Pastiersky list a mimoriadny oznam

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. 

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Pastiersky list KLIKNITE TU: PLNový rok 2021

Podľa nariadení biskupského úradu v Spišskej Kapitule spracoval Juraj Spuchľák 

Advent je obdobím prípravy …

          Drahí bratia a sestry,
ešte pár dní a máme opäť Vianoce. Máte už doma všetko pripravené? Dom uprataný a vyzdobený, koláče napečené, darčeky zabalené? A ako je na tom naše srdce? Môže do neho vstúpiť Kráľ kráľov a Pán pánov, Stvoriteľ zeme i neba? Upratali sme ho vo sviatosti zmierenia a skutkami pokánia? Naplnili sme ho vôňou modlitby? Vyzdobili sme ho skutkami lásky k našim blížnym? Pripravili sme seba v tomto adventnom čase ako dar nebeskému Dieťaťu? Alebo sme pri svetských starostiach, neistote a obavách, ktoré nás naplňujú dnes viac ako po iné roky, pozabudli na prisľúbený príchod Spasiteľa? 
           Advent je obdobím prípravy na toto najkrajšie obdobie v roku, keď si pripomíname jednu z najväčších udalostí v dejinách ľudstva, keď sa Boh stal jedným z nás, stal sa človekom a prišiel na tento svet v podobe dieťaťa, aby nám bol bližšie a aby my sme boli bližšie k Nemu. Advent by mal byť tiež obdobím modlitby a načúvania Božiemu Slovu. K čomu ma pozýva dnes? Možno nás pozýva k pravidelnej modlitbe a účasti na svätej omši. Možno nás pozýva k odpusteniu krívd z minulosti. Možno k „uprataniu“ si svojich vzťahov v rodine, so susedmi. Možno k väčšej trpezlivosti s deťmi, manželom, manželkou, rodičmi. K väčšej pozornosti na potreby tých, ktorí majú menej ako ja, k poriadnej spovedi, na ktorej som už dlhšie nebol … 
           Advent je takisto obdobím očakávania príchodu vteleného Slova. Toho, ktorý bol prisľúbený praotcom, ohlasovaný prorokmi a očakávaný generáciami židovského národa. Akého Boha očakávame my?
          Na polnočnej svätej omši budeme počuť slová proroka Izaiáša: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.  Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí.“ (Iz 9, 5-6) Príchod takéhoto Boha očakávame aj dnes. On chce prísť ako zázračný Radca, ako mocný Boh, večný Otec a knieža Pokoja. Ako veľmi potrebujeme počuť tieto slová práve dnes, keď si sami nevieme dať rady, keď neistota a strach na nás útočí z každej strany. Ako veľmi potrebujeme prijať do svojho života mocného Boha, ktorého pokoj bude bez konca. Možno naše domácnosti ešte nie sú úplne pripravené na Vianoce a možno naše srdce ešte nie je pripravené na príchod Božieho Syna. Pred nami je posledný adventný týždeň. Veľa treba stihnúť a dokončiť, ale nezabudnime ani na naše srdce, na príbytok, kde sa chce narodiť Kristus. Čo máme robiť? Vykročme. Začnime ešte dnes a prijmime za svoje slová proroka Nátana z prvého čítania: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“
 

Sr. Alžbeta Kozelová

(Kongregácia školských sestier františkánok, Trstená)