Mária Magdaléna

        Možno by sme očakávali, že správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní ponesú ďalej ako prví nejakí zbožní a vysokopostavení muži. No Boh, ktorý si neváha vyvoliť slabých a z ľudského pohľadu nehodných, si používa slabú ženu, ba dokonca obrátenú hriešnicu – Máriu Magdalénu – ako prvú svedkyňu a ohlasovateľku Ježišovho zmŕtvychvstania.
          Čo o tejto Márii Magdaléne vieme?
          Mária Magdaléna bola žena, ktorá síce spočiatku nežila práve príkladným spôsobom života, ale ktorá po stretnutí s Kristom radikálne zmenila svoj život a nasledovala ho – a to aj na Kalváriu, aj tam, kde pri Ježišovi zostalo už len pár ľudí.
          Keď vo veľkonočné ráno prichádza k hrobu, aby pomazala Ježišovo telo, svojho Spasiteľa v hrobe nenachádza. Ján o tom píše v 20. kapitole svojho evanjelia: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala k učení- kom, ktorí sa s ňou vrátili k hrobu. Ale tu sa scéna nekončí.
          Učeníci sa vrátili domov, avšak Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Pýtali sa jej, prečo plače, a keď sa obrátila, videla tam stáť Ježiša, hoci nevedela, že je to on, myslela si, že je to záhradník, a na jeho otázku: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ mu odpovedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
           Až oslovenie „Mária!“ všetko mení – Mária spoznáva svojho Pána. Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Týmto jej Ježiš zveril poslanie zvestovať jeho zmŕtvychvstanie do sveta.
         Mária Magdaléna nie je len pozoruhodnou postavou z dávnej minulosti, ale môžeme sa ňou inšpirovať aj dnes. Ako inšpiráciu ponúkame tri tipy, ktoré apoštolka apoštolov prináša dnešnému človeku:

  • Obrátenie: Príbeh Márie Magdalény svedčí o tom, že obrátenie nie je len nejakou jednorazovou udalosťou, ale je to každodenné premieňanie nášho srdca. Je to každodenné stretnutie s milosrdenstvom, ktorého najkrajším obrazom je Ježiš Kristus. Je to neustály proces, ktorý sa zavŕši až vtedy, keď prekročíme prah večnosti.
  • Život viery: Mária Magdaléna sa neuspokojila s obrátením a zanechaním hriešneho spôsobu života. Celým srdcom začala nasledovať Ježiša a nezastavila sa ani vtedy, keď ho mnohí, vrátane jeho učeníkov, opustili – nasledovala ho aj na Kalváriu. Zostala verná. Nezastavila sa pred utrpením, ťažkosťami, prekážkami ani pred hrobom. Odmenou jej bol prázdny hrob a úloha, ktorou ju Pán poveril: „Zvestuj ma svojim bratom.“ A to isté poslanie dáva aj nám.
  • Kontemplácia: Jedno z dominikánskych hesiel znie: Contemplata allis tradere (Nadobudnuté v kon- templácii dávať ďalej). Kon- templácia, to nie sú anjelské pohľady upreté do neba, ale je to reálne a hlboké vyjadrenie tajomstva modlit- by. Svätá Terézia z Avily povedala, že kontemplácia nie je „ničím iným ako prežívaním blízkeho priateľstva; to znamená často si vytvoriť priestor na samotu s tým, o ktorom vieme, že nás má rád“. Katechizmus Katolíckej cirkvi zas o nej hovorí ako o „pohľade viery upretom na Ježiša, počúvaní Božieho slova, mlčanlivej láske“. Sú to chvíle, keď sme s Ježišom a sýtime sa jeho prítomnosťou. A potom z toho vzájomného zjednotenia môžeme vychádzať do sveta, aby sme to, čo sme prijali, dávali ďalej. Kontemplácia nie je niečo vytrhnuté z nášho života a sveta, ale práve naopak, vzťahuje sa na celý náš život a učí nás pozerať sa na všetko a všetkých Božími očami.

sr. Frederika OSF