Mons. ThDr. Jozef Ligoš – 50 rokov od úmrtia. Autor: Mons. Jozef Krištof (DP 07/2023, 261 – 262)

          19. septembra 1973 zomrel v Levoči ThDr. Jozef Ligoš (narodený 22. apríla 1914 Chlebnice, okres Dolný Kubín), spišský kapitulný vikár významný homiletik, výkonný predseda Slovenské liturgickej komisie.
           Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jana Vojtaššáka v katedrále svätého Martina v roku 1939. Od roku 1942 zastával funkciu špirituála v Spišskom kňazskom seminári a súčasne učil v Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Dr. Ligoš bol členom viacerých komisie okrem iného diecéznej katechetickej komisia komisie a komisie pre skúšanie laických katechétov. V roku 1968 sa so súhlasom  Svätej Stolice stal spišským kapitulným vikárom a ordinárom biskupstva. Vymenovaný bol biskupom ThDr.  Ambrózom Lazíkom, Trnavským apoštolským administrátorom. 
          V rokoch 1969 – 1972 bol výkonným predsedom Liturgickej komisie. Ordinár Jozef Ligoš má hlavnú zásluhu na liturgickej, umeleckej a architektonické obnove v diecéze po Druhom Vatikánskom koncilu. Zaviedol pravidelné rekolekcie, duchovné cvičenia ako aj pravidelné vysluhovanie sviatosti birmovania. Počas vysluhovania sviatosti birmovania po dlhých osemnástich rokoch od uväznenia Mons. Jána Vojtaššáka (v roku 1950), navštívil všetky farnosti diecézy. Jozef Ligoš sa venoval homiletike, zvlášť jeho kázne boli vyhľadávané. Patril k oduševneným mariánskym ctiteľom. Na sviatok Ružencovej Panny Márie v kázni vyzýval veriacich, aby nebolo domu, z ktorého by aspoň jeden člen neprišiel na modlitbu svätého ruženca, a ktorí nemôžu prísť, nech sa ruženec pomodli a spoločne v rodine doma. Do pastorácie sa snažil dostať všetkých názov, ktorým bol odopretý štátny súhlas. Známy je jeho postoj a dištancovanie sa od hnutia Pacem in terris. (Pokračovanie)