Krehká človečina a (ne)otvorený padák.

          Je Nedeľa Božieho slova. Božie slovo je ako padák – zachráni Ťa, keď ho otvoríš. S neotvoreným padákom už zahynulo mnoho letcov, ale niektorí zomreli zamotaní do šnúr padáka, ktorý sa znefunkčnil nejakým nevhodným manévrom. To nás upozorňuje na to, že Božie slovo, ktoré je zatvorené prináša ovocie vtedy, keď ho otvoríme a čítame, ale na druhej strane, vždy ho potrebujeme čítať s modlitbou, ktorá dáva schopnosť vnímať Božiu reč. Je to nádej pre nás. Nikdy nám Božie slovo nedáva Pán ako prostriedok, ktorý môžeme obíjať niekomu o hlavu.
          Nečítame ho ako vedomostný zdroj do škriepok s druhými, ale ako Božiu reč ktorou sa Pán Boh prihovára konkrétne nám. Vtedy máme z textu veľký osoh, lebo ho nečítame ako knihu s nejakým dejom, ale ako živé, Božie slovo, ktoré je vždy aktuálne v konkrétnej situácii pre konkrétneho človeka. Vidíme to aj v dnešných čítaniach. Ninive sa obrátilo zo strachu pred trestom a robili pokánie – prestali hrešiť. Pokánie pred príchodom Pána Ježiša vždy znamenalo – snažiť sa zmeniť život, prestať hrešiť a tak sa vyhnúť Božiemu trestu. Ešte za čias Jána Krstiteľa prichádzali za ním ľudia a on každému hovoril čo má robiť. Hneď po ňom prichádza Pán Ježiš a hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“.
          Naplnil sa čas – To neznamená, že prišla doba v ktorej bude málo času. Čas patrí Pánu Bohu a dáva ho vždy dosť na to, čo od nás chce. Ak nám čas chýba, potrebujeme sa pýtať Pána, čo robiť, v čom ho nasledovať. Ktoré veci on od nás chce a ktoré nie.
          Kajajte sa – Novozákonné pokánie vidíme v povolaní apoštolov. Išli za Ježišom. To chce aj od nás – aby sme ho nasledovali a vtedy on začne robiť náš život dobrodružstvom.
Zachejovi povedal: Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ Ani slovo o tom, aký je zlý a hriešny. Podobne 5 x rozvedenej Samaritánke nevynadal. Ani ženu pristihnutú pri cudzoložstve nevykričal a neposlal ju na smrť. Aj márnotratný syn zažil prijatie, nie palicu Ale títo ľudia sami začali rozprávať, čo zmenia, lebo sa stretli s Božou milosťou a to ich viedlo k zmene. Základom obrátenia je prijať Pána s jeho milosťou do nášho života. Začať ho počúvať a nasledovať – prenášať do nášho života to, čo nám hovorí cez Sväté písmo. Nielen nerobiť zlo, ale nasledovať to, k čomu nás cez každé čítanie konkrétne vedie v tej etape našich dejín, ktorú práve prežívame.
          Ak by sme sa chceli len sami zbavovať hriechov a zlých vlastností, bola by to len krehká človečina. Ale ak dovolíme Pánovi pôsobiť cez jeho slovo v našom živote – tam zažívame jeho
moc a silu jeho milosti. S jedlom rastie chuť. Aj čítanie Božieho slova nám začne chutiť, keď ho otvoríme, čítame a zažívame silu jeho pôsobenia.
          Potom sa v našom živote ukazuje nádej z evanjelia = radostnej zvesti, ktorá je stále aktuálna a vychádza z nadprirodzenej Božej moci.

Dominik Jamrich, kaplán

Pastiersky list

          Milí bratia a sestry,
           dnes slávime Nedeľu Božieho slova, ktorú ustanovil Svätý Otec František v roku 2019. Touto iniciatívou chce priviesť ľudí k poznaniu, aký dôležitý význam má Božie slovo pre náš každodenný život. Božie slovo prináša nádej tým, ktorí ho počúvajú a prijímajú s jednoduchým srdcom. Nie je náhoda, že Nedeľu Božieho slova slávime v dňoch, keď sa modlíme za jednotu kresťanov. Sväté písmo je mostom dialógu a dôležitým kontaktom s inými kresťanskými vyznaniami, ba dokonca s celou spoločnosťou. Ponúka nám totiž hodnoty, ktoré sú nadčasové a vhodné pre všetkých ľudí.
           Naša diecéza prežíva tento rok pastoračnú aktivitu „Ježišova cesta do Emauz“, ktorú sme rozdelili na tri etapy. Cez Advent a Vianoce sme sa učili viac počúvať a prijímať druhých ľudí. Ďakujem všetkým kňazom, zasväteným osobám a laickým bratom a sestrám, ktorí zareagovali na tieto podnety na prehĺbenie duchovného života. Dnešnou nedeľou Božieho slova začíname druhú etapu, v ktorej chceme znova objaviť krásu a bohatstvo Božieho slova. Emauzským učeníkom horeli srdcia, keď im Pán Ježiš vysvetľoval Sväté písmo. Je to poklad, ktorého nesmiernu hodnotu potrebujeme nanovo objaviť.
          Zo srdca Vám želám, aby ste mali tú skúsenosť s čítaním Svätého písma, ktorú spomína svätý Ambróz: „Keď čítam Sväté písmo, Boh sa opäť prechádza po pozemskom raji.“ Božie slovo nám otvára všetky dvere, pretože On, Pán, je tými dverami. Prijmite moju prvú výzvu. Vezmite Sväté písmo, vyhľadajte niektoré zo štyroch evanjelií a prečítajte si z neho aspoň päť minút denne! Niekto sa spýta: „A to stačí tak málo?“ Nech je čítanie Božieho slova ako kvapka, ktorá vyhĺbi jamku nie silou, ale pravidelnosťou. Čítajte ho pravidelne každý deň! Nájdite si tiché miesto, ďaleko od rušivých vplyvov televízie a mobilov. Čítajte na pokračovanie a neprestaňte, kým neprečítate všetky štyri evanjeliá. Robte to bez náhlenia. Nechajte Božie slovo priblížiť sa k Vášmu srdcu a uvidíte, ako sa Váš život zmení Vašou blízkosťou k Božiemu slovu.
          Prijmite moju druhú výzvu. Čítajte Sväté písmo s ceruzkou v ruke. Podčiarknite si verš alebo slovo, ktoré Vás oslovilo. Skúste si ho zapamätať. Zapíšte si ho na lístok, alebo do osobitného zošita, v ktorom si poznačte aj dátum. Ten verš alebo slovo bolo napísané presne pre Teba! Podeľte sa s ním s druhými. Vráťte sa k zapísanej myšlienke počas dňa a ešte lepšie večer pred spaním. Verte, že Božie slovo Vás osloví v okamihoch, keď budete potrebovať Božiu blízkosť.
           Napokon moja tretia výzva. Sprevádzajte čítanie Božieho slova modlitbou. Sväté písmo nebolo napísané preto, aby zostalo uväznené v knihe na poličke u Vás doma. Nechajte ho klíčiť a rásť vo Vašom srdci. Práve modlitbou zostupuje Božie slovo do srdca. Pýtajte sa v modlitbe jednoduchú vetu: „Pane, čo odo mňa očakávaš, aby som dnes urobil?“ Keď čítame Sväté písmo každý deň, Boh každý deň prechádza okolo a zasieva semienko do pôdy nášho života. V modlitbe sa naše srdce stáva „bohostánkom“, v ktorom zachovávame Božie slovo podľa vzoru Panny Márie, ktorá: „zachovávala všetky slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19) Modlitbou vítame v našom srdci toho istého Ducha Svätého, ktorý viedol svätopiscov, aby zapísali  Božie slovo. Prosme Ducha Svätého, aby sme prečítaný biblický úryvok správne porozumeli a uskutočňovali v živote. Poprosme Božieho Ducha jednoducho a úprimne: „Duchu Svätý, pomôž mi správne porozumieť a žiť Božie slovo.“
          Drahí bratia a sestry, na záver sa chcem poďakovať kňazom, ktorí s láskou a horlivosťou vysvetľujú Božie slovo a zapaľujú srdcia veriacich pre Pána. Bratia kňazi, prehlbujte svoju lásku k Svätému písmu pravidelným rozjímaním, štúdiom a poctivou prípravou homílie. Ďakujem lektorom, ktorí prednášajú Božie slovo na bohoslužbách. Ďakujem učiteľom náboženstva a katechétom, ktorí vedú mladých k poznaniu Svätého písma. Ďakujem rodičom a starým rodičom, ktorí učia svoje deti a vnúčatá biblické príbehy. Prosím, modlite sa aj za mňa, aby som bol verným ohlasovateľom Kristovho evanjelia.

Váš biskup František