Prosba otca biskupa Štefana

Vyzývam a prosím katolíckych veriacich a kresťanov iných konfesií k účasti na modlitbe, ktorú si Svätý Otec želá v piatok 27. marca 2020 v priestranstve pred Bazilikou sv. Petra.
 
Počas Statio orbis, ktorá bude vysielaná na Mondovisione a Vatican News o 18:00hod. rímskeho času, Svätý Otec udelí všetkým zúčastneným úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi.

Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi – sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.
Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.

Životopis nového spišského pomocného biskupa – nominanta Jána Kuboša:
Dp. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej (54 rokov). Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave.
V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával nasledovné úrady:
– 1. júla 1989 – 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec
– 28. septembra 1989 – 25. mája 1990: základná vojenská služba
– 26. mája 1990 – 30. júna 1990: kaplán, Svit
– 1. júla 1990 – 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš
– 1. augusta 1990 – 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok
– 1. septembra 1991 – 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada
– 15. marca 1993 – 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom
– 15. marca 1994 – 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna
– 1. septembra 1997 – 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK – TI v Spišskom Podhradí
– 1. decembra 1998 – 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie
– od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
– od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu
– 13. marca 2014 – 12. marca 2019: člen diecéznej liturgickej komisie
– od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku
– 25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa
Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky.

 

Spišská diecéza Pokyny pre službu kňazov pri spovedaní v čase epidémie

1. Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom, ale kňazi spovedajú iba vo svojich farnostiach. Zásadným princípom v snahe postupovať premyslene a pokojne je pokyn zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí. Z tohto dôvodu nie je vhodné ľudí pozývať na spoveď, ale skôr ich viesť k tomu, aby si sami dokázali vzbudiť dokonalú ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Princíp „nevychádzať z domu“ je aj pre veriacich teraz kľúčový. V prípade početných požiadaviek na spoveď je potrebné vhodne koordinovať príchod veriacich (podľa ulíc, čísel domov, blokov v mestách a pod.).
 
2. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, dohodne si s kňazom termín a miesto. Najlepšie je spovedať sa v otvorenom priestore, napr. v areáli kostola vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba vzdialení aspoň 2 m. Úzkostlivo treba dbať na diskrétnosť a na to, aby nedošlo k porušeniu spovedného tajomstva.
 
3. Návštevy chorých v ich domovoch: Ak volajú ku chorým, treba ísť. Dodržujte, prosím, prísne bezpečnostné opatrenia (rúško, dezinfekcia). Ak je vhodné možno podať sv. prijímanie na ruku, je to možné. Poučenie: Eucharistia sa podáva na ľavú dlaň, pravou si ju prijímajúci sám dá do úst pred kňazom.
Infikovaní pacienti v domácej liečbe nie sú v ohrození života. Tu postupujeme podľa požiadaviek chorých alebo ich príbuzných, s maximálnou opatrnosťou podľa daných okolností.
 
4. Návštevy neinfikovaných pacientov v nemocniciach: podobne ako v domovoch. Potrebné je plniť všetky pokyny zdravotníckeho personálu.
 
5. Návštevy infikovaných izolovaných pacientov v nemocniciach: sú možné iba v plastovej kombinéze (overal) a všetkých ostatných ochranných náležitostiach, ktoré budú k dispozícii. 
 
 
Mons. A. Tyrol, gen. vikár


 
 
 
 
 

Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu; požehnanie Urbi et Orbi

          Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie.

         V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na Námestí sv. Petra vo Vatikáne adorácia Oltárnej sviatosti, Svätý Otec pritom udelí požehnanie Urbi et Orbi, pričom bude možné získať úplné odpustky.

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie.

Úplné odpustky môžu získať:

* postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú hneď.

* zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí koronavírusom.

* ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

* umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si uctia kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie o sviatosti zmierenia v čase aktuálnej pandémie

* Hovorí o prípadoch spoločného rozhrešenia a dáva kňazom i veriacim potrebné inštrukcie.

* Nech však každý vie  – píše sa v nóte – že vo vážnych okolnostiach ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.