Oznam pre deň 02.11.2021 o vysluhovaní svätého prijímania na spomienku na Všetkých verných zosnulých

Trstená:
Dňa 02.11.2021 budú sväté omše ako v nedeľu s predpísanými úmyslami – Svätého Otca a za duše v očistci. Pre zachovanie súčasných opatrení a umožnenie získania odpustkov a najmä možnosť zjednotiť sa s Pánom v Eucharistii budeme vysluhovať Sväté prijímanie:
V Trstenej 02.11.2021 od 16.00 do 16.30 – po stretnutí s birmovancami.
 
Zábiedovo:
Dňa 02.11.2021 budú sväté omše ako v nedeľu s predpísanými úmyslami – Svätého Otca a za duše v očistci. Pre zachovanie súčasných opatrení a umožnenie získania odpustkov a najmä možnosť zjednotiť sa s Pánom v Eucharistii budeme vysluhovať Sväté prijímanie:
V Zábiedove 02.11.2021 na Dolnom cintoríne od 16.30 do 17.00 – po skončení pobožnosti za duše v očistci a požehnaní pomníka Nenarodeným deťom.

„Slávnosť všetkých svätých“

          Milí bratia a sestry. Slávnosť všetkých svätých a cele dušičkové obdobie, ktoré budeme o malú chvíľu sláviť nám poukazuje na život a príklad svätcov, ale tiež nám dáva možnosť pozrieť sa očami viery do našej budúcnosti a zamyslieť sa nad svojou vlastnou svätosťou. Lebo naša prítomnosť, náš život dnes, vytvára našu budúcnosť.
         Atmosféru toho, čo sa odohráva v nebeskej sláve nádherne opísal sv. Ján vo svojom Zjavení: Potom som videl;  a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ Takto veľkolepo opísal Ján nebeský Jeruzalem.
       Palmy, ktoré mali v rukách svätí v Jánovom videní, sú palmami víťazstva. Symbolizujú víťazstvo nad hriechom, nad sebou samým, nad svojimi slabosťami.
       Svätosť milí priatelia, to nie je len vyhýbanie sa hriechu, to nie je snaha len o akúsi sterilitu. My svoj život potrebuje naplniť láskou, dobrotou, spravodlivosťou a milosrdenstvom. My svoj život potrebujeme naplniť blahoslavenstvami o ktorých sme počuli v dnešnom evanjeliu.
          V známej legende sa hovorí, že pred Boží súd predstúpil istý človek a dobrosrdečne vyznáva: „Pozri, Pane, zachovával som všetky tvoje prikázania, nič zlé som neurobil, nijakú nespravodlivosť, nijaký zločin. Pane, moje ruky sú čisté.“ A Boh mu odpovedal: „To je pravda že sú čisté, ale, žiaľ, sú aj prázdne“. Človek, ktorý pracuje, ktorý sa snaží a angažuje sa, môže sa aj pomýliť aj zašpiniť. Ale nakoniec mu v tých rukách pred Stvoriteľom predsa len niečo zostane.
          Bratia a sestry prosme v tieto dni našich bratov a sestry v nebeskej sláve o príhovor za nás. Položme si otázku. Aké sú naše ruky? Sú čisté? A ak sú čisté, nie sú prázdne?
          Ak nie sú čisté – ešte stále máme možnosť ich očistiť. Ak sú prázdne – ešte stále máme možnosť ich naplniť. Povzbudzujem nás všetkých k horlivej a vytrvalej modlitbe za duše v očistci, ktoré čakajú na naše obety a modlitby, ktoré im môžu zabezpečiť večné bývanie v nebi. Nebuďme voči tomu ľahostajní ale práve naopak, plní odhodlania vyslobodiť čo najviac duši z čistcových múk. Tieto duše nám to opätujú orodovaním z neba.

Martin Tešla, kaplán

Ohlášky 31.10.2021

Erik Ozgyin, syn Gabriela a Renáty, rodenej Kollárovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a

Jana Medvecká, dcéra Viktora a Anny, rodenej Kučerovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;

ohlasujú sa druhý raz.

Úvodník 24.10.2021 – “Má súcit“

           Vyvolený národ je v otroctve. Boh má súcit s ich utrpením a neslobodou. Predpovedá ich vyslobodenie, ale očakáva, že ho budú prosiť o záchranu. Vtedy „zavediem ich k potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú“. 
          Skutočnosť súcitu s ľudskou biedou potvrdzuje aj uzdravenie slepého pri Jerichu. Len čo sa slepec dozvedel, že okolo prechádza Ježiš, volal: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.“ Kristus žiada, aby ho priviedli k nemu a pýta sa: „Čo chceš, aby som Ti urobil?“ A ten horlivo prosí:“ Rabboni, aby som videl!“ a ihneď bol uzdravený. Taký je veľkňaz všetkých ľudí – Ježiš Kristus. Spomedzi ľudí bol vzatý, podobne ako oni, aj on „sám podliehal slabosti, aby mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi“. 
          Kristus ma pozná najlepšie, On jediný chápe všetky moje slabosti. Jedine On vie, akým bremenom sú hriechy, lebo hriechy všetkých ľudí vzal na seba. Iba On má so mnou ozajstný súcit, a aby mi pomohol, obetuje sa za mňa. On jediný mi chce preukázať skutočné milosrdenstvo. Záleží len na mne, či ho prijmem a či ho budem prosiť o zmilovanie. To je všetko…

Marek Gavalier, kaplán

Odpustky pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva

          Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak: – nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke
nachádzajúcej sa na území Slovenska; – sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.
           Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených”. V ostatných prípadoch budú odpustky čiastočné. 

MAURO KARDINÁL PIACENZA, Najvyšší penitenciár, KRYŠTOF NYKIEL, Regent