Charita a jej poslanie v našej farnosti

          Každý kresťan pri krste prijíma pomazaný krizmou, aby mal podiel na úrade Krista Kňaza, Proroka a Kráľa. Farnosť ako spoločenstvo kresťanov má takisto poskytovať svedectvo o Kristovi cez kázanie a ohlasovanie Evanjelia (prorocký úrad), vysluhovania sviatostí (kňazský úrad) a cez službu charity (kráľovský úrad). Je to povolanie pre kresťana aj pre farnosť a diecézu. Preto je tu aj naša Farská charita v Trstenej, ktorú chceme predstaviť s jej novým projektom. Projekt má ambíciu prerásť do filiálok našej farnosti.
         V apríli 2023 sme boli oslovení koordinátorkou farských charít a dobrovoľníkov pri Spišskej katolíckej charite, aby sme obnovili činnosť farskej charity, ktorá v našom meste mala v minulosti silnú základňu pod vedením p. Márie Schifferdeckerovej.
         V roku 2023 sme cez Spišskú katolícku charitu realizovali tri projekty pomoci, keď bola možnosť pomôcť núdznym rodinám formou nákupu nevyhnutných spotrebičov pre domácnosť, zdravotníckych pomôcok, nákupu tuhého paliva, úhradou nájomného a pod.
          Pomoc touto formou je stále aktuálna, len potrebujeme vedieť, komu pomôcť a koho osloviť.
          Ďalšou aktivitou bol projekt Detský balíček lásky – s cieľom zapojiť naše deti do dobročinnosti. Oslovili sme rodičov, deti i učiteľov Základnej školy Rudolfa Dilonga, ktorí sa zapojili do projektu a  pripravili darčeky deťom žijúcim vo vojnových podmienkach Ukrajiny neraz bez uspokojenia základných potrieb vrátane lásky rodičov a blízkych, o ktorých vojnou prišli. Boli sme milo prekvapené odozvou a množstvom darčekov, ktoré pripravili na odoslanie deťom v ohrozených mestách  Charkov a Cherson.
          Pracovníčky charity farnosti využili kontakty s bývalými dobrovoľníkmi, ktorí sú už vo vyššom veku, aby sa stali súčasťou nášho charitatívneho spoločenstva spájaním sa v modlitbe za našu farnosť a za našu charitatívnu činnosť.
          Na stretnutí farských charít Oravy s otcom biskupom Jánom, ktoré bolo v Trstenej, riaditeľ Spišskej katolíckej Charity povedal – jedna z najhorších núdz súčasnosti je samota – nie nedostatok oblečenia, jedlo, financie.
          Našu prácu inšpirujú aj tieto apoštolove slová: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska – Prvý list svätého apoštola Jána I Ježišove: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“
          Teraz vás chceme osloviť s informáciou o zavedení Služby Šimon – aby sme osamelým vo farnosti pomohli prežívať ich starobu a pomáhali, ako Šimon Cyrenejský pomáhal Ježišovi niesť jeho kríž.
          Na stolíku farského kostola sú letáčiky s informáciami o  tejto službe, kde chceme slúžiť a tiež pozývame aj vás na spoluprácu. Možno poznáme v našej farnosti osamelo žijúceho starkého/starenku. Máte vedomosť o tom, že by sa potešili pravidelným návštevám našich dobrovoľníkov. Alebo sami chcete byť dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou tejto pomoci.
          Viem že je to veľmi citlivá oblasť starostlivosti o iných ľudí, ale v prvom rade je dobre, aby to bola vydaná pomoc a zároveň aby to nikoho neobťažoval ale naopak aby sme mali istotu, že robím radosť a pomáhame. Ako farnosť cez farskú charitu.
          V čom chceme byť nápomocní? Láskavá prítomnosť, trpezlivé počúvanie:

 • Pomoc pri nakupovaní, drobných prácach v domácnosti
 • Sprevádzanie do kostola, k lekárovi…
 • Spoločná modlitba, čítanie Svätého písma.
 • Na forme a frekvencii pomoci sa spoločne dohodneme.

            Ak sa aj neprihlásite k nám, prosím, všímajte si ľudí okolo seba a dajte si predsavzatie, že sa budete viac navštevovať – aspoň 2x do mesiaca niekoho navštívite a hlavne ľudí, ktorí sú sami, aj keď majú deti.

  Kontakt: 0917 423 887 Zita Jankolová, koordinátor farskej charity.

  Aj z materiálov koordinátorov charity pripravil.
  Juraj Spuchľák, farár – dekan