Odpustová slávnosť s inštaláciou pána dekana

     Každoročne prichádzajú pútnici z oravských obcí aj domáci z Trstenej položiť k nohám našej Matky a ochrankyne mesta Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej) svoje prosby, modlitby, s odporúčaním seba a svojich  blízkych pod jej materinskú ochranu. Ani tento rok nebol výnimkou. Niesol sa však v slávnostnom šate vítania našich nových kňazov pána dekana Juraja Spuchľáka a pána kaplána Martina Tešlu.
     V sobotu 12.7.2019 Škapuliarsku púť otvorila svätá omša spojená s inštaláciou nového farára. Do úradu farára Trstenej a zároveň dekana Trstenského dekanátu doc. ThDr. Juraj Spuchľáka PhD. uviedol  pán dekan prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík PhD. Po uvedení do úradu pán dekan Juraj Spuchľák privítal a predstavil nášho nového pána kaplána Martina Tešlu – novokňaza, ktorého zároveň poprosil o novokňazské požehnanie prítomných.
     Po skončení sv. omše nasledoval program  XXV. ročníka festivalu chrámových zborov a gospelových skupín Spievame Márii, ktorý už tradične pripravil pán Martin Straka s dobrovoľníkmi, mestom Trstená a sponzormi programu. Sobotu ukončila spievaná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou.
     Nedeľa 13.7.2019 sa začala veľmi daždivým počasím, no nakoniec slávnostnú sv. omšu prežiarilo júlové slnko. Hlavný celebrant Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD. v homílii vyzdvihol veľkosť Panny Márie ako ženy, ktorá porazila diabla. Zároveň apeloval na veriacich, aby sa nepodávali trendom dnešných dní v chápaní diabla ako rožkatého čertíka, neškodného tvora, ktorý existuje maximálne v rozprávkach. Upozornil na ozajstnú hrozbu a rafinovanú mašinériu jeho intríg, ktorými chce aj veriacich poblúdiť o svojej neexistencii alebo slabosti. Otec biskup to vyjadril slovami, že keby nebolo diabla, nebola by potrebná ani ochrana Panny Márie. Jeho priame a reálne slová o Panne Márii, diablovi, anjeloch, prehĺbili skutočnosť viery a zároveň vyzvali k upriameniu sa na realitu kresťanského života. Poukázal na potrebu odidealizovania pútí ako jarmokov s kolotočmi, cukrovou vatou a všetkými zemskými pôžitkami. Zdôraznil potrebu skutočného putovania za našou Matkou Máriou, cez ktorú prídeme do konečného cieľa našej púte –  k Bohu.
     V poobedňajších hodinách pokračoval festival Spievame Márii. Mnohé zbory z celého Slovenska, umelci, speváci vzdali hold našej Škapuliarskej Panne. Počas programu pani primátorka PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková odmenila Pamätnou plaketou pri príležitosti XXV. ročníka festivalu chrámových zborov a gospelových skupín Spievame Márii za prácu trstenské spevácke zbory  a zakladateľov festivalu.
     Účastníci celej Škapuliarskej púte odchádzali obohatení o duchovné, ale aj kultúrne zážitky. Veríme, že všetky získané milosti od našej Nebeskej Matky pretransformujú do svojho každodenného života a stanú sa tak príkladom pre iných.

PaedDr. Andrea Šprláková

Foto: Juraj Šurina, p. kaplán Martin Tešla