(Ne) prijmeme Tešiteľa

            Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
             Do príchodu Pána Ježiša neboli učeníci zjednotení. Boli len zhromaždení a uzavretí v individuálnom zúfalstve. Až Pán Ich zjednotil a naplnil nádejou.  Už neboli len zhromaždení, ale zjednotení. V rodine, vo farnosti, alebo v kostole na sv. omši sme zhromaždení, ale Pán nás pozýva ďalej – chce nás zjednotiť s ním a zosiela nám svojho Ducha. Ovocie Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. To hovorí sv. Pavol v liste Galaťanom Je to ovocie Ducha, čiže tieto vlastnosti nevyrastajú z človeka, ale ich základom je prijatie Ducha, tak, ako to povedal Pán- „Prijmite Ducha Svätého.“ Ducha Svätého treba prijať. My sa preňho musíme rozhodnúť a otvoriť mu svoju myseľ a srdce. Keď voláme – príď Duchu Svätý, vtedy si stále hlbšie uvedomujeme, ako ho potrebujeme a rastie naša túžba po ňom. A stále viac sme citliví na veci, ktoré nám bránia prijať Božieho Ducha, bez ktorého nie sme schopní odpúšťať a mať radi blížnych. Nie sme schopní žiť to, k čomu nás Pán pozýva. Nemáme nádej v starostiach tohto sveta. Preto voláme, aby Duch Svätý prišiel. 
               Toto prijatie je spojené s odpustením. Ten, kto sa rozhodne pre nenávisť,  hnev voči niekomu, alebo nejaký iný hriech, ťažko môže prijať Božieho Ducha. Sám sa robí neschopným pre prijatie milosti, lebo hriech miluje viac, ako Boha. A odpustenie cez úprimnú ľútosť a spoveď je tiež cestou k prijímaniu. Pán povedal – „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ 
          Je nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Nepotrebujeme ho iba vtedy, keď už si nevieme sami dať rady, ale potrebujeme ho nutne všetci. Neprišiel len pre najlepších, ale pre všetkých. Nie je len nejakým doplnkom duchovného života, ale nutnosťou. Prijmime dar Tešiteľa, ktorý nás vedie v tomto svete a dáva svetlo, nádej a ukazuje cestu.

Dominik Jamrich, kaplán