Kňazi

ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec

farár

Jaroslav Chovanec sa narodil 27. 11. 1970 v Košiciach. Základnú školu absolvoval na ZŠ Ružomberok – Rybárpole v rokoch 1977 – 1985. Prijali ho na Gymnázium Ružomberok, kde študoval v rokoch 1985 – 1988, potom prestúpil na Gymnázium Banská Štiavnica so zameraním na výučbu cudzích jazykov, aby sa pripravil na štúdium v zahraničí. Bol prijatý na Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej s tým, že bude vyslaný na štúdium na vysokú školu do Sovietskeho zväzu.

Po úspešnom zmaturovaní v lete 1989 nastúpil na Novosibirský elektrotechnický inštitút (NETI) v Novosibirsku, ZSSR, odbor Samočinné počítače. Po udalostiach v novembri 1989 a ukončení 1. ročníka NETI v lete 1990 prestúpil na materskú fakultu do Bratislavy a nastúpil do 2. ročníka EF. V roku 1993 bol zamestnaný na čiastočný úväzok v Ústave teórie riadenia a robotiky Slovenskej akadémie vied. V roku 1994 ukončil štúdium na EF Slovenskej technickej univerzity obhájením diplomovej práce a vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore Automatizácia.
V ten istý rok nastúpil na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského – Teologický inštitút Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, kde po 5 – ročnom štúdiu v roku 1999 zavŕšil vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore Katolícka teológia (6 – ročné štúdium).

Po prijatí nižších ministérií bol v roku 1998 vysvätený na diakona a poverený vykonávaním diakonskej služby vo farnosti Stará Ľubovňa. Po kňazskej vysviacke v roku 1999 pôsobil ako kaplán v Kežmarku, Markušovciach (2000 – 2001), Vysokých Tatrách (2001 – 2003), ako správca farnosti v Holumnici (2003 – 2006), od 1. 7. 2006 ako farár v Trstenej.

V rokoch 2000 – 2002 bol spišským diecéznym biskupom menovaný za notára Cirkevného súdu Spišského biskupstva a za notára v diecéznej fáze procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.
V rokoch 2004 – 2006 vyučoval na Katolíckej univerzite Informatiku, najprv na Pedagogickej fakulte, odbor Sociálna práca, potom po reorganizačných zmenách na Teologickej fakulte. Dňa 9. 11. 2004 zavŕšil trojročné licenciátne štúdium na RKCMBF UK v Bratislave. 29. 4. 2006 bol menovaný členom Prípravnej komisie pre diecéznu synodu a 24. 4. 2008 ho diecézny biskup menoval za člena Synody.

Od kňazskej vysviacky publikoval články z teológie vo farských časopisoch. Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných konferencií a seminárov s aktívnou účasťou v Slovensku, Litve, Švajčiarsku a Nemecku.
Medzi jeho záujmy patrí história, knihy, šport, cestovanie, motorky.

 

Mgr. Štefan Hrbček

kaplán

Pochádzam z Lúčok pri Ružomberku. Navštevoval som Cirkevné gymnázium sv. Andreja a Ružomberku.  (1994 – 1998)

Teologické štúdium a kňazskú formáciu som mal v rokoch 2000 až 2006.

Kňazskú vysviacku som mal 17.6.2006 na Spišskej Kapituli.

2006 – 2012 som bol kaplánom v Spišskej Belej

2012 – 2015 som bol kaplánom v Starej Ľubovni

2015 – 2018 som bol farským administrátorom v Lomničke.

2018 – kaplán v Trstenej

 

Viac informácií o mne nájdete na tomto odkaze.