„Bohatý mladík“

        Mladý človek prišiel s úprimnou otázkou za Pánom Ježišom. A prišiel aj s určitou hrdosťou na svoju dokonalosť. Ale jeho dokonalosť a plnenie prikázaní malo vo veľkej miere iba pozemský význam. Pán Ježiš ho upozornil na to, aby získal poklad v nebi. Môžu tu byť dve formy majetku – Hmotný majetok – Kto žije evanjeliovo, čiže podľa vzoru Pána Ježiša, ktorý sa narodil v maštali a zomrel bez vrchných šiat na kríži a celý život slúžil núdznym, tak hmotný majetok užíva v takej miere, ktorá je potrebná a z toho, čo mu Pán Boh uštedril rozdáva tým, ktorí to potrebujú. Tak žili mnohí svätí. Ale je ešte druhá forma bohatstva – množstvo dobrých skutkov a náboženských aktivít. Oni sú veľmi dobré, ale nemôžu byť zárukou neba. Nik sám do neba nepríde za svoje zásluhy, ale pre obetu Božieho Syna. Pán Ježiš otvoril brány neba. Pred jeho príchodom sa tiež ľudia snažili dodržiavať zákon, ale nebo bolo stále zatvorené. Nie dodržiavanie zákona, ale Božia milosť a obeta Pána otvorili nebo. Kto sa spolieha na bohatstvo svojich dobrých skutkov a dodržiavanie zákona, nemá istotu neba. Božia milosť je pre spásu potrebná a milosť sa dáva jedine pokorným – to sú tí, ktorí uznajú – „Ježišu, potrebujem Ťa. Bez tvojej milosti nič nedokážem“. Preto chodíme na sv. omšu, prijímame sviatosti, aby sme s nimi prijímali milosť. Kto chce žiť poctivo kresťanstvo, uvedomí si, že na to nemá. Že to z ľudských síl nejde. Ale to je dobré zistenie, lebo už nemusíme ťahať sami, ale sa odovzdávame Dobrému Pánu Bohu do jeho rúk. Pán Ježiš  s láskou pozrel na toho mladého človeka a dal mu riešenie. Na nikoho z nás Pán Boh nepozerá s opovrhnutím. On nie je ako človek. Na každého pozerá s láskou a pozýva k životu s ním. Naša nádej na spásu vychádza z dôvery v Božiu moc a lásku k nám. Potom ináč pozeráme aj na plnenie zákona, robenie dobra, modlitby… Už si nimi nechceme Pána Boha kupovať, ale chceme sa touto formou s ním zjednotiť. On nám chce dať seba, nielen miesto v nebi, alebo vypočutú prosbu na zemi, lebo On je omnoho viac.

kaplán Dominik Jamrich