Božie slovo hýbateľ nášho života

          Evanjelium opisuje silu Ježišovho slova. Je radostnou zvesťou o Božom kráľovstve. Boh je blízko a ujíma sa vlády, preto sa treba k nemu vrátiť. V tomto všetkom prichádza spása a požehnanie, čoho viditeľným prejavom je povolanie učeníkov a početné uzdravenia.
          Je to práve Ježišovo slovo, ktoré približuje ľudí k Bohu: dôkazom sú prví štyria apoštoli rybári ľudí. Účinok tohto slova evanjelista Matúš zámerne podáva ideálnym spôsobom: Ježiš stretá bratov pri práci, autoritatívne ich pozýva k nasledovaniu, oni okamžite súhlasia, zanechajú svoju prácu a začnú  nasledovať Krista. Podmanivé slovo Ježišovo nasmeruje rybárov od života pre seba k životu pre Krista a pre jeho kráľovstve.
          A tak aj pre nás v dnešnú nedeľu, ktorá je Nedeľou Božieho slova, znie výzva urobiť Božie slovo hýbateľom svojho života, aktívnou normou svojich rozhodnutí. Opustiť spôsoby kresťanov, ktorí svoju vieru a svoje kresťanské postoje formujú na základe svojich nálad, svojich predstáv, svojich “právd a učení”. Opustiť aj spôsoby kresťanov, ktorí si vypočujú Božie slovo a tam to pre nich celé končí. A tiež opustiť spôsoby kresťanov, ktorí odovzdávanie viery zdeformovali z ohlasovania živého a účinného Božieho slova na bezduché moralistické nanútenie príkazov a zákazov.
          A stať sa vernými nasledovateľmi a uskutočňovateľmi Slova – ako učeníci. Ježiš k nim prehovoril a oni hneď šli. Aj my sme predsa ako kresťania povolaní poznávať a nasledovať Boha, ktorý sa nám zjavil – prehovoril k nám a tak sa nám dal poznať, aby sme netápali v neistote poznania pravdy.
          Je dobré, ak poznáme texty rôznych náboženských piesní a ich spevom sa modlíme. Je dobré, ak počúvame vyučovania rôznych katolíckych kazateľov a evanjelizátorov. Je dobré čítať kvalitné knihy kresťanských autorov. No nič z toho sa nevyrovná čítaniu a poznaniu Božieho slova. „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista,” povedal sv. Hieronym a Cirkev to neustále pripomína.
          Keď Ježiš začína verejne účinkovať, ohlasuje: Priblížilo sa Božie kráľovstvo. A nám Cirkev dnes opakuje – pre každý jeden deň – ukazujúc na Bibliu: Priblížil sa Boh. Vezmite a čítajte, aby ste ho počuli, stretli ho a zažívali jeho moc. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. A taj sa povzbudzujme, aby sme denne čítali Božie slovo s otvoreným srdcom a túžbou nechať sa ním formovať. Nech je z toho možno záväzok na celý rok. Verte, je to pre našu vieru nevyhnutné a život premieňajúce.
Branislav Kožuch, kaplán

Pozvánka

Ctitelia sv. Filomény pozývajú na stretnutie v nedeľu 29.1.2023  v Oravskom Bielom Potoku.
Stretnutie sa začne 9.30 modlitbou sv. ruženca a o 10.00 sv. omša.

Stráženie kostola pred nepovolanými

          Máme tu veľmi dobrý zvyk: v našej farnosti je celý deň otvorený kostol. Počas dní vyloženia Eucharistie je v zadnej časti kostola jeden človek, ktorý dozerá na to, aby nedošlo k zneucteniu Eucharistie a aby bol v kostole poriadok
          To znamená, že nielen ten, čo má službu, ale aj ostatní máme dbať o to, aby sa do kostola nedostali ľudia, ktorí majú agresívne chovanie, ktorí sú opití, alebo ľudia, o ktorých možno oprávnenie predpokladať, že sa tam neprišli modliť. Ale kradnúť alebo ničiť.
          Preto Vás veľmi prosím, aby ste dbali, zároveň prosím o slušnosť i ráznosť pri dojednaní poriadku a prípadne volajte aj mestskú alebo štátnu políciu. V každom prípade ak vidieť aj v kostole človeka, ktorý má zdravotné problémy, napríklad odpadne, alebo javí známky zlej zdravotnej dispozície, je potrebné ho osloviť, overiť si predpoklad potreby ošetrenia a zavolať na č. 155 – rýchlu zdravotnú pomoc. Prípadne oslovili kostolníka.
          Prosím vás takisto, aby ste v kostoloch nenechávali vo svojich laviciach vreckovky. Hygienické vreckovky sú na jedno použitie, hoci je logické, že človek niekedy použije viackrát, ak to vyžaduje momentálna situácia. No nie je dobré ani hygienické, aby sme nechávali vreckovky v lavici. Ďakujem Vám za pochopenie.