Oznam – návšteva misionára z Tanzánie

V nedeľu 18.08.2019 pri svätých omšiach vo farskom kostole svätého Martina v Trstenej bude Peter Majerník, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý pôsobí v Tanzánii hovoriť o svojej misijnej práci. Bude to pri svätých omšiach o 8:30 10:30.
Po informáciách a príhovore misionára budete môcť podporiť jeho účinnosť a ohlasovanie Evanjelia v tejto africkej krajine. 
Pán Boh zaplať! 

Upozornenie – korekcia infolistu

     Drahí farníci,
upozorňujeme Vás, že vznikli malé zmeny v oznamoch oproti avizovaným vo farskom infoliste – Život farnosti Trstená, prosíme Vás, opravte si ich 🙂
     Vo štvrtok na sviatok Nanebovzatia Panny Márie budú sv. omše o 6.00, 11.30 a posledná o 16.00h. Sv. omša o 18.15 h  avizovaná vo farskom infoliste nebude.
     Zároveň upozorňujeme na celodennú poklonu Sviatosti Oltárnej  počas sviatku Nanebovzatia Panny Márie. V kostole sv. Martina bude vyložená sviatosť po celý deň, okrem svätých omší – od skončenia prvej po začiatok poslednej svätej omše. Všetkých pozývame na chvíľu s Pánom a poklonu Eucharistii.

 

Vieme spojiť sily pre dobro

     Ora et labora heslo benediktínov, bolo dnes (3.8.2019) heslom mnohých farníkov Trstenej, ktorí prišli vyčistiť okolie kostola a fary.
     Najskôr sa každý poklonil Ježišovi v svätostánku, a potom vyhrnul rukávy, zobral metlu, hrable a s chuťou sa pustil do práce. Keďže mnohí nezostali ľahostajní  k piatkovej prosbe pána dekana o vyčistenie okolia nášho Božieho domu, o hodinku sme mali všetko hotové. Ani pán dekan nezaháľal a prišiel nás povzbudiť sladkými koláčmi.
     Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí úprimné Pánboh zaplať!
     Aj takto sme ukázali, že vieme spojiť sily pre dobro nás všetkých  🙂

Andrea Šprláková

Foto: Tímea-Mária Šprláková

Pamätný deň biskupa Vojtaššáka

V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 h bude celebrovať a prítomným veriacim sa v homílii prihovorí J. Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou o 09.30 h bude pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť.
Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť. Putujte, ktorí môžete. Ostaní doma v modlitbách pri rozhlase sprevádzajme túto slávnosť a vyprosujme Božiu pomoc pri procese blahorečenia Božieho sluhu. Program je na výveskách a internetovej stránke farnosti.

Odpustová slávnosť s inštaláciou pána dekana

     Každoročne prichádzajú pútnici z oravských obcí aj domáci z Trstenej položiť k nohám našej Matky a ochrankyne mesta Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej) svoje prosby, modlitby, s odporúčaním seba a svojich  blízkych pod jej materinskú ochranu. Ani tento rok nebol výnimkou. Niesol sa však v slávnostnom šate vítania našich nových kňazov pána dekana Juraja Spuchľáka a pána kaplána Martina Tešlu.
     V sobotu 12.7.2019 Škapuliarsku púť otvorila svätá omša spojená s inštaláciou nového farára. Do úradu farára Trstenej a zároveň dekana Trstenského dekanátu doc. ThDr. Juraj Spuchľáka PhD. uviedol  pán dekan prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík PhD. Po uvedení do úradu pán dekan Juraj Spuchľák privítal a predstavil nášho nového pána kaplána Martina Tešlu – novokňaza, ktorého zároveň poprosil o novokňazské požehnanie prítomných.
     Po skončení sv. omše nasledoval program  XXV. ročníka festivalu chrámových zborov a gospelových skupín Spievame Márii, ktorý už tradične pripravil pán Martin Straka s dobrovoľníkmi, mestom Trstená a sponzormi programu. Sobotu ukončila spievaná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou.
     Nedeľa 13.7.2019 sa začala veľmi daždivým počasím, no nakoniec slávnostnú sv. omšu prežiarilo júlové slnko. Hlavný celebrant Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD. v homílii vyzdvihol veľkosť Panny Márie ako ženy, ktorá porazila diabla. Zároveň apeloval na veriacich, aby sa nepodávali trendom dnešných dní v chápaní diabla ako rožkatého čertíka, neškodného tvora, ktorý existuje maximálne v rozprávkach. Upozornil na ozajstnú hrozbu a rafinovanú mašinériu jeho intríg, ktorými chce aj veriacich poblúdiť o svojej neexistencii alebo slabosti. Otec biskup to vyjadril slovami, že keby nebolo diabla, nebola by potrebná ani ochrana Panny Márie. Jeho priame a reálne slová o Panne Márii, diablovi, anjeloch, prehĺbili skutočnosť viery a zároveň vyzvali k upriameniu sa na realitu kresťanského života. Poukázal na potrebu odidealizovania pútí ako jarmokov s kolotočmi, cukrovou vatou a všetkými zemskými pôžitkami. Zdôraznil potrebu skutočného putovania za našou Matkou Máriou, cez ktorú prídeme do konečného cieľa našej púte –  k Bohu.
     V poobedňajších hodinách pokračoval festival Spievame Márii. Mnohé zbory z celého Slovenska, umelci, speváci vzdali hold našej Škapuliarskej Panne. Počas programu pani primátorka PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková odmenila Pamätnou plaketou pri príležitosti XXV. ročníka festivalu chrámových zborov a gospelových skupín Spievame Márii za prácu trstenské spevácke zbory  a zakladateľov festivalu.
     Účastníci celej Škapuliarskej púte odchádzali obohatení o duchovné, ale aj kultúrne zážitky. Veríme, že všetky získané milosti od našej Nebeskej Matky pretransformujú do svojho každodenného života a stanú sa tak príkladom pre iných.

PaedDr. Andrea Šprláková

Foto: Juraj Šurina, p. kaplán Martin Tešla