Pokorné Máriine znaky

          Jedným z udivujúcich protikladov, ktorý pozorujeme v Bohu, je ten, že drahocenné  a veľké veci ponúka  v obyčajnom obale. Prostota je obľúbeným spôsobom jeho konania, hoci je majiteľom nekonečného bohatstva a krásy. Prostota je rozpoznávacím znamením všetkých ľudí patriacich Bohu a pôsobiacich v jeho Duchu. Objavujeme ju najmä v osobe Márie a znakoch, ktoré používa.
          Škapuliar a ruženec, dary venované každému z nás, sú jej pokornými znakmi. Nakoniec, ináč to ani nemôže byť. Tá, ktorá žije v hĺbkach svojho srdca pokorou a prostotou, nás svojimi znakmi priťahuje, aby sme prežívali tieto pekné postoje. Sám Boh má v nich záľubu, o čom nás uisťuje prorok Izaijáš týmito slovami: „Tak hovorí Vysoký a Vznešený, ktorého trón je večný a meno sväté: Prebývam na vyvýšenom a svätom mieste, ale som s človekom skrúšeným a pokorným, aby som oživil ducha pokorných a vdýchol im život do skrúšených sŕdc“ (Iz 57, 15).
          Škapuliar a ruženec nás vovádzajú do mariánskej pobožnosti, ktorej cieľom je napodobniť Ježiša v Máriinej škole. Pripodobnenie sa je hlavnou úlohou a vedie k nemu cesta modlitby. Čo sa týka škapuliara, Svätý Otec Ján Pavol II. vysvetľoval toto dvojité tajomstvo takto: „Znak škapuliara nám pripomína dve pravdy: jedna z nich hovorí o neustálej starostlivosti Panny Márie, a to nielen na ceste života, ale aj vo chvíli prechodu do plnosti večnej chvály; druhá zdôrazňuje, že pobožnosť voči nej sa nemôže obmedzovať iba na modlitby a holdy pri určitých príležitostiach, ale má tvoriť habit, čiže udávať stály smer kresťanskému spôsobu života, založenému na modlitbe a vnútornom živote prostredníctvom častého prijímania sviatostí a konkrétnych skutkov milosrdenstva telesného i duchovného. Tým sa škapuliar stáva znakom zmluvy a zjednotenia medzi Máriou a veriacimi; vyjadruje totiž konkrétnym spôsobom dar svojej Matky, ktorý Ježiš dal na kríži Jánovi a cez neho nám všetkým, ako aj  to, že nás a Jána zveril Márii, ktorú ustanovil za našu duchovnú Matku“.  

          Milí veriaci z farnosti Trstená, ako Bratia  preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel,  vám ponúkame škapuliar, dar našej Matky, aby ste dostali pokorný, ale účinný prostriedok na ceste nasledovania jej Syna práve v každodenných situáciách. Budeme veľmi radi, ak sa presvedčíte o jeho účinnosti

Bosí karmelitáni zo Starých Hôr a Banskej Bystrice