Novéna pred slávnosťou Ducha Svätého

Od piatku na budúci týždeň sa začínajú modlitby a darí Ducha Svätého a to vždy vtedy, keď je 9 dní pred sviatkom Turíc. Práve na tento sviatok nedeľu Zoslanie Ducha Svätého budeme sláviť v našej farnosti Sviatosť birmovania a privítame otca biskupa Františka. Pretože potrebu- jeme všetci tieto dary, budeme sa každý deň pred svätou omšou po májovej pobožnosti modliť za jednotlivé dary z deviatich – začíname darom sily. Celá pobožnosť má dve časti: jednu stálu a druhú menlivé. Menlivá je v tomto texte vyznačená šikmým písmom.

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ. : Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.

Otče, aj my očakávame silu zhora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána. Ľ.: Amen.

Čítanie Božieho slova
Pán hovorí: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.“

Úvaha
Duch sily pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú strach a všade ohlasujú Pána Ježiša. A mnohí z pokolenia na pokolenie ich nasledujú. Až dokonca vekov bude Duch Pána prejavovať svoju silu na ľuďoch, čo Ježiša poznajú a  milujú.
Chvíľa ticha na rozjímanie.
Modlime sa za dar Ducha sily:

  1. Uprostred ľahostajného sveta nám chýba odvaha, aby nás poznali ako kresťanov.

Ľ.: Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.

  1. Poznáme dobro, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať.

Ľ.: Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.

  1. Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia.

Ľ.: Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.

K.: Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým, aby sme sa nehanbili za nášho Pána Ježiša Krista, ale neohrozene vyznávali jeho meno a aby sme premáhali pokušenia Zlého. Ľ. : Amen.

Vzývania

K.: Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najvyššie dobro milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie. Ľ.: Amen.
K.: Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého. Ľ.: Amen.
K.: Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu. Ľ.: Amen.
K.: Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia s odvahou premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá. Ľ.: Amen.
K.: Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju i svojho blížneho. Ľ.: Amen.
K.: Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou a vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam. Ľ.: Amen.
K.: Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu. Ľ. : Amen.

Záver
Pieseň: „Duchu Svätý, príď z neba…“ (JKS 217)
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.

  1. : Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána. Ľ.: Amen.
   Zapojme sa aj my touto modlitbou za našich birmovancov aj za seba.