Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená podpísala partnerskú zmluvu na realizáciu projektu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená spolu so štyrmi partnermi zo slovenskej strany (Mesto Trstená, Obcami Liesek, Hladovka, Suchá Hora), štyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a vedúcim partnerom – Mestom Dolný Kubín podpísali partnerskú zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Týmto aktom sa otvoril projekt s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Hlavný cieľom cezhraničného projektu je vybudovanie nových úsekov cyklotrás. Na slovenskej strane sa vybuduje 1,541 km cyklotrasy s doplnkovou infraštruktúrou, značením, ktoré navedie turistov ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu mesta Dolný Kubín a okolia. Na poľskej strane sa vyznačí 19,98 km cyklotrasy (z toho 8,52 km sa vybuduje), ktorá navedie turistov hlavne k prírodnému dedičstvu. Úseky nadväzujú na už vybudovanú cyklotrasu Trstená – Nowy Targ. Vybudovaná cyklotrasa Trstená – Suchá Hora bude vybavená doplnkovou infraštruktúrou – lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadkovými košmi, informačnými tabuľami o historickej železnici, informačnými tabuľami zachytávajúcimi panorámu Tatier, vodorovným a zvislým značením.

Navrhnutá cyklotrasa v Dolnom Kubíne bude prepojená s cyklotrasou Trstená – Nowy Targ jednak Oravskou cyklomagistrálou, a jednak Oravskou železnicou, v blízkosti ktorej na oboch stranách (Dolný Kubín, Trstená) budú umiestnené cykloboxy, ktoré umožnia uloženie bicyklov a pešiu turistiku.

V rámci projektu vznikne nový produkt – cyklotabule, na ktorých budú vyznačené miesta kultúrneho a prírodného dedičstva celého pohraničného regiónu a budú osadené popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora – Czarny Dunajec – Zakopane. Tento nový produkt bude podkladom pre vydanie cezhraničných cyklomáp. Špecifickým prvkom projektu je sprístupnenie Krypty Kostola sv. Martina a zrealizovanie reštaurátorského výskumu vstupnej brány areálu Kostola sv. Martina v Trstenej. Zároveň v areáli kostola budú osadené informačné tabule s popisom zaujímavosti Kostola sv. Martina. Investičné aktivity budú posilnené propagačnými a informačnými aktivitami, rôznymi udalosťami, publikáciami a pod.

Investičné aktivity sa začnú realizovať v lete 2017, plánovaný koniec projektu je na  jeseň 2018. Výške projektu je cca 2 mil. eur.

intereg2

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

i_4519670

i_4519652222

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená získala finančné prostriedky na realizáciu projektu

„Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“

Partneri projektu

Vedúci partner projektu:      Mesto Dolný Kubín /http://www.dolnykubin.sk//

Partneri projektu:                 P1 Mesto Trstená /http://www.trstena.sk//

P2 Obec Liesek /http://www.liesek.eu.sk/482/obecny-urad.html/

P3 Obec Hladovka /http://www.hladovka.orava.sk//

P4 Obec Suchá Hora /http://www.suchahora.eu/sk//

P5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená https://farnosttrstena.sk//

P6 Gmina Czarny Dunajec /http://www.czarny-dunajec.pl//

P7 Gmina Mesto Zakopane /https://www.zakopane.eu//

P8 Gmina Poronin /http://poronin.pl//

P9 Gmina Kościelisko /http://www.gminakoscielisko.pl//

 

Hodnota projektu

Celkové náklady projektu                                         2 168 598,82 EUR

Oprávnené náklady projektu                                     2 166 316,82 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82}                1 841 369,06 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82}               80 667,80 EUR

Vlastné zdroje                                                           244 279,96 EUR

Neoprávnené náklady projektu                                 2 282,00 EUR

 

Hodnota projektu za partnera Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Celkové oprávnené náklady projektu                                   33 368,10 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82}                28 362,88 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82}               3 336,81 EUR

Vlastné zdroje                                                           1 668,41 EUR

 

Opis projektu

Projekt využíva výsledok projektu s názvom: Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, ktorého výsledkom je zatraktívnenie regiónov prostredníctvom cyklotrasy Nowy Targ-Trstená. Realizácia projektu spočíva v budovaní nových úsekov cyklotrás ako súčasť „Cesty okolo Tatier“, ktoré budú vedené ku kultúrnym pamätihodnostiam, inštitúciám, prírodnému dedičstvu, čím  dosiahneme trvalo udržateľné využitie dedičstva. Budeme ho propagovať na turisticky atraktívnej infraštruktúre pomocou cyklotabúľ, cyklomáp a informačných tabúľ. V projekte sú navrhnuté nové úseky cyklotrasy na oboch stranách regiónov, ktoré nie sú súčasťou vlajkového projektu „Cesty okolo Tatier II“, ale túto cestu rozširujú. Nové úseky zabezpečia propagáciu kultúrnych a prírodných atraktivít pohraničia, pritiahnu turistov k novým kultúrnym a prírodným atraktivitám. Významné objekty kultúrneho dedičstva v blízkosti cyklotrasy je nutné zveľadiť, zrekonštruovať a upozorniť na ich historickú hodnotu. Samotný význam kultúrneho a prírodného dedičstva je nutné spropagovať spoločnými cezhraničnými aktivitami za účasti obyvateľov oboch regiónov.

Projekt je zameraný na všetky kategórie obyvateľstva pohraničných regiónov oboch krajín. Vylepšené podmienky cykloturistiky a s tým súvisiacu propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, prislúchajúce služby využijú všetci aktívni užívatelia cestovného ruchu na poľskej a slovenskej strane. Úžitok z projektu budú mať aj malí a strední podnikatelia regiónu, ktorí už poskytujú služby v cestovnom ruchu, ale aj noví, ktorí môžu napomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu.

Projekt má silný cezhraničný charakter, pretože jeho realizácia sa bude uskutočňovať na oboch stranách hranice za účasti až 10 partnerov. Zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom turistickej infraštruktúry prispeje k cezhraničnej turistickej migrácií, novým partnerstvám, k hospodárskemu rozvoju celej oblasti a tiež k rozvoju malého a stredného podnikania. Spoločný projekt sa stane dôležitým ukazovateľom, spájajúcim Partnerov projektu v oblasti dlhodobej spolupráci.

 

Opis projektu u partnera Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená v rámci projektu obnoví a sprístupní národnú kultúrnu pamiatku Kryptu Farského kostola sv. Martina v Trstenej a zabezpečí vykonanie reštaurátorského výskumu k reštaurovaniu národnej kultúrnej pamiatky – Vstupnej brány so sochami areálu kostola sv. Martina v Trstenej.

 

Obdobie realizácie:                          01/2017 – 10/2018

 

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom vybudovania nových úsekov cyklotrás a sprístupnením miest kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne.

 

Hlavným cieľ cezhraničného projektu dosiahneme:

  • Vybudovaním nových úsekov cyklotrás, na slovenskej strane sa vybuduje 1,541 km cyklotrasy s doplnkovou infraštruktúrou, značením, ktoré navedie turistov ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu mesta Dolný Kubín a okolia. Na poľskej strane sa

vyznačí 19,98 km cyklotrasy (z toho 8,52 km sa vybuduje), ktorá navedie turistov hlavne k prírodnému dedičstvu. Úseky nadväzujú na už vybudovanú cyklotrasu Nowy Targ – Trstená, budú vybavené doplnkovou infraštruktúrou. Vybudovaná cyklotrasa Trstená – štátna hranica PL bude vybavená doplnkovou infraštruktúrou, vodorovným a zvislým značením. Navrhnutá cyklotrasa v Dolnom Kubíne bude prepojená s cyklotrasou Trstená – Nowy Targ jednak Oravskou cyklomagistrálou, jednak Oravskou železnicou (45 km), v blízkosti ktorej na oboch stranách (Dolný Kubín, Trstená) budú

umiestnené cykloboxy, ktoré umožnia uloženie bicyklov a pešiu turistiku.

  • Prostredníctvom nového produktu – cyklotabúľ (21ks), na ktorých budú vyznačené miesta kultúrneho a prírodného dedičstva celého pohraničného regiónu a budú osadené popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora – Czarny Dunajec – Zakopane.
  • Zveľadením nových prvkov kultúrneho dedičstva na cyklotrase: Krypty kostola sv. Martina v Trstenej.
  • Vydaním cezhraničných cyklomáp pre oba regióny: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v celkovom počte 5400 ks, budú identické ako cyklotabule.
  • Umiestnením informačných tabúľ o kultúrnom dedičstve na cyklotrase, ktoré budú informovať o historickej železnici, po ktorej v súčasnosti je vedená cyklotrasa.
  • Umiestnením informačných tabúľ v areáli Kostola sv. Martina, ktoré budú informovať o rekonštruovaných kultúrnych pamiatkach.
  • Realizáciou mäkkých aktivít na oboch stranách hranice, ktorými bude podporená propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a výsledkov projektu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020