Zamyslenie na 24. Nedeľu v období cez rok B

          Mám uveriť láske, ktorou ma Boh miluje, láske, o ktorej Boh tak často hovorí, a tou jeho rečou lásky nie sú len pekné slová. Za jeho slovami nasledujú skutky lásky, prichádza spasiť svet, všetkým ohlasuje blahozvesť, každému s kým sa stretne, robí dobre, očisťuje od poškvrnenia hriechom, preto sa obetuje na ukrutnú smrť. „Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili,…tvár som si neskryl pred potupou a slinou.“
          Odmietnu ho starší ľudu a On na kríži obetuje svoj život za všetkých… Reči tejto lásky nie je možné nerozumieť.
          Tvrdím, že milujem Boha. Tvrdím, že v neho skutočne verím. No ani mne nestačia pekné slová: Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Lebo viera a láska bez skutkov sú mŕtve. Je to čosi podobné, akoby som hladnému povedal: Choď v pokoji, a nedal by som mu nič.
Svoju lásku musím prejaviť v skutkoch, v skutkoch, ktoré sa Jemu páčia, to značí, že musím zaprieť sám seba, vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Krista, v Jeho sebaobetovaní v láske. Stratiť aj svoj život pre Neho v zachovávaní jeho príkazov a nariadení.
           Kiež je moja viera oživovaná skutkami lásky a moja láska nech sa prejavuje aj v skutkoch.

Marek Gavalier, kaplán

Ruženec a zmierenie …

          Drahí bratia a sestry,
          dňa 11. februára 1858 bolo prvé zjavenie Panny Márie v Lurdoch. Malej Bernadete s zjavila Panna a Bernadeta sa počas následných zjavení pod jej dohľadom modlila už vtedy známu modlitbu – ruženec. „Lurdy sú miestom, ktoré si Boh vyvolil. Chcel, aby práve tam zažiaril mimoriadny lúč jeho krásy. Počnúc štvrtým zjavením, zažala Bernadeta požehnanú sviecu vždy, keď prišla k jaskynke. Držala ju v ľavej ruke, až kým sa Panna Mária nezjavila. Bernadete začali neskôr spontánne dávať sviece rôzni ľudia, aby ich pozapichovala do zeme v jaskyni. Čochvíľa začali ľudia nosiť na toto miesto svetla a pokoja vlastné sviece. Aj sama Božia Matka prezradila, že sa jej takýto prejav úcty s tisíckou sviec páči. Svietia od tých čias nepretržite na jej slávu. Plamene prebleskujú na skale zjavenia. Vždy tam žiari nejaká svieca sťa horiaci krík: vo dne aj v noci, v lete i v zime. Zapaľujú ich modlitby pútnikov a chorých, ktorí nimi vyjadrujú svoje starosti a potreby, ale predovšetkým svoju vieru a nádej. … Počas zjavení sa dalo postrehnúť, že Bernadeta sa modlí ruženec pod Máriiným dohľadom. Keď Bernadeta recitovala slová: „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov”, Panna Mária sa jednohlasne modlila s ňou. Ide o takzvanú doxológiu, ako túto formulu nazývajú teológovia. A Božia Matka sa túto doxológiu modlila s malou Bernadetou. To len potvrdzuje fakt, že modlitba ruženca má hlboký teocentrický charakter. Keď sa modlíme ruženec, Mária nám ponúka svoje srdce a svoje oči. Môžeme kontemplovať život jej Syna Ježiša Krista.” (Bande, Paul: Benediktov čas, str. 137).
          Vo chvíľach potreby zmierenia medzi nami Vás prosím o modlitbu ruženca s myšlienkou zmierenia, aby sme sa pokojne k sebe správali a naznačovali a neodsudzovali sa navzájom. Dovoľte mi prispieť k tomu úsiliu aj našou modlitbou rehoľníc, rehoľníkov a kňazov a mnohých v našej farnosti. Ako ovocie Vašej modlitby a dobrej vôle i starostlivosti otca biskupa je nová posila – pán kaplán Ing. Mgr. Marek Gavalier, ktorého vítam v našej farnosti a zároveň od 12. septembra 2021 bohoslužby na sídlisku Západ o 14.00 hodine budú nateraz na ploche ihriska a v zlom počasí v pripravenej hale. 

          Nech Pán posilní naše mysle v láske a v hľadaní pokoja pre naše srdce. Majme dobrú vôľu. Ako Panna Mária, nesme pokojne Ježiša do sŕdc ako príbytkov našich blízkych a všetkých, s ktorými sa stretneme.

Juraj Spuchľák, dekan – farár

Návšteva pápeža Františka na Slovensku – registrácia

 
Na tomto linku sa môžete registrovať od dnes, ktorí  sa chcete zúčastniť návštevy svätého otca Františka na Slovensku v jednotlivých mestách.
Farnosť svätého Martina Trstená má pripravené dva autobusy do Šaštína a jeden do Košíc. Na ostatné podujatie je potrebné mať vlastnú dopravu.
Prajeme Vám požehnaný čas!
Juraj Spuchľák, farár – dekan

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

          Drahí bratia a sestry!
          Príprava na návštevu známych osobností si vždy vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja konkrétnej situácie.
          Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa je už celkom bezprostredný;  že on sám je tak blízko – priam pred našimi dverami. Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a sústrediť na samotné stretnutie s ním.
          Cez zážitok osobnej prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu a teraz“  naozaj podstatné, naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím mnohých tichých modlitieb a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so Svätým Otcom.
          O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme.
          Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  povedal: ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom liste Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života, 2014).  S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: Na ceste za Ježišom s Máriou a Jozefom. Pápež František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša;  Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho.
          V sile prítomného okamihu budeme – vedení Duchom Svätým – vnímať výnimočnosť pápežovho poslania. A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska.
          Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove.
          Ako pontifika – staviteľa mostov:  počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri pamätníku holokaustu v Bratislave.
          Ako dobrého pastiera periférií medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku.
         Ako brata a učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom štadióne Lokomotíva.
          Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu:  veď všetci  potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať.  Prioritne v  otázkach pravej viery a mravov –,  čo je nenahraditeľná úloha pápeža.
          Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!
          Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti. 
          Bez rozdielu všetci si chceme – inšpirovaní pápežom Františkom – priznať aktuálnosť Ježišových slov v evanjeliu dnešnej nedele. A dať si zároveň vážne predsavzatie: – nikdy neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukam; nechceme Pána „chváliť perami“, ale pritom srdcom vzdialeným od neho, (porovnaj Marek 7, 6-8). Chceme mu byť nablízku, opravdivo, nie iba navonok, ale celým srdcom.
          Blízkosť Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej Národnej mariánskej svätyni, pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.
          Milí bratia a sestry, zverujeme putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca pod ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.
          Náš pastiersky list preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, pápeža  Františka. Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky:
 „Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“. (Homília „Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka“, 3. apríla 2020). Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku!
Zo srdca vám žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi