Ja a môj brat

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
           Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
          Keď som bol na strednej škole, začal som pracovať s technickými vecami a veľmi ma tešilo, keď ma nejaký starší, skúsený majster usmernil, lebo som chcel vedieť nové veci. Aj pri napomínaní Pán hovorí: Keď sa Tvoj BRAT prehreší… A Pán raz povedal: „Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka.“ Človek, ktorý túži plniť vôľu Nebeského Otca, lebo ho má rád, je vďačný za rozumné usmernenie od duchovných súrodencov. Toto evanjelium nás nepozýva k tomu, aby sme prenasledovali svojich blížnych, striehli na každú ich chybu a utekali ich hneď vykričať. Máme nasledovať vo svojom praktickom živote nášho Pána, ktorý povedal: „Ja som dobrý pastier.“           Tento dobrý pastier hľadá každú stratenú ovečku. Nie je kvalitným pastierskym psom, ktorý by z brechotom zahnal každú ovečku, ktorá vybočí zo stáda.
         Aj postoj k pohanom a mýtnikom treba odpozorovať z Pánovho života. On mal s nimi omnoho väčší súcit, ako s ostatnými. Čiže Pán nás volá nie k odsúdeniu, ale k tomu, aby sme s veľkou pokorou a ochotou vytvárali aj pri napomínaní atmosféru, v ktorej sa budí a prehlbuje túžba po Pánu Bohu. A to dokážeme iba vtedy, keď sme spojení s ním. Veď isto sme skúšali napomínať len vo svojej moci a vieme, ako to dopadlo. Aj v závere tohto evanjelia Pán povzbudzuje. „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť… dostanú…“. Pánovi záleží na tom, aby sme žili jednotu, nie vnútorné prenasledovanie každého, kto nie je dosť dokonalý. Ak vidíme nedostatky a na usmernenia ten človek nereaguje, tak máme si pribrať cirkev – k modlitbe za hriešnika, aj k tomu, aby mohol usmernenie počuť iným spôsobom, ak mu tá naša forma nie je podaná prijateľným spôsobom.
Dominik Jamrich, kaplán