Druhá adventná nedeľa – 08.12.2019

Cesta farnosti Trstená (duchovná aj krížová)

     Bratia a sestry, milí farníci!
     Pri príchode do našej farnosti som sa stretol s prívetivou atmosférou a prijatím, za ktoré vám ďakujeme obaja – pán kaplán Martin, ale aj ja. Ďakujem aj za prvé dni pomoci a informácií, ktoré sú potrebné na dobrý začiatok pôsobenia pre kňazov každej farnosti. Najviac ďakujem za modlitby a duchovnú podporu. Ďakujem za prácu a všetko, čo urobil môj bezprostredný predchodca pán farár Jaroslav, páni kapláni, ale aj jeho mamka, všetci, ktorí pôsobil v tejto milej farnosti, zanechali svoje dielo ako svedectvo spolupráce s Pánom, najvyšším Pastierom, otcom biskupom Štefanom, ale aj už zosnulým otcom biskupom Františkom. Chcem nadviazať na ich prácu. Ako aj na spoluprácu s Mestským úradom v Trstenej, Obecným úradom v Zábiedove a predstaviteľmi samosprávy, ale aj dekanátu. Pravidelné modlitby a sväté omše na úmysel za ich duchovné a ostatné potrebné dary, nech je posilou a Božou pomocou pre nich.
     Spolu s mojím príchodom som vnímal a vnímam aj žiadosti o duchovnú službu a drobné opravy alebo práce, na ktoré ste čakali a vnímali ich ako potrebné. Rozvíjať duchovné aktivity a prehlbovať službu duchovnému životu všetkých chcem v spolupráci s rehoľnými komunitami našej farnosti i katolíckou školou a všetkými spoločenstvami okolo chrámu a farnosti. Chceme ich obaja vo farnosti zlaďovať a spájať tak, aby aj naša farnosť bola spoločenstvom spoločenstiev. V tomto vás prosím o modlitbu. Oprava plota farského dvora alebo ošetrenie stromov v súlade s legislatívnou Cirkvi a Slovenskej republiky boli mojou odpoveďou na tieto vyslovené potreby. A budem pokračovať aj v tejto službe.
     Pripravený projekt Krížovej cesty v spolupráci s Mestským úradom Trstená, v ktorom ste ma vyzvali pracovať, som prijal s bázňou a po konzultáciách s otcom biskupom Štefanom a prijatí jeho usmernení. Cieľom jeho dvojročnej realizácie bude predovšetkým duchovná príprava a obnova vnímania utrpenia a obety Ježišovej lásky v našom živote a prínosu jej milostivého ovocia do nášho života, čo budú aktivovať v nás duchovné aktivity počas jej stavby. Prosím, aby ste takto vnímali potrebu podpory stavby a hmotnú pomoc prioritne sprevádzali modlitbami za duchovnú obnovu našej farnosti. V dvore farského kostola je vystavené prvé zastavenie – Stretnutie Pána Ježiša s Matkou Pannou Máriou v skutočnej veľkosti. Dávne volanie vás – Trstenčanov po mieste na rozjímanie o utrpení nášho Pána môže byť takto realitou. Prosím aj o vaše sprevádzanie diela každou vhodnou formou. Pán Boh zaplať!

Juraj Spuchľák, dekan – farár

 

Pán je moje svetlo

„Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Ján 3:19) 

     Je adventné obdobie a my sa pripravujeme na Vianoce v zmysle očakávania sviatku narodenia nášho Spasiteľa, no aj jeho druhého príchodu na konci času. Aby sme pochopili aj v dnešnej uponáhľanej dobe, kde všetko je samozrejmosťou, aké je svetlo dôležité, no nielen to pozemské, piatková svätá omša pri sviečkach bola poukázaním dôležitosti prípravy našich sŕdc na príchod SVETLA, ktorým je KRISTUS. Jediné dokonalé svetlo pre spásu nás ľudí.

Andrea Šprláková

Loretánsky svätý rok

Svätý Otec František vyhlásil od nedele 08.12.2019 (slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa prekladá kvôli nedeli na pondelok 09.12.2019) Loretánsky svätý rok Panny Márie Kráľovnej a Brány nebies do 10.12.2020.

Prvá adventná nedeľa – 01.12.2019

Svet sa zlepšuje. Nemyslíte si to?

     Pozrite sa na stránku Our Worlds in Data a uvidíte, že žijeme dlhšie, zažívame menej násilia a krutostí, vo vojnách a v prírodných katastrofách zomiera menej ľudí ako kedysi. Máme viac slobody, vyššie materiálne bohatstvo, prístup k potravinám aj vzdelaniu. Áno, človek masívne ničí životné prostredie, ale posledné desaťročia ukazujú zásadné zmeny v mnohých oblastiach – napr. rast elektriny zo slnka a vetrarecykláciu, zvyšovanie úspornosti vo výrobe a pod. Pokrok ľudstva sa často spája s technológiami (využitie pary, vody, elektriny, strojov a liniek, automobilov, telekomunikácii alebo počítačov), ale skutočný pokrok je v láske, vzájomnom súcite a spolupráci. Skúste niekedy vypnúť televíziu a nečítajte niekoľko dní negatívne správy. Choďte medzi ľudí a uvidíte množstvo dobrých ľudí v akcii, ktorí napríklad budujú na rôznych miestach Slovenska útulky pre ľudí bez prístrešia a stovky ľudí im pritom pomáhajú. Ďalší dobrí ľudia budujú centrá pre pomoc sirotám, týraným ženám alebo mladým ľuďom, ktorí sa dostali na šikmú plochu. Všetci to začali robiť len tak – bez peňazí a priestorov. Postupne sa k nim začali pridávať ďalší a pomáhať im. Napríklad podnikateľ Tomáš videl paniu, ako pomáha desiatkam žien s deťmi v núdzi. Opravil im priestory a kupuje deťom potraviny. Žena s deviatimi deťmi príde o muža a komunita ľudí z farnosti sa aktivizuje a pomáha ako vie. Chlapci z týranej rodiny sú v azylovom centre a opatrovatelia im zháňajú bývanie, keď im zomrela matka, snažia sa im vytvoriť zázemie. Denne vidím množstvo ľudí, ako pomáhajú, aj keď majú svoju vlastnú prácu – vyliečiť človeka zo závislosti, dostať bezdomovca z ulice do tepla, dať druhému človeku jedlo, či prispieť na pomoc chorým, starým alebo opusteným. Tisíce mladých ľudí sa modlia a spievajú k Bohu na akciách Godzone alebo Campfest. Cez víkendy sa mladí rozprávajú o Bohu na duchovných obnovách. Každý mesiac sa stretávajú kresťanskí podnikatelia, ktorých počet rastie – modlia sa a hovoria o spolupráci pri podnikaní v Božom kráľovstve. Sú medzi nami aj podnikatelia, v ktorých firmách pracujú stovky ľudí a na prvom mieste nemajú zisk, ale Boha. 
     Vidím obrovské množstvo ľudí, ktorí opravujú tento svet. Aby bol čistejší a lepší. V médiách vidíme často tých, ktorí bojujú o funkcie moc a peniaze. Nevidíme tých, ktorí v skrytosti pomáhajú druhým. Pred pár týždňami som bol na stretnutí, kde sa celé hodiny dohadovalo o peniazoch, ktoré chýbajú v práci s mládežou. Keď som prišiel domov, zazvonil mi telefón so správou. V nej bolo, že istý podnikateľ nám chce do centra darovať matrace, aby sme mohli vymeniť tie staré, ktoré tam sú už takmer 20 rokov. Nie sú pre mňa najdôležitejšie správy o zle v televízii a v novinách, vidím dobro priamo v živote okolo seba. A ďakujem za to Bohu.

     PS: Ak by ste sa chceli stať aj vy súčasným Noemom, ktorý je pre svet znamením a cez ktorého Boh buduje lepší svet, ozvite sa. Príležitostí je naozaj dosť… 

Branislav Kožuch, kaplán

(OZ V. I. A. C., Trstená)

34. nedeľa v Cezročnom období 24.11.2019 – Krista Kráľa

Ježiš Kristus je Kráľom

     Milovaní bratia a sestry,
dnes si Cirkev na celom svete pripomína, že Ježiš je Kráľom. Ale nie takým, akých poznáme v tomto svete. Je Kráľom – Dobrým pastierom, ktorý sa stará o svoje ovce a stratené hľadá. Je Kráľom len tých, ktorí si ho sami dobrovoľne vybrali za svojho Pána. Poznáme udalosť, keď zástup ľudí pred Pilátom kričal na Ježiša: „Nemáme kráľa…“ Tento výkrik neutíchol. Jeho ozvena znie do dnešného dňa. 
     K tomuto výkriku sa niekedy pridávame aj my. Keď pred Kristom dávame prednosť hriechu, alebo keď sme hluchí a slepí na potreby ľudí okolo nás, vtedy aj my voláme: „Nemáme kráľa…
     Preto sa dnešný deň opäť odovzdajme Ježišovi ako svojmu Kráľovi. Prosme ho, aby sme boli vnímaví, aby sme ho dokázali vidieť v iných, aby sme ho dokázali nasýtiť, obliecť, navštíviť, potešiť.
     Bratia a sestry. Pýtajme sa: Kto mne vládne? Podľa čoho, alebo koho riadim svoj život?
     Je na každom z nás, aby sme vo svojom živote uznali Ježišov nárok na vládu.

Martin Tešla, kaplán