Počúvaj Dobrého Pastiera Ježiša a buď s ním…

          Začnem príkladom z nášho života. Každý človek videl na lúke ovečky a pri nich starostlivého pastiera povieme ľudovo ,,baču“. On dohliada, aby sa ovečkám nič nestalo a boli v bezpečí. Je to povolanie, ktoré súvisí so zodpovednosťou a vyžaduje si čas, obetu.
          Dnes sa chcem s vami zamyslieť a pouvažovať nad duchovným pohľadom spojeným s Ježišom: dobrým a starostlivým pastierom. On nás chráni a pomáha nám. S Ježišom nám nikdy nič nechýba. Obraz Dobrého Pastiera patrí medzi najkrajšie obrazy zachytené vo Svätom písme.
          Jeho obraz nie je výmyslom ľudovej zbožnosti. Sám Ježiš o sebe povedal: ,,Ja som dobrý pastier“ (Jn 10, 11). Predstavuje nám, že On je tým, ktorý nás pozná. My máme poznať a počúvať jeho hlas. Ježiš nás chráni pred zlom a obetuje sa za nás.
          Čo sa môžeme naučiť od Ježiša, Dobrého Pastiera? Vyzdvihol by som tri vlastnosti. Prvá vlastnosť je láska pastiera. Dnešný svet bez Ježiša a jeho lásky je smutný, bez radosti, prázdny. Láska je poslaním nás kresťanov. Podložil by som to myšlienkou svätého Jána Bosca: ,,Kto má Ježiša, má všetko“. Učme sa od Ježiša a zanesme lásku do našich rodín, vzťahov a priateľstiev. Druhá vlastnosť je zodpovednosť pastiera. Ježiš miluje všetky ovečky, nás všetkých. Hľadá aj tu zatúlanú  a stratenú. Buďme aj my zodpovednými ľuďmi. V duchovnej rovine buďme zodpovednými kresťanmi a v ľudskej zanechávajme osobný príklad, svedectvo života, budujme živé vzťahy v  stretnutiach s druhým človekom. Tretia vlastnosť je ľudskosť. V dnešnej spoločnosti sa kladie dôraz na moc, postavenie, kariéru, financie a iné. Nebezpečenstvom sú: závisť, nenávisť, žiarlivosť, neodpustenie a iné. Našou skutočnou láskou a ľudskosťou sa dostaneme bližšie k Bohu a srdcu druhého človeka.
          ,,Dobrý Pastier položí život za svoje ovce“. Ježiš je pre nás inšpiráciou a povzbudením, aby sme sa vedeli obetovať navzájom za seba. Svet je zmietaný rôznymi ,,búrkami“. Prenáša sa to do našich rodín a medziľudských vzťahov. Všetci dobre vieme, že cesta za Ježišom nie je ľahká, vyžaduje obetu. Vyžaduje od nás vytrvalosť v modlitbe, počúvať Božie slovo, byť s Ježišom a mať s ním osobný vzťah.
          Ježišu, Dobrý Pastier, buď našou cestou, pravdou, životom, radosťou, istotou a nádejou.

Vladimír Bača, kaplán