Menoslov kňazov

Trstenská farnosť vstúpila do 20. storočia s kňazom Štefanom Pirončákom. V roku 1902, po jeho odchode, prevzal správu fary Štefan Zaják, ktorý v Trstenej pôsobil 42 rokov (1902-1944). Jeho kapláni boli:

 • páter Aquinas Prikaszky OFM (1896-1903)
 • páter Lambertus Kovárik (august 1903-marec 1919)
 • Jozef Vráb (apríl 1919-november 1919)
 • Ján Kolčár (február 1920-január 1921)
 • Ján Hadzi (september 1931-január 1935)
 • Jozef Gočál (február 1934-apríl 1934, január 1935-február 1935, november 1935-jún 1937).
 • Július Kotík (marec 1935-september 1935)
 • Ján Fabián (júl 1937-jún 1938)
 • Jozef Duraj (júl 1937-december 1939)
 • páter Inocent Mazán OFM (marec 1940-júl 1940)
 • Andrej Sula (júl 1940-február 1943)
 • Bartolomej Sedlák (február 1943-júl 1945), avšak od januára do septembra 1944 pôsobil ako farský administátor do príchodu nového duchovného správcu.

Trstená mala začiatkom 20. storočia široko rozvetvený školský systém. V tomto čase existovali:
-rímskokatolícka ľudová škola vedená františkánmi (v roku 1931 zanikla a v nastávajúcom roku bola zriadená obecná ľudová škola).

 • židovská škola (zanikla 8. októbra 1926, jej žiaci prešli do rímskokatolíckej ľudovej školy).
 • súkromná meštianska dievčenská škola (zanikla 1919, namiesto nej vznikla štátna meštianska škola v Tvrdošíne).
 • nižšie gymnázium (činnosť gymnázia zanikla v rokoch 1931-1934. Obnovené bolo v roku 1938, v rokoch 1942/43 bolo prebudované na vyššie gymnázium).
 • štátna materská škola

Pri príležitosti 10. výročia vzniku republiky na návrh a financovanie lekárnika Antona Murína bol v miestnej časti Hálečková postavený jubilejný pomník so sochou Panny Márie. Pomník postavil murár Jozef Fedor. Slávnosť posvätenia pomníka sa konala 28.októbra 1928, kedy sa asistencie miestnych kňazov pomník posvätil ružomberský farár Andrej Hlinka. Slávnosť sa začala sv. omšou v chráme sv. Martina, odkiaľ slávnostný sprievod odišiel k pomníku. Na pamiatku tohoto dňa bola do predného ľavého rohu prvého schodu zamurovaná pamätná listina.

júna 1932 bola uskutočnená posviacka motorových striekačiek hasičského zboru. Poľnú sv. omšu celebroval kanonik Štefan Zaják, miestny farár

júna 1940 vysluhoval sviatosť birmovania v trstenskej farnosti spišský biskup Ján Vojtaššák, Jeho Exelencia pobudla v Trstenej až do 26. júna.

V roku 1940 je 98{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82} obyvateľov Trstenej rímskokatolíckeho vierovyznania a asi 40 obyvateľov evanjelicko-ausburgského vyznania.

V septembri 1944, po smrti Štefana Zajáka, sa stal správcom trstenskej farnosti dekan Michal Bačík. Učinkoval v Trstenej v rokoch 1944-1960. V pastorácii mu vypomáhali kapláni:

 • Bartolomej Sedlák (február 1943-júl 1945)
 • František Gese (september 1945-máj 1946)
 • Juraj Bednárik (júl 1946-jún 1949)
 • Jozef Tješ (júl 1949)
 • Ján Kajan (august 1949-december 1950)
 • Maxilián Špes (január 1951-február 1954)
 • Viktor Gašay (december 1953-január 1954)
 • Anton Tholt (február 1954-november 1956)
 • František Irha (december 1956-apríl 1958)
 • Dr. Otto Oberhauser (máj 1958-august 1958)
 • Michal Marek (september 1958-október 1960)

Druhá svetová vojna poškodila veľkú časť mesta. 31.marca 1945 horel farský kostol, kedy veža horela 2 dni. Na Veľkonočný pondelok zostali z kostola už len múry. V roku 1946 sa za finančnej pomoci amerických Slovákov začala obnova mesta – boli opravené oba kostoly, gymnázium, ľudová škola, chudobinec, obecný dom, fara, kláštor. Opäť sa postavila aj veža kostola.

Rok 1948 bol pre farnosť významným. Začala sa rekonštrukcia kostola sv. Martina. Položila sa nová klenba a strecha. Patrón farnosti – oravský kompresorát prispel na rekonštrukciu čiastkou 521 000 korún a dodal 482 metrov kubických dreva. Zvyšných cca 300 000 korún sa vyzbieralo z milodarov farníkov. Rekonštrukcia bola vedená majstrami Petrášom a Vajdu Titus. V tomto roku bola dokončená aj veža kostola, ktorú zrealizovali podľa projektu Ing. arch. Ormayho z Levoče. Stavbu viedli s hore uvedenými majstrami aj tesár zo Strážov J.Bača.
16.júla 1948 boli posvätené nové zvony za účasti otca biskupa, 3 kanonikov, 42 kňazov, 10 bohoslovcov a 12 000 pútnikov. Zvony – sv. Martin váži 1,6t, Božské Srdce 0,7t, Ave Mária 410kg a sv.Jozef 190kg. Zvony vyrobila firma R.Manousek-Česká u Brna.
V roku 1950 bol v Trstenej zrušený františkánsky kláštor, ktorý sa stal najprv sídlom ONV a v roku 1971 bol prebudovaný na hotel. Poslední františkáni, gvardián Remigius Školák, páter Blažej a páter Cyriak Macák, boli odvedení príslušníkmi štátnej bezpečnosti do kláštora vo sv. Beňadiku.

Po kanonikovi Michalovi Bačíkovi sa stal trstenským farárom Michal Marek a to v rokoch 1960-1969. Jeho kapláni boli:

 • František Zibrin (júl 1963-november 1965)
 • Michal Zajac (júl 1964-marec 1965)
 • Andrej Porubec (júl 1965-september 1965)
 • Pavol Hrubý (júl 1966-november 1966)
 • Štefan Kupčov (júl 1968-marec 1969)
 • Pavol Majzel (máj 1969-júl 1969)
 • Jozef Mrovčák (júl 1969-február 1970. V mesiacoch november a december 1969 vykonával funkciu administrátora trstenskej fary)

V decembri 1969 sa novým duchovným správcom farnosti stal Peter Korbeľ. V Trstenej pôsobil do roku 1974. V pastorácii mu vypomáhali kapláni:

 • Imrich Važan (február 1970-august 1972)
 • Pavol Janáč (júl 1970-november 1970)
 • Juraj Kyseľ (júl 1973-február 1975)

Nástupcom Petra Korbeľa sa vo februári 1975 stal Ján Maslančík. Učinkoval v Trstenej až do svojej smrti v roku 1984. Kaplánmi v tomto čase boli:

 • Andrej Filipek (február 1975-júl 1977)
 • Jozef Soldiga (júl 1977-september 1980)
 • Alojz Kostelanský (september 1980-apríl 1985)

Od apríla 1985 do januára 1990 trstenskú farnosť spravoval Andrej Imrich (terajší pomocný spišský biskup). Za jeho pôsobenia boli traja kapláni:

 • Jakub Grich (júl 1985-február 1986)
 • Eugen Ďubek (marec 1986-jún 1987)
 • Štefan Piták (september 1987-máj 1990)

V januári 1990 správu trstenskej farnosti prebral farár Michal Tondra na celých 16 rokov.
Jeho kapláni boli:

 • Michal Pitoniak (júl 1990-september 1992)
 • Ľubomír Nemeš (október 1992-jún 1993)
 • Andrej Polančík (júl 1993-jún 1995)
 • Michal Hunčaga (júl 1995-jún 1997)
 • Slavomír Gálik (júl 1997-marec 1998)
 • Peter Hamráček (apríl 1998-apríl 1999)
 • Slavomír Gálik (máj 1999-jún 2000)
 • František Spuchľák (júl 2000-jún 2001)
 • Ľubomír Vojtašák (júl 2001-jún 2004)
 • Marián Katrenčík (júl 2004-jún 2007)

Už za pôsobenia vdp.farára Andreja Imricha sa začala stavať v roku 1988 nová farská budova. Pôvodná farská budova bola asanovaná a na jej mieste je dnes parkovisko a zeleň. Nová farská budova bola požehnaná 10. novembra 1990 spišským biskupom Františkom Tondrom. Pred novú farskú budovu 3. mája 1992 bola znova postavená  a obnovená socha sv. Floriána, patróna požiarnikov.

septembra 1992 bola v Trstenej po 61 ročnej prestávke opäť otvorená cirkevná základná škola, kedy otec biskup František Tondra posvätil priestory školy.

októbra 1992 bol postavený dvojramenný kríž ako symbol kresťanskej tradície na Skalke.
25.3.-2.4.1995 sa v trstenskej farnosti konali ľudové misie, ktoré viedli pátri redemptoristi. Na záver misií bol v kostolnej ohrade vztýčený misijný križ.

V roku 1995 sa na sviatok Karmelskej Panny Márie uskutočnil 1. ročník festivalu mládežníckych a chorálových zborov.
V rokoch 1999-2002 sa zrealizovalo rozšírenie a  kompletná rekonštrukcia kostola sv. Martina. Dňa 17. novembra 2002 sa uskutočnila konsekrácia kostola sv. Martina otcom biskupom Mons. Františkom Tondrom.

V rokoch 2003-2005 sa vykonala rekonštrukcia kostola zvonku a jeho okolia.

V rokoch 2006 – 2019 vo farnosti Trstená bol farárom ThLic. Ing.Jaroslav Chovanec. Jeho kapláni:

 • Mgr. Marián Katrenčík (júl 2006 – jún 2007)
 • Mgr. Branislav Kožuch (od júla 2007 – )
 • Mgr. Jozef Tomaga (júl 2007 – jún 2008)
 • Mgr. Jozef Marhefka (júl 2007 – december 2009)
 • Mgr. Dominik Holubčík (júl 2008 – jún 2010)
 • Mgr. Ľubomír Cvengroš (júl 2010 – júl 2011 )
 • Mgr. Michal Marlenga (júl 2011 – júl 2012)
 • Mgr. Miroslav Hric (júl 2012 – júl 2013)
 • Mgr. Mikuláš Grich (júl 2013 – júl 2014)
 • Mgr. Peter Duffala (júl 2014 – júl 2018)
 • Mgr. Štefan Hrbček (júl 2018 – júl 2019 )

Od roku 2019 vo farnosti Trstená je farárom a dekanom Trstenského dekanátu doc. ThDr. Juraj Spuchľák PhD. Jeho kapláni:

 • Mgr. Martin Tešla (júl 2019 – júl 2022)
 • Mgr. Ing. Marek Gavalier (september 2021 – )
 • Mgr. Vladimír Bača (júl 2022 – )