Škapuliarska púť

V sobotu 13.7. začala svätou spoveďou príprava na našu Škapuliarsku púť v Trstenej. Ako po dlhé roky, aj tento rok, slávnosť trvala niekoľko dní. Večernú svätú omšu celebroval náš pán farár Jaroslav Chovanec. V homílii vyzdvihol Pannu Máriu ako pravú a jedinú cestu k Ježišovi. Po nej pokračoval program vystúpeniami zborov, krížovou cestou v podaní farského ochotníckeho divadla, nočnou adoráciou.

Na slávnostnej nedeľnej sv. omši, ktorú celebroval excelencia Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, neobišiel pravú podstatu Panny Márie ako Matky Boha, teda tej, ktorá nás privádza k svojmu synovi, ako na to poukázal aj pán farár. Tiež sme uvítali aj excelenciu Mons. Štefana Sečku, nášho spišského biskupa, ďalších kňazov a pútnikov nielen z našej filiálky zo Zábiedova, ale aj z Brezovice s vdp. farárom Jaroslavom Rusnákom a Suchej Hory s vdp. dekanom Michalom Tondrom. V poobedňajších hodinách nás obohatil festival Spievajme Márii.

Bodkou za našou tradičnou slávnosťou boli sv. omše v utorok, kedy sa slávila spomienka Preblahoslavenej Panny  Márie  Karmelskej.

Každý z nás si aj z tohtoročnej púte určite  odniesol do svojho ďalšieho života nejakú myšlienku, pravdu, poučenie, poslal k našej Nebeskej Matke nejednu prosbu, poďakovanie. Nezabúdajme však aj naďalej zhromažďovať pravé bohatstvo, ktoré nás dovedie do nášho cieľa, podľa pravdivého upozornenia Jeho excelenciou Mons. Babjakom, ktorý citoval  Sv. Otca, že: „Nikdy som nevidel sťahovací kamión za pohrebným sprievodom.“

Andrea Šprláková
Foto : Štefan Žembéry

 

Spojení v duchu sv. vierozvestov Cyrila a Metoda

Dnes 5.7.2013, v jubilejnom roku príchodu našich vierozvestov, sme vo farskom kostole  zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi v Brezovici spoločne celá bývalá farnosť (Trstená, Zábiedovo, Ústie aj domáci z Brezovice) slávili  v duchu odkazu spájania  vo vzájomnej viere slávnostnú odpustovú sv. omšu.

Po pešej púti, ktorú absolvovalo cez sto pútnikov  spolu s našimi kňazmi pánom farárom Jaroslavom Chovancom, kaplánom Miroslavom Hricom a pátrom Martinom Rožekom, nás milo privítal pán farár Jaroslav Rusnák. Slávnostnú sv. omšu celebroval  náš pán farár Jaroslav Chovanec. V homílii z jeho úst zazneli krásne a zároveň poučné slová ako máme žiť svoju vieru v každodennom živote, ale aj to  ako sa máme my kresťania správať aj mimo svojej vlasti. Poukázal na to, že kresťanstvo nás má spájať, tak ako nás dnes spojila spoločná sv. omša.  Po slávnostnom požehnaní a získaní plnomocných odpustkov sme boli pozvaní na občerstvenie.

Za všetko vyslovujeme farníkom Brezovice aj vdp. Jaroslavovi Rusnákovi Pán Boh zaplať. Tešíme sa, že na budúcu nedeľu sa púť, ktorá nás opäť spojí, môže opakovať, hoci tentoraz sú pozvaní naši bývalí spolufarníci z Brezovice k nám na Škapuliarsku púť.

Andrea Šprláková