Spojení v duchu sv. vierozvestov Cyrila a Metoda

Dnes 5.7.2013, v jubilejnom roku príchodu našich vierozvestov, sme vo farskom kostole  zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi v Brezovici spoločne celá bývalá farnosť (Trstená, Zábiedovo, Ústie aj domáci z Brezovice) slávili  v duchu odkazu spájania  vo vzájomnej viere slávnostnú odpustovú sv. omšu.

Po pešej púti, ktorú absolvovalo cez sto pútnikov  spolu s našimi kňazmi pánom farárom Jaroslavom Chovancom, kaplánom Miroslavom Hricom a pátrom Martinom Rožekom, nás milo privítal pán farár Jaroslav Rusnák. Slávnostnú sv. omšu celebroval  náš pán farár Jaroslav Chovanec. V homílii z jeho úst zazneli krásne a zároveň poučné slová ako máme žiť svoju vieru v každodennom živote, ale aj to  ako sa máme my kresťania správať aj mimo svojej vlasti. Poukázal na to, že kresťanstvo nás má spájať, tak ako nás dnes spojila spoločná sv. omša.  Po slávnostnom požehnaní a získaní plnomocných odpustkov sme boli pozvaní na občerstvenie.

Za všetko vyslovujeme farníkom Brezovice aj vdp. Jaroslavovi Rusnákovi Pán Boh zaplať. Tešíme sa, že na budúcu nedeľu sa púť, ktorá nás opäť spojí, môže opakovať, hoci tentoraz sú pozvaní naši bývalí spolufarníci z Brezovice k nám na Škapuliarsku púť.

Andrea Šprláková