„Nová šanca.“

          Milí bratia a sestry, Pán Ježiš nám v evanjeliu dnešnej 3 pôstnej nedele hovorí podobenstvo o človeku, ktorý mal zasadený figovník a napriek tomu, že ho okopával a hnojil, figovník neprinášal ovocie. Hoci si to figovník  nezaslúžil, dal mu opäť novú šancu. Ako chodil majiteľ tri roky ku figovníku, aj Ježiš chodil už tri roky po mestách a dedinách, a hlásal príchod Božieho kráľovstva. Niektorí uverili, ale mnohí neprijali jeho slovo a nerobili pokánie. Boli ako ten strom – bez ovocia.
          Toto podobenstvo nás povzbudzuje, aby sme využívali čas na svoje posvätenie a neviedli život, ktorý neprináša dobré ovocie. Boh každému z nás dáva dostatok času na nápravu a posvätenie, na zmierenie sa s Bohom i ľuďmi. Ale zároveň musíme priznať, že všetko má svoje hranice, aj náš pozemský život, a teda aj čas na nápravu, na zmierenie, na konanie dobra.
          V jeden pôstny deň sa istý muž chcel ísť vyspovedať, aby splnil svoju veľkonočnú sv. spoveď. Pripravil sa doma a bol na ceste do kostola. Cestou ho zastavili priatelia. Presvedčili ho, že na spoveď môže ísť zajtra a pozvali ho k sebe.
           Muž si napokon súhlasil, a nebolo v tom nič zlého. Spoločnosť sa zabávala až do neskorého večera. Na druhý deň sa muž pripravil ísť do kostola. Bol to, kresťan, ktorý chodil každú nedeľu a sviatok na sv. omšu, spovedal sa dva razy do roka a na jeho správaní sa nebolo nikdy nič pohoršujúceho. Vydal sa teda na cestu do kostola. Nemal tam však dôjsť. Na mieste, kde sa včera pristavil, pocítil nevoľnosť a vrátil sa domov. Na posteli volal: „Keby som sa bol aspoň vyspovedal.“ Jeho manželka sa ponáhľala zavolať kňaza. Ten však prišiel neskoro. Až do poslednej chvíle nešťastník neprestal volať: „Keby som sa bol aspoň vyspovedal!“
          Bratia a sestry, spomienka na tieto jeho posledné slová zostane navždy vrytá do pamäti tých, čo ich počuli. „Keby som sa bol aspoň vyspovedal!“
          Využívajme čas, zvlášť tento čas pôstu na svoje posvätenie. Neodkladajme „na potom“ modlitbu, sviatosti, zmierenie alebo nejakú nápravu. Boh je láska – píše sv. Ján, ale túto lásku je potrebné opätovať.
          Boh si nás vyvolil, aby sme „prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“

Martin Tešla, kaplán