Hovoríme Božiu múdrosť

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš! No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal! No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno áno, ‚nie nie. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“
          Apoštol Pavol rozlišuje medzi múdrosťou tohto sveta a Božou múdrosťou. Múdrosť sveta ukrižovala Krista. Je príčinou toho, že človek križuje Boha v sebe. Božia múdrosť bola síce skrytá v Bohu, ale od počiatku bola určená na slávu človeka a teraz sa zjavila v Kristovi. V čom spočíva tá Božia Múdrosť? V zachovávaní jeho príkazov. Akých? Dokonca aj tých najmenších, ale predovšetkým: Nezabiješ!, a to nielen fyzicky, ale aj mravne-slovom, nenávisťou…Nebude spasený ten, kto pohŕda svojím bratom. Necudzolož, ani vo svojom srdci, ak ťa tvoje oko láka na hriech, vylúp ho, lebo inak nevojdeš do Božieho kráľovstva. Nebudeš krivo prisahať… vaša reč nech je áno-áno, nie-nie. To všetko treba zachovať v úprimnosti srdca, lebo od toho závisí spása. Tieto a im podobné slová obsahujú múdrosť, keby sme sa nimi riadili, bol by na zemi raj.
          Máš pred sebou Božiu múdrosť, aj múdrosť sveta. Boh položil pred teba oheň a vodu, položil pred tebou život a smrť. Môžeš siahnuť, po čom chceš, čo sa ti zapáči, to dostaneš. Boh nedovolí nikomu beztrestne páchať zlo. Túži mať verných synov… A za vernosť daruje večný život.
Marek Gavalier, kaplán