Fond Pomocná ruka

V januári 2016  sme v našej farnosti založili  fond „Pomocná ruka“. Tento fond je tvorený z pravidelných mesačných príspevkov dobrovoľných darcov. Slúžiť bude na pomoc sociálne odkázaným rodinám našej farnosti. Ak by ste chceli prispieť, môžete tak urobiť na účet:

0054180174/0900 (SK4609000000000054180174) VS 2016.

Pravidelné mesačné príspevky 

  1. na účet posielam peniaze do 20. dňa v aktuálnom mesiaci, uvádzam variabilný symbol 2016
  2. ak mi situácia nebude dovoľovať naďalej prispievať, stačí oznámiť pánovi farárovi, že končím s prispievaním
  3. ak nechcem prispievať prevodom na účet, môžem peniaze osobne odovzdať pánovi farárovi, alebo v obálke označenej nápisom fond Pomocná ruka vhodiť do schránky na fare

Jednorazové príspevky môžem poslať na účet kedykoľvek pod variabilným symbolom 2016, alebo si zvoliť tak ako v bode 3. pri pravidelných príspevkoch.

Raz ročne bude podaná oficiálna informácia o tom, ako sa vyzbierané prostriedky použili. Prispievatelia sa kedykoľvek môžu informovať u pána farára.

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a ochotu.