SMÚTOČNÝ OZNAM

Dňa 30. augusta 2019 vo veku nedožitých 93 rokov, posilnená sviatosťami, zomrela pani Kristína Galisová, rod. Šprláková, matka pána biskupa Tomáš Galisa.
Svätá omša s pohrebnými obradmi začne v utorok 3. septembra 2019 o 14.00 h vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach.
Nech odpočíva v pokoji!

22. nedeľa v Cezročnom období 1.9.2019

„Vo svojej dobrote, Bože,
pripravil si dom chudobnému.“ (Ž 68)

     Milí bratia a sestry!  
     V prvom čítaní z Knihy Sirachovcovej sme počuli, ako otec radí svojmu synovi, aby bol pokorný pred Bohom i pred ľuďmi. Lebo len pokorný človek má múdre srdce. Je ako strom, ktorý má pevné korene a stojí pevne na zemi.
     Je dobre, ak človek s vekom dozrieva do pokory, ktorá sa stáva jeho životnou múdrosťou. 
     V evanjeliu Pán Ježiš pripomína niečo podobné: „Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
      Pán Ježiš týmito slovami chce ovplyvniť náš vzťah k Bohu a k celému okoliu, v ktorom žijeme. V našich vzťahoch by mala byť prítomná pokora, ktorá je Bohu obzvlášť milá. Od pyšných sa Boh odvracia s odporom. Bratia a sestry, snažme sa v modlitbe vyprosiť si citlivé a pokorné srdce, aby sme sa tak stali veľkým prínosom pre svojich blížnych, ale i pre celý svet.
     Prajem vám všetkým požehnaný nadchádzajúci týždeň

Martin Tešla, kaplán

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Nový študijný program zameraný na tajomstvo svätej omše

     Veriaci človek sa zvyčajne každú nedeľu, často však aj viackrát v týždni, zúčastňuje slávenia svätej omše. Svätá omša sa vyznačuje bohatstvom symboliky a úkonov, pričom nie vždy poznáme do hĺbky ich pôvod, funkciu a význam. Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“.
     „Hoci sa ako veriaci ľudia pravidelne zúčastňujeme svätej omše, neraz jej symboly a úkony dobre nepoznáme. Chceme napomôcť účastníkom lepšie porozumieť a aktívnejšie a zbožnejšie prežívať svätú omšu,“ približuje nový študijný program PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. prorektorka pre vzdelávanie.
     Pôjde o jednoročný cyklus 14-tich prednášok, ktorých cieľom bude priblížiť pôvod svätej omše, jej vývoj v priebehu dejín, štruktúru a hlavné časti. Účastníci sa oboznámia aj s liturgickým priestorom, bohoslužobnými predmetmi a liturgickým oblečením.
Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka v rámci Univerzity tretieho veku aj ďalšie zaujímavé vzdelávacie programy, a to nielen v Ružomberku, ale aj v Poprade a Košiciach.

Prihlásiť sa môže každý nad 40 rokov do 15. septembra 2019. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.utv.ku.sk.

      

21. nedeľa v Cezročnom období 25.08.2019

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Ž 117)

     Milí bratia a sestry!  
     Keby sa nás niekto pýtal, či bude málo tých,  ktorí budú spasení, asi by sme z istotou povedali, že keď sa pozrieme okolo seba, tak veľmi nemá kto prísť do neba. Že svet je skazený, bezbožnosť stále rastie a dobrých ľudí ubúda. Pán Ježiš neodpovedal. Zrušil zvedavosť ľudí a povzbudil k väčšej snahe. Nežil v lepších časoch ako my. Tou tesnou bránou nie je klietka prikázaní a náboženských obmedzení, ale Pán Ježiš. On je bránou, cez ktorú sa vchádza do neba. Toto je radostná zvesť dnešnej nedele. To je evanjelium, ktoré máme hlásať v celom svete. Všade tam, kde nás Božia prozreteľnosť pošle. Nebo je nezaslúžený Boží dar. Nik sa nespasí sám, len v spolupráci s Božou milosťou. Nedá sa kúpiť,  len prijať ako dar. Nebo je otvorené pre všetkých a Pán Boh túži dať radosť Božieho kráľovstva všetkým. Cesta do neba je spojená s plnením Božej vôle. Aby sme nepočuli slová pri Božom súde: „Nepoznám vás. Hovorili ste o mne, odvolávali ste sa na mňa,  ale nežili ste so mnou. V rozhodovaniach som vám bol cudzí, aj v rečiach a skutkoch.“ Aj v konaní dobra sa potrebujeme pýtať Pána, či to, čo chceme robiť, chce aj on. 
     Preto žime radostné posolstvo dnešného evanjelia. Radosť z toho, že nás Pán Boh čaká v nebi a dáva sa nám poznať cez sviatosti a Sv. písmo.  Neľakajme sa hriešnosti svojej ani nášho okolia. Venujme sa radšej naprávaniu toho, čo nám nevyšlo a modlitbám za tých,  ktorí ešte k pokániu nedozreli. Božie milosrdenstvo je nekonečné. Jediné obmedzenie je jeho neprijatie zo strany človeka. 

Dominik Jamrich, kaplán

(Oravské centrum mládeže, Ústie)