Dar Ducha

     Štefan v dnešnom prvom čítaní je „naplnený Duchom Svätým“ a to ho vedie bližšie k Ježišovi Kristovi. Je schopný vidieť Ježiša. Vidí vlastne “Božie kráľovstvo“, pretože „ak sa niekto nenarodí znovu [z vody a Ducha], neuzrie Božie kráľovstvo“. Dar Ducha nám umožňuje „vidieť“ duchovnú realitu a tiež sa pripodobniť Ježišovi, ako to vidíme na konci tohto čítania. Štefan sa vo svojej smrti pripodobnil Ježišovi, pretože spôsob jeho smrti (spôsob, akým sa k smrti postaví) veľmi pripomína spôsob, akým zomrel Ježiš. Obaja zomierajú s prosbou, aby Boh odpustil ich vrahom. Obaja zomrú odovzdávajúc svojho ducha Bohu. Pretože je plný Ducha Svätého, Štefan môže vidieť Kráľovstvo a konať presne ako Ježiš. To v nás koná Duch.
     V pôsobení Ducha Svätého je kľúčové uveriť, že Boh existuje a aj dnes aktívne hovorí, koná a pôsobí. Duch Svätý, ktorého chrámom sme od krstu, je teda v nás, je “ten“ Boh, ktorý pôsobí v nás. „Veriaci, ktorí prijímajú, že Kristus je prítomný v Eucharistii, a veria zjaveniam Panny Márie, majú zrazu problém rozoznať, že Boh aktívne hovorí cez rôzne prejavy. Pre niekoho je obrovský problém, keď iný povie, že v modlitbe vnímal, ako mu Boh odpovedal. No ak nám Boh neodpovedá, tak je mŕtvy,“ popisuje istý kňaz skúsenosť s veriacimi, no zároveň dodáva, že je potrebné rozlišovať a nezhltnúť všetko okamžite.
     Aj pápež František v jednej zo svojich homílií zdôrazňuje: „Život toho, kto si hovorí kresťan, ale nenecháva miesto Duchu a nenechá sa ním viesť vpred, je pohanským životom v kresťanskom prezlečení. Duch je protagonistom kresťanského života, Duch Svätý, ktorý je s nami, nás sprevádza, premieňa, víťazí v nás. Nikto nikdy nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, čiže Ježiš. On zostúpil z neba. A vo chvíli zmŕtvychvstania nám hovorí: „Prijmite Ducha Svätého“, on bude životným spoločníkom v kresťanskom živote.”
     O akom tohto je život svetáka. So svetáckym srdcom môžeme chodiť do kostola, môžeme sa modliť, môžete robiť veľa vecí. Ale o čo Ježiš prosil pri Poslednej večeri v modlitbe k Otcovi? „Ale prosím, Otče, ochráň týchto učeníkov, aby neupadli do [ducha] sveta, aby neupadli do svetáckosti.“ – Je to delikátny hriech. – Je to viac ako hriech, je to hriešny stav duše.
     Raz darmo, Ježiš vie, že jeho Ducha potrebujeme, že bez neho to nepôjde. Život kresťana teda nemôže existovať bez Ducha Svätého, ktorý je jeho „každodenným spoločníkom“. V tomto poslednom týždni do Turíc sa modlime a postime za veľké vyliatie Ducha Svätého do našich každodenných životov. Prosme si od Ducha Svätého v týchto posledných dňoch Veľkonočného obdobia, aj v rámci novény k Duchu Svätému, milosť rozlišovať čo je svetskosť a čo je Evanjelium, a nenechať sa oklamať, a aj Ježiš sa modlil, aby nás Otec obránil pred duchom sveta.
Branislav Kožuch