žalárom, pýtal sa cez učeníkov. To ho chránilo od zlých rozhodnutí. Neveril svojim fantáziám, ani klamstvám zlého, ale pýtal sa Pána. Vždy stál pred Pánom. Nepohol ním žiadny vietor chúťok a žiadostí, len Duch Boží. To je postoj učeníka. Kto nestojí pred Pánom, je zmietaný  svojimi modlami a záujmami. Pán Ježiš priniesol slobodu a nádej. Počas jeho verejného účinkovania sa z tejto slobody tešili tí, ktorí boli ochotní prísť za ním. Odchádzali premenení – niektorí zdravotne, iní oslobodení od trápenia zlým duchom a iní povzbudení na duši. Pán je nemenný. Tí, ktorí za ním prichádzajú a pevne stoja pri ňom, zažívajú radosť premeny aj dnes. Advent má svoje trvanie. Aj premena nášho života má svoje trvanie a potrebný čas prípravy. Je to čas očakávania príchodu Pána. Keď čakáme návštevu, stále myslíme na toho, koho čakáme. Popritom robíme čo treba, ale naša myseľ je pri očakávanom. Tak aj cez advent nech je naša myseľ stále pri Ježišovi. On je centrom adventu a Vianoc. Prišiel už dávno, ale je mnoho oblastí nášho života, kam sme ho neprijali. Chce premeniť aj tieto sféry nášho žitia. Chce sa nanovo narodiť  v našich vzťahoch, v našich slabostiach v našich rodinách.

Požehnaný a pokojný advent!

Dominik Jamrich, kaplán

(Oravské centrum mládeže, Ústie)

 

Druhá adventná nedeľa – 08.12.2019

Cesta farnosti Trstená (duchovná aj krížová)

     Bratia a sestry, milí farníci!
     Pri príchode do našej farnosti som sa stretol s prívetivou atmosférou a prijatím, za ktoré vám ďakujeme obaja – pán kaplán Martin, ale aj ja. Ďakujem aj za prvé dni pomoci a informácií, ktoré sú potrebné na dobrý začiatok pôsobenia pre kňazov každej farnosti. Najviac ďakujem za modlitby a duchovnú podporu. Ďakujem za prácu a všetko, čo urobil môj bezprostredný predchodca pán farár Jaroslav, páni kapláni, ale aj jeho mamka, všetci, ktorí pôsobil v tejto milej farnosti, zanechali svoje dielo ako svedectvo spolupráce s Pánom, najvyšším Pastierom, otcom biskupom Štefanom, ale aj už zosnulým otcom biskupom Františkom. Chcem nadviazať na ich prácu. Ako aj na spoluprácu s Mestským úradom v Trstenej, Obecným úradom v Zábiedove a predstaviteľmi samosprávy, ale aj dekanátu. Pravidelné modlitby a sväté omše na úmysel za ich duchovné a ostatné potrebné dary, nech je posilou a Božou pomocou pre nich.
     Spolu s mojím príchodom som vnímal a vnímam aj žiadosti o duchovnú službu a drobné opravy alebo práce, na ktoré ste čakali a vnímali ich ako potrebné. Rozvíjať duchovné aktivity a prehlbovať službu duchovnému životu všetkých chcem v spolupráci s rehoľnými komunitami našej farnosti i katolíckou školou a všetkými spoločenstvami okolo chrámu a farnosti. Chceme ich obaja vo farnosti zlaďovať a spájať tak, aby aj naša farnosť bola spoločenstvom spoločenstiev. V tomto vás prosím o modlitbu. Oprava plota farského dvora alebo ošetrenie stromov v súlade s legislatívnou Cirkvi a Slovenskej republiky boli mojou odpoveďou na tieto vyslovené potreby. A budem pokračovať aj v tejto službe.
     Pripravený projekt Krížovej cesty v spolupráci s Mestským úradom Trstená, v ktorom ste ma vyzvali pracovať, som prijal s bázňou a po konzultáciách s otcom biskupom Štefanom a prijatí jeho usmernení. Cieľom jeho dvojročnej realizácie bude predovšetkým duchovná príprava a obnova vnímania utrpenia a obety Ježišovej lásky v našom živote a prínosu jej milostivého ovocia do nášho života, čo budú aktivovať v nás duchovné aktivity počas jej stavby. Prosím, aby ste takto vnímali potrebu podpory stavby a hmotnú pomoc prioritne sprevádzali modlitbami za duchovnú obnovu našej farnosti. V dvore farského kostola je vystavené prvé zastavenie – Stretnutie Pána Ježiša s Matkou Pannou Máriou v skutočnej veľkosti. Dávne volanie vás – Trstenčanov po mieste na rozjímanie o utrpení nášho Pána môže byť takto realitou. Prosím aj o vaše sprevádzanie diela každou vhodnou formou. Pán Boh zaplať!

Juraj Spuchľák, dekan – farár

 

Prvá adventná nedeľa – 01.12.2019

Svet sa zlepšuje. Nemyslíte si to?

     Pozrite sa na stránku Our Worlds in Data a uvidíte, že žijeme dlhšie, zažívame menej násilia a krutostí, vo vojnách a v prírodných katastrofách zomiera menej ľudí ako kedysi. Máme viac slobody, vyššie materiálne bohatstvo, prístup k potravinám aj vzdelaniu. Áno, človek masívne ničí životné prostredie, ale posledné desaťročia ukazujú zásadné zmeny v mnohých oblastiach – napr. rast elektriny zo slnka a vetrarecykláciu, zvyšovanie úspornosti vo výrobe a pod. Pokrok ľudstva sa často spája s technológiami (využitie pary, vody, elektriny, strojov a liniek, automobilov, telekomunikácii alebo počítačov), ale skutočný pokrok je v láske, vzájomnom súcite a spolupráci. Skúste niekedy vypnúť televíziu a nečítajte niekoľko dní negatívne správy. Choďte medzi ľudí a uvidíte množstvo dobrých ľudí v akcii, ktorí napríklad budujú na rôznych miestach Slovenska útulky pre ľudí bez prístrešia a stovky ľudí im pritom pomáhajú. Ďalší dobrí ľudia budujú centrá pre pomoc sirotám, týraným ženám alebo mladým ľuďom, ktorí sa dostali na šikmú plochu. Všetci to začali robiť len tak – bez peňazí a priestorov. Postupne sa k nim začali pridávať ďalší a pomáhať im. Napríklad podnikateľ Tomáš videl paniu, ako pomáha desiatkam žien s deťmi v núdzi. Opravil im priestory a kupuje deťom potraviny. Žena s deviatimi deťmi príde o muža a komunita ľudí z farnosti sa aktivizuje a pomáha ako vie. Chlapci z týranej rodiny sú v azylovom centre a opatrovatelia im zháňajú bývanie, keď im zomrela matka, snažia sa im vytvoriť zázemie. Denne vidím množstvo ľudí, ako pomáhajú, aj keď majú svoju vlastnú prácu – vyliečiť človeka zo závislosti, dostať bezdomovca z ulice do tepla, dať druhému človeku jedlo, či prispieť na pomoc chorým, starým alebo opusteným. Tisíce mladých ľudí sa modlia a spievajú k Bohu na akciách Godzone alebo Campfest. Cez víkendy sa mladí rozprávajú o Bohu na duchovných obnovách. Každý mesiac sa stretávajú kresťanskí podnikatelia, ktorých počet rastie – modlia sa a hovoria o spolupráci pri podnikaní v Božom kráľovstve. Sú medzi nami aj podnikatelia, v ktorých firmách pracujú stovky ľudí a na prvom mieste nemajú zisk, ale Boha. 
     Vidím obrovské množstvo ľudí, ktorí opravujú tento svet. Aby bol čistejší a lepší. V médiách vidíme často tých, ktorí bojujú o funkcie moc a peniaze. Nevidíme tých, ktorí v skrytosti pomáhajú druhým. Pred pár týždňami som bol na stretnutí, kde sa celé hodiny dohadovalo o peniazoch, ktoré chýbajú v práci s mládežou. Keď som prišiel domov, zazvonil mi telefón so správou. V nej bolo, že istý podnikateľ nám chce do centra darovať matrace, aby sme mohli vymeniť tie staré, ktoré tam sú už takmer 20 rokov. Nie sú pre mňa najdôležitejšie správy o zle v televízii a v novinách, vidím dobro priamo v živote okolo seba. A ďakujem za to Bohu.

     PS: Ak by ste sa chceli stať aj vy súčasným Noemom, ktorý je pre svet znamením a cez ktorého Boh buduje lepší svet, ozvite sa. Príležitostí je naozaj dosť… 

Branislav Kožuch, kaplán

(OZ V. I. A. C., Trstená)

34. nedeľa v Cezročnom období 24.11.2019 – Krista Kráľa

Ježiš Kristus je Kráľom

     Milovaní bratia a sestry,
dnes si Cirkev na celom svete pripomína, že Ježiš je Kráľom. Ale nie takým, akých poznáme v tomto svete. Je Kráľom – Dobrým pastierom, ktorý sa stará o svoje ovce a stratené hľadá. Je Kráľom len tých, ktorí si ho sami dobrovoľne vybrali za svojho Pána. Poznáme udalosť, keď zástup ľudí pred Pilátom kričal na Ježiša: „Nemáme kráľa…“ Tento výkrik neutíchol. Jeho ozvena znie do dnešného dňa. 
     K tomuto výkriku sa niekedy pridávame aj my. Keď pred Kristom dávame prednosť hriechu, alebo keď sme hluchí a slepí na potreby ľudí okolo nás, vtedy aj my voláme: „Nemáme kráľa…
     Preto sa dnešný deň opäť odovzdajme Ježišovi ako svojmu Kráľovi. Prosme ho, aby sme boli vnímaví, aby sme ho dokázali vidieť v iných, aby sme ho dokázali nasýtiť, obliecť, navštíviť, potešiť.
     Bratia a sestry. Pýtajme sa: Kto mne vládne? Podľa čoho, alebo koho riadim svoj život?
     Je na každom z nás, aby sme vo svojom živote uznali Ježišov nárok na vládu.

Martin Tešla, kaplán

 

33. nedeľa v Cezročnom období 17.11.2019

Nezostane kameň na kameni

     Jeruzalemský chrám padol v roku 70 pri židovskej vojne – už nebol potrebný. Nikdy už nebol dostavaný. Zostal z neho len múr nárekov. V chráme sa denne prinášali obety. Mnoho býkov,  baránkov, pokojných obiet. Ale po obete Božieho Syna pre nás už netreba prinášať obety zvierat. Raz zomrel Boží Syn a vykúpil všetkých. Zomrel za každého človeka a všetci máme otvorené nebo. 
     Pán prebýva medzi nami. Už sa nepripomína jeho prítomnosť iba na jednom mieste v Jeruzalemskom chráme. Naozaj prítomný je Pán Ježiš v každom kostole na svete osobitným spôsobom. Zostáva v svätostánku z lásky k nám – aby sme mohli byť s ním. Zomrel za nás, je s nami a čaká na nás.  Nesnaží sa vlámať do duše nasilu – rešpektuje slobodu. Je naozaj previnením ignorovať jeho obetu a nevojsť do neba. Vymeniť obetu Božieho Syna iba za materiálny svet, z ktorého nezostane kameň na kameni. Prestane pre nás existovať, keď prídeme do večnosti.  A z tohto sveta si nemáme urobiť modlu – mať v srdci preň viac miesta v srdci, ako pre Pána Boha. Pozemský svet stvoril Pán Boh, ale stvoril aj nebo. Tento svet je cestou do cieľa – neba. 
     Nech nie je obeta Pána Ježiša pre nás zbytočná. 
     Nech je naše prežívanie pozemského života s nohami na zemi a s dušou a mysľou v nebi. 

Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)