Aká je moja viera?

          Staré múdre príslovie hovorí: Trpezlivosť ruže prináša. O jeho pravdivosti nik nepochybuje. Musíme byť trpezliví a vytrvalí, aby sme dosiahli úspech, po ktorom túžime. Denne riešime veľa kritických situácií, ktoré na nás Boh dopustí, aby sme si cez ne uvedomili svoju bezmocnosť, biedu, a preto sa k nemu silnejšie pripútali.
         Všimnime si ženu z dnešného evanjelia. Aj ona prežíva kritickú situáciu kvôli svojej dcére. Prosí, kričí, narieka, ale Ježiš mlčí. Pretože zostala neoblomná a vytrvalá vo svojich prosbách, Ježiš jej napokon povie: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.
          Udalosť, ktorú sme si vypočuli, stala sa za hranicami Ježišovej vlasti, v končinách Fenície, kde boli dva prístavy Týrus a Sidon. Žili tam väčšinou pohania a je zaujímavé, že dobrý chýr o Ježišovi sa dostal až do týchto končín. Spomínaná žena využila príležitosť, využila Kristovu prítomnosť, aby prosila o dar zdravia pre svoju dcéru. Bola však veľmi tvrdo skúšaná. Najskôr ju Ježiš vôbec neregistroval, a potom jej povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. Po týchto slovách by asi mnohí urazene odišli, ale nie táto žena. Ona možno vycítila, že Pán ju skúša a povedala: Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Tu sa jej skúška končí a Ježiš akoby ju rehabilitoval: vyzdvihuje jej vieru, a dáva ju za vzor učeníkom a samozrejme aj nám.
          Aké poučenie plynie pre nás z tejto príhody? Sú to dve skutočnosti:
         Ľudia, ktorí žijú v nevereckom prostredí, môžu mať väčšiu vieru, ako my, preto nimi nikdy nepohŕdajme. Krásne príklady nachádzame na územiach, ktoré sú málo religiózne. Ľudia, ktorí sa tam hlásia k veriacim, sú naozaj hlboko veriaci. Vo vlažnom a niekedy až nepriateľskom prostredí voči viere, ich viera silnie, mohutnie a upevňuje sa. Nie sú z nich tradiční veriaci, ale naopak, všetko, čo robia, robia z hlbokého presvedčenia.
          Naša viera musí byť vytrvalá. Boh ju môže skúšať, my však musíme byť pevní, aby sme lepšie poznali, že iba on nám môže pomôcť, ak budeme silno k nemu primknutí.
V nemocnici sa kňaz rozprával s mladým mužom, ktorý mal pochybnosti o existencii Boha. Vysvetľoval to takto: Mal som matku, ktorá bola veľmi nábožná. Denne chodievala do kostola a modlievala sa ruženec. Jedného dňa ju však zákerná choroba pripútala na lôžko. Mala obrovské bolesti a veľmi trpela až do smrti. Keď som to videl a bezmocný som nad ňou stál, pomyslel som si: Ak Boh skutočne existuje, prečo dopustí na moju matku také utrpenie? Vtedy sa ho kňaz spýtal: A vaša matka sa v tých bolestiach azda prestala modliť alebo veriť v Boha? Mladý muž pokračoval: Ale, kdeže! Modlila sa ešte viac a žiadala ma, aby som jej pred smrťou zavolal aj kňaza. Kňaz na jeho slová zareagoval: Vidíte, to bola skúška jej viery, ktorú zvládla a vytrvala až do konca. Vy ste podobnú skúšku nezvládli…
          A čo ja? Aký boj viery bojujem? Dokážem byť v ťažkostiach trpezlivý, alebo šomrem, že ma Boh nechá v mojej bezmocnosti?
          Je to zvláštne, keď nás nič netrápi, na Boha si len málo spomenieme, ale keď je zle, keď sme bezmocní a nik z ľudí si nás poriadne nevšimne, nástojčivo kričíme: Bože, pomôž! Pán nás však chce ponechať, aby sme boli odkázaní len na naše sily, a tak spoznali svoju bezmocnosť a ničotu. Chce nás podrobiť skúške, v ktorej ak obstojíme, zvíťazíme.
Naučme sa často padnúť pred Ježišom na kolená, ako žena z dnešného evanjelia a prosme: Daj nám, Pane, trpezlivosť v skúškach, ktorými nás podrobíš a tiež istotu, že u teba vždy dosiahneme pomoc.
Marek Gavalier, kaplán

Neboj sa vykročiť s Ježišom

          Začnem peknou a povzbudzujúcou myšlienkou: ,,Ak chceš kráčať po vode musíš vystúpiť z lode.“ Máte strach? Pochybnosti? Máte problémy? Určite áno a nie je ich málo. Náš život sprevádzajú: osobné problémy, rodinné, vzťahové a mnohé iné. Spomínam, keď prišli za mnou ľudia a povedali mi: „Nemám chuť žiť, stratil som zmysel života, rozpadá sa mi rodina, čaká ma operácia a iné“.

          Celý svet je zmietaný rôznymi  „búrkami“ života. To sa potom prenáša do našich rodín, vzťahov a priateľstiev. To, čo nám dáva istotu, pomocnú ruku je Ježišova pomoc. Je to Ježiš, ktorý sa skláňa k človeku, posilňuje nás a máme v našej blízkosti toho najlepšieho Priateľa. S ním sa nemáme čoho báť. Už treba len uveriť týmto slovám a žiť ich. Spoliehajme sa nie na seba, ale na jeho každodennú pomoc.
          Božie slovo 19. nedele nás povzbudzuje nebáť sa vykročiť do všetkého, čo prežívame s Ježišom. Udalosť sa odohráva na mori. Ježiš kráča po mori smerom k svojím učeníkom. Kľúčovými slovami v dnešnom Evanjeliu sú: strach, pochybnosti, dôvera a nebojte sa.
           Apoštol Peter je krásnym obrazom dnešného človeka, každého z nás. Napriek strachu, pochybnostiam, problémom vykročí k Ježišovi a kráča po mori. Uvedomuje si svoje slabosti, limity a nedokonalosti. Najprv však povie Ježišovi: ,,Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ Ježiš ho pozýva: ,,Poď.“
          Na Svetových dňoch mládeže v Lisabone pri poslednej svätej omši pápež František mladých povzbudil troma slovami, ktoré majú aplikovať do života. Tieto slová sú: žiariť, počúvať a nebáť sa. Každý človek potrebuje vo svojom živote svetlo. Prežívame v ňom veľmi veľa tmy. Svetlo, to je naša nádej. Je ním Ježiš. On je svetlo, ktoré nezhasína a stále žiari. Toto pochopil aj Peter, keď vykročil z loďky a išiel k Ježišovi. Počul hlas Ježiša a vykročil. Ostatní učeníci sedeli v loďke a všetko sledovali. Zlom nastáva, keď Peter vidí silný vietor, naľaká sa, začne sa topiť a vykríkne: ,,Pane, zachráň ma!“
          V našom živote aj my kričíme k Ježišovi: ,,Bože, kde si? Prečo práve ja? Už nevládzem a nezvládam tieto skúšky, situácie, problémy. Ježiš je tu, vystiera k nám svoju ruku. Chyťme sa jej.
          Nebojme sa vykročiť v dôvere k Ježišovi, spoliehajme sa na neho. Každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme poprosili Pána nielen o pomoc, ale aby bol súčasťou našich životov, zápasov a skúšok života. Toto uvažovanie zakončím myšlienkou pápeža Františka: ,,Mať vieru znamená mať uprostred búrky srdce upriamené na Pána, na jeho lásku, na jeho otcovskú nehu.“
Vladimír Bača, kaplán