Misia

          Milí priatelia,
          skôr než sa človek do niečoho pustí, je dobré, aby mal zadefinovanú svoju osobnú misiu. Inak mu hrozí, že jeho život bude roztrieštený a jeho putovanie bude bezcieľné. V dnešnom evanjeliu Ježiš definuje svoju osobnú misiu: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Zhrnulo povedané: ohlasovať evanjelium, prinášať slobodu, prinavracať duchovný zrak.
          Bez zraku človek nevidí svoje chyby a nemôže sa obrátiť, zatiaľ čo so zrakom človeku nie je možné žiť v hriechu, lebo vlastné chyby ho trápia a chce sa očistiť. Zrak môže získať ten, kto je prepustený na slobodu a na slobodu môžeme byť prepustení vždy, keď nám je ohlasovaná radostná zvesť- Evanjelium. Inak povedané: Božie slovo, ak sa ním každý deň budeme sýtiť, nás bude viesť k slobode a sloboda k zraku. Nakoniec by sme s obnoveným zrakom mali priniesť slobodu všetkým, ktorých svojím správaním utláčame a ohlasovať im milostivý rok Pánov.
          Aj my, františkáni, máme vďaka sv. Františkovi z Assisi krásne zadefinovanú osobnú misiu: Regula a život menších bratov je: zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, bez majetku a v čistote. Brat František sľubuje poslušnosť a úctu pánu pápežovi Honóriovi a jeho kánonicky zvoleným nástupcom a rímskej Cirkvi. A ostatní bratia sú zaviazaní poslúchať brata Františka a jeho nástupcov.
          Priatelia, nech sú nám tieto životné misie inšpiráciou pre našu osobnú misiu. Ako znie tá tvoja?

 P. Peter Vnučák OFM