UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Nový študijný program zameraný na tajomstvo svätej omše

     Veriaci človek sa zvyčajne každú nedeľu, často však aj viackrát v týždni, zúčastňuje slávenia svätej omše. Svätá omša sa vyznačuje bohatstvom symboliky a úkonov, pričom nie vždy poznáme do hĺbky ich pôvod, funkciu a význam. Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“.
     „Hoci sa ako veriaci ľudia pravidelne zúčastňujeme svätej omše, neraz jej symboly a úkony dobre nepoznáme. Chceme napomôcť účastníkom lepšie porozumieť a aktívnejšie a zbožnejšie prežívať svätú omšu,“ približuje nový študijný program PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. prorektorka pre vzdelávanie.
     Pôjde o jednoročný cyklus 14-tich prednášok, ktorých cieľom bude priblížiť pôvod svätej omše, jej vývoj v priebehu dejín, štruktúru a hlavné časti. Účastníci sa oboznámia aj s liturgickým priestorom, bohoslužobnými predmetmi a liturgickým oblečením.
Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka v rámci Univerzity tretieho veku aj ďalšie zaujímavé vzdelávacie programy, a to nielen v Ružomberku, ale aj v Poprade a Košiciach.

Prihlásiť sa môže každý nad 40 rokov do 15. septembra 2019. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.utv.ku.sk.

      

21. nedeľa v Cezročnom období 25.08.2019

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Ž 117)

     Milí bratia a sestry!  
     Keby sa nás niekto pýtal, či bude málo tých,  ktorí budú spasení, asi by sme z istotou povedali, že keď sa pozrieme okolo seba, tak veľmi nemá kto prísť do neba. Že svet je skazený, bezbožnosť stále rastie a dobrých ľudí ubúda. Pán Ježiš neodpovedal. Zrušil zvedavosť ľudí a povzbudil k väčšej snahe. Nežil v lepších časoch ako my. Tou tesnou bránou nie je klietka prikázaní a náboženských obmedzení, ale Pán Ježiš. On je bránou, cez ktorú sa vchádza do neba. Toto je radostná zvesť dnešnej nedele. To je evanjelium, ktoré máme hlásať v celom svete. Všade tam, kde nás Božia prozreteľnosť pošle. Nebo je nezaslúžený Boží dar. Nik sa nespasí sám, len v spolupráci s Božou milosťou. Nedá sa kúpiť,  len prijať ako dar. Nebo je otvorené pre všetkých a Pán Boh túži dať radosť Božieho kráľovstva všetkým. Cesta do neba je spojená s plnením Božej vôle. Aby sme nepočuli slová pri Božom súde: „Nepoznám vás. Hovorili ste o mne, odvolávali ste sa na mňa,  ale nežili ste so mnou. V rozhodovaniach som vám bol cudzí, aj v rečiach a skutkoch.“ Aj v konaní dobra sa potrebujeme pýtať Pána, či to, čo chceme robiť, chce aj on. 
     Preto žime radostné posolstvo dnešného evanjelia. Radosť z toho, že nás Pán Boh čaká v nebi a dáva sa nám poznať cez sviatosti a Sv. písmo.  Neľakajme sa hriešnosti svojej ani nášho okolia. Venujme sa radšej naprávaniu toho, čo nám nevyšlo a modlitbám za tých,  ktorí ešte k pokániu nedozreli. Božie milosrdenstvo je nekonečné. Jediné obmedzenie je jeho neprijatie zo strany človeka. 

Dominik Jamrich, kaplán

(Oravské centrum mládeže, Ústie)

20. nedeľa v Cezročnom období 18.08.2019

Pane, príď mi čím skôr na pomoc.“ (Ž 40)

     Milí čitatelia!
     Pred mesiacom bola spustená na vodu loď s chirurgickým, interným, očným, zubným oddelením, laboratóriom, očkovacím oddelením, rádiológiou, ošetrovňou, lôžkovým oddelením. Na lodi pracuje desať zamestnancov, rehoľník a tím pastoračných pracovníkov, 20 zdravotníkov, medzi nimi aj profesori a známi lekári.  Loď má dĺžku 32 metrov a vyplávala z prístavu mesta Obido, provincii Paraná. Pracuje v oblasti Amazónie, kde nemá prístup k lekárskemu vyšetreniu a ošetreniu viac ako 700-tisíc ľudí.
     Zvláštnosť tohto podujatia spočíva na pôvode tejto lode: je to “lietadlová” loď pápeža Františka. Loď a myšlienka na ňu je ovocím posledného svetového stretnutia mládeže. Niekedy sledujeme veľké ciele a vzdialené ideály, ale nevšímame si konkrétne možnosti na dobré skutky. Napríklad na zemi je obývaných iba 7{c23bec2a21a99fc47171c12331cc7928524b4e7f4587369ea36034df11853f82} súše. Ale stále sa objavujú hrozivé scenáre o prehustení zeme jej obyvateľmi. Hľadáme možnosti bývania na Marse, a pritom stačí pripraviť podmienky na bývanie na neobsadenej časti súše alebo morskej hladiny. (Grygar, 0419)
     Pretože sa o tom hovorí, ako o jednej možnosti. Pápež František urobil všetko preto, aby ľudia v ťažko prístupných oblastiach mohli dostať lekárske ošetrenie a pomoc v chorobe napriek chudobe a veľkých vzdialeností od ich sídiel. A dielo je na svete. Možno chceme osloviť hnevníkov na pracovisku, aby sa zmierili, ale sami máme chladné vzťahy so svojimi najbližšími. Modlime sa o to, aby sme sa nebáli byť iní ­– Ježišovi. Hoci budeme vytŕčať a druhí budú hovoriť, že sa od nich vzďaľujeme len preto, že sa usilujeme o lepšie vnútro a krajší svet naplnený Božím milosrdenstvom.
     Pán Ježiš hovorí o ohni, ktorý priniesol na zem a chce, aby vzplanul. Je to pre nasýtenie sveta Božou milosťou, pretože tá zachráni naše vzťahy a životy.
     Ona je znamením, že sme pre stvorení pre svet večného života a lásky. Nie pre tento svet, tu sme len na prvej stanici. Nie sme z tohto sveta.

Juraj Spuchľák, dekan – farár

Oznam – návšteva misionára z Tanzánie

V nedeľu 18.08.2019 pri svätých omšiach vo farskom kostole svätého Martina v Trstenej bude Peter Majerník, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý pôsobí v Tanzánii hovoriť o svojej misijnej práci. Bude to pri svätých omšiach o 8:30 10:30.
Po informáciách a príhovore misionára budete môcť podporiť jeho účinnosť a ohlasovanie Evanjelia v tejto africkej krajine. 
Pán Boh zaplať!