Hlasovanie za obnovu vitráží

Prosíme Vás o pomoc pri hlasovaní za obnovu vzácnych vitráží Kaplnky Zápoľských v Katedrále sv. Martina v Spišskej kapitule. Hlasovať môžete na stránke http://www.vub.sk/vitraze/ . V článku si prečítajte list diecézneho biskupa.

Svojím hlasom môžete podporiť obnovu vzácnych vitráží Kaplnky Zápoľských v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a vyhrať fotoaparát

Milí priatelia,

máme tu ďalšie on-line hlasovanie Nadácie VÚB v projekte Poklady môjho srdca a teda aj možnosť získať nemalé finančné prostriedky. Tento rok chce nadácia pomôcť obnove vitrážových okien. Spišská Kapitula so svojimi krásnymi, vzácnymi a historickými vitrážami v Katedrále sv. Martina sa spolu s ďalšími uchádza o finančné prostriedky na obnovu vitráží až vo výške 70 000 eur podľa náročnosti reštaurovania.

Prosíme Vás o Váš hlas pre vitráže v Spišskej Kapitule. Hlasovanie bude prebiehať on-line do 30.11.2014 cez internet na adrese www.vub.sk/vitraze. Na hlasovanie je potrebný prístup k internetu a mobilný telefón, fungujúci u niektorého slovenského operátora. Spišská Kapitula je na hlasovacej stránke posledná, čiže vpravo dole. Keďže ide o našu vzácnu pamiatku, ale najmä je to naša katedrála a ponúkajú sa nám v tejto chvíli nemalé finančné prostriedky pre jej obnovu, chceme Vás požiadať nielen o samotné zahlasovanie za Spišskú Kapitulu, ale aj o spoluprácu pri propagácii hlasovania v rámci Vašich možností: cez web stránku farnosti, prípadne aj obce, Facebook, rozposlaním informačných emailov Vašim farníkom, priateľom, rodinným príslušníkom, známym a pod. Ďakujeme Vám za Váš hlas, i za Vašu námahu pri propagácii hlasovania. Navyše, hlasujúci budú zaradení do žrebovania o digitálnu zrkadlovku NIKON D3100.

Obnova katedrály

V roku 2005 vtedajší spišský biskup Mons. František Tondra schválil zámer obnovy Katedrály sv. Martina a poveril ním, rovnako dnes už zosnulého biskupského vikára pre majetkové záležitosti Mons. Jána Zentka. Ten požiadal Ing. arch. Magdalénu Janovskú o uskutočnenie výskumu. Pri výskume katedrály Ing. Janovská viedla celý kolektív odborníkov – vystriedali sa tu architekti, archeológovia, odborníci na drevo, či už na krovy, alebo na dendrochronológiu, historici, archivári, odborníci na stavebnú chémiu a materiály, reštaurátori a ďalší. Tento podrobný a odborný výskum mimoriadne prispel k poznaniu dejín a stavebného vývoja katedrály, ale aj ďalších objektov Spišskej Kapituly. Poznatky z výskumu boli publikované už vo viacerých publikáciách doma, i v zahraničí. Výskumy boli prakticky ukončené v roku 2011. Nedávno sa ešte realizoval archeologický výskum v starej sakristii katedrály. Parciálne poznatky o katedrále však prichádzajú stále, aj počas reštaurátorských zásahov. Po uskutočnení základných výskumov sa prikročilo k jednotlivým fázam rekonštrukcie. Už v roku 2005 biskupstvo vymenilo na katedrále drevený šindeľ, dalo zreštaurovať bočný Oltár sv. Kríža a za pomoci sponzora dalo zreštaurovať nástennú maľbu Korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa. Od roku 2009 štát výraznejšie začal podporovať obnovu pamiatok v Spišskej Kapitule. Vďaka tomu sa podarilo zreštaurovať exteriér presbytéria katedrály. V interiéri je s pomocou ministerstva kultúry zrekonštruovaná historická knižnica, zreštaurované sú ranobarokové kostolné lavice, obnovila sa elektroinštalácia i ozvučenie a bolo namontované inovatívne osvetlenie. V súčasnej dobe prebiehajú reštaurátorské a rekonštrukčné práce v južnej sakristii, v tzv. depozitóriu. Pokračuje aj obnova exteriéru katedrály, prebehla prvá fáza rekonštrukcie Kaplnky Zápoľských – severovýchodná a východná časť exteriérového plášťa, spolu s prvým vitrážovým oknom.

História Kaplnky Zápoľských

V roku 1465 sa stal spišským županom a majiteľom Spišského hradu palatín Imrich Zápoľský. Rod Zápoľských bol veľmi bohatý a od roku 1488 boli Zápoľskí dedičnými županmi Spiša. Je teda logické, že chceli mať v blízkosti Spišského hradu svoju pohrebnú kaplnku. Začali ju stavať okolo roku 1493 a dokončená bola pravdepodobne v roku 1499, keď bol v nej pochovaný palatín Štefan Zápoľský. Nová kaplnka vznikla na mieste vtedajšej menšej Kaplnky Božieho Tela a prevzala toto patrocínium. Zdá sa, že ju postavili majstri košickej huty, ktorí pracovali na tamojšom Dóme sv. Alžbety.

Gotické okná v Kaplnke Zápoľských

Priestor kaplnky sa spája s priestorom katedrály dvoma otvorenými arkádami. Gotický charakter je zdôraznený obrovskými oknami s krásnymi kružbami a jemnou sieťovou klenbou. V zadnej časti kaplnky sa nachádzajú dve sakristie a empora, ktorá má prekrásnu neskorogotickú kružbu. Kaplnka podstatne zväčšuje priestorový dojem z katedrály. Z vonkajšej strany ju podopiera osem podporných pilierov, ktoré trikrát stupňovito nadrastajú a končia sa fiálami vyzdobenými krabmi. Okná v Kaplnke Zápoľských sú staršie ako v presbytériu katedrály. Vznikli počas generálnej opravy kaplnky biskupom Jozefom Samassom v rokoch 1872-1873. Námet namaľoval František Storno a zhotovil ich Albert Neuhauser v Innsbrucku. Všetky výjavy majú vzťah ku Sviatosti oltárnej, pretože patrocíniom kaplnky je Božie Telo. Na prvom okne je motív Stvorenia sveta a Svadby v Káne Galilejskej. Druhé okno predstavuje Izraelitov obdarených mannou a Rozmnoženie chlebov a rýb. Tretie Obetu Melchizedecha a Poslednú večeru, štvrté Obetovanie baránkaUkrižovanie, piate Stôl s 12 bochníkmi chleba a Emauzských učeníkov a posledné okno predstavuje Proroka MalachiášaPrijímanie veriacich. Všetky scény sú doplnené príslušnými latinskými citátmi z Biblie.

príloha