Spojení v duchu sv. vierozvestov Cyrila a Metoda

Dnes 5.7.2013, v jubilejnom roku príchodu našich vierozvestov, sme vo farskom kostole  zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi v Brezovici spoločne celá bývalá farnosť (Trstená, Zábiedovo, Ústie aj domáci z Brezovice) slávili  v duchu odkazu spájania  vo vzájomnej viere slávnostnú odpustovú sv. omšu.

Po pešej púti, ktorú absolvovalo cez sto pútnikov  spolu s našimi kňazmi pánom farárom Jaroslavom Chovancom, kaplánom Miroslavom Hricom a pátrom Martinom Rožekom, nás milo privítal pán farár Jaroslav Rusnák. Slávnostnú sv. omšu celebroval  náš pán farár Jaroslav Chovanec. V homílii z jeho úst zazneli krásne a zároveň poučné slová ako máme žiť svoju vieru v každodennom živote, ale aj to  ako sa máme my kresťania správať aj mimo svojej vlasti. Poukázal na to, že kresťanstvo nás má spájať, tak ako nás dnes spojila spoločná sv. omša.  Po slávnostnom požehnaní a získaní plnomocných odpustkov sme boli pozvaní na občerstvenie.

Za všetko vyslovujeme farníkom Brezovice aj vdp. Jaroslavovi Rusnákovi Pán Boh zaplať. Tešíme sa, že na budúcu nedeľu sa púť, ktorá nás opäť spojí, môže opakovať, hoci tentoraz sú pozvaní naši bývalí spolufarníci z Brezovice k nám na Škapuliarsku púť.

Andrea Šprláková

 

Pozývame na Pešiu púť našej farnosti do Brezovice

Slávime jubilejný rok príchodu sv. Cyrila a Metoda.

V piatok 5.7.2013 je práve vyvrcholenie tohto roku.

Keďže v našej bývalej filiálke je kostol zasvätený týmto patrónom, urobíme si pešiu púť do Brezovice.

Vyrazíme spolu s našimi kňazmi ráno o 8.00 hod. spoza farského kostola a budeme spoločne sláviť sv. omšu o 10.00 hod. v Brezovici.

Pozývame vás všetkých v hojnom počte, nech trochu aj obetujeme niečo pre Pána a vyjadríme tak svoju vieru a získame plnomocné odpustky.

Všetci, ktorí môžeme, aj takýmto spôsobom vyjadrime svoju spolupatričnosť  vo farskom spoločenstve, ktoré má byť živým spoločenstvom pútnikov  smerujúcim k Bohu.

Ocenenie farského časopisu Radosť

V celoslovenskej súťaži farských časopisov FAČA 2012 získal náš časopis Radosť cenu za mapovanie dejín svojho regiónu. Výsledky boli vyhlásené dňa 11.5.2013 na piatej mediálnej púti katolíckych médií v Bratislave.

Touto cestou sa chcem verejne poďakovať  hlavne nášmu redaktorovi pánovi Marekovi Ďurčovi, ale aj všetkým, bez ktorých by sme túto prácu na oslavu Boha nemohli uskutočňovať.

Zároveň opäť vyzývam našich spolufarníkov: „Nebojte sa využiť svoj talent a pridať ruku k spoločnému  dielu.“

Andrea Šprláková, šéfredaktorka