Pravá sláva

          Sv. Bernard prirovnáva ľudskú dušu k vtákovi. Aj vták, aj duša majú po dve krídla. Jedným krídlom je príkaz lásky k Bohu a druhým príkaz lásky k blížnemu. Kto chce lietať, potrebuje obe krídla. Jedno krídlo na lietanie nestačí. Ani láska k Bohu bez lásky k blížnemu nie je pravou láskou. Platí zásada, že Boha, ktorého nevidíme, nemôžeme milovať, keď nemilujeme blížneho, ktorého vidíme. Láska k Bohu sa živí z lásky k blížnemu a láska k blížnemu nachádza svoj prameň v láske k Bohu.
          Aká však má táto láska byť?
          Svätý Augustín v Liturgii hodín hovorí: „Pán Ježiš vyhlasuje, že dáva svojim učeníkom nové prikázanie, podľa ktorého sa majú navzájom milovať. Hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“ 
          A nebolo toto prikázanie už v starom Božom zákone, kde sa píše: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“? Prečo teda Pán volá novým to, čo je už také staré? Či preto je novým prikázaním, že nás vyzlieka zo starého a oblieka v nového človeka? Nie každá láska obnovuje toho, kto počúva alebo skôr poslúcha, ale iba tá, ktorú Pán odlíšil od telesnej lásky, keď dodal: „Ako som ja miloval vás.“
           Takáto láska nás obnovuje, aby sme boli novými ľuďmi, dedičmi novej zmluvy, spevákmi novej piesne. Takáto láska, milovaní bratia, obnovila aj v minulosti dávnych spravodlivých, tak patriarchov a prorokov, ako neskôr svätých apoštolov, a ona aj teraz obnovuje národy a z celého ľudského pokolenia, rozšíreného po celom svete, tvorí a zhromažďuje nový ľud, telo novej snúbenice, nevesty jednorodeného Božieho Syna, o ktorej sa hovorí v Piesni piesní: „Kto je to tá, čo vystupuje v bielom?“ Isteže v bielom, veď je obnovená. A čím, ak nie novým prikázaním?“
          Evanjelium dnešnej nedele dáva zaznieť slovám Ježiša o ňom samom – ako bude oslávený – a veď hovorí o zrade, o umučení a smrti! To je mi sláva! – povieme nadnesene. A práve sláva – nie z tohto sveta a od ľudí, ale od Boha, pretože plnenie vôle Nebeského Otca sa v časovom slede dostáva v Ježišovom pozemskom živote do vrcholnej fázy naplnenia.
          Tam, kde je naša „kalvária“, tam je naša sláva – lebo je aj Božia – vždy plnenie Božej vôle. Tak nasledujeme Ježiša… To je pravá sláva našich rodín, otcov a matiek, detí, starých rodičov, kňazov, rehoľníkov. Hľadáme takúto alebo svetskú?

Juraj Spuchľák