„Slávnosť všetkých svätých“

          Milí bratia a sestry. Slávnosť všetkých svätých a cele dušičkové obdobie, ktoré budeme o malú chvíľu sláviť nám poukazuje na život a príklad svätcov, ale tiež nám dáva možnosť pozrieť sa očami viery do našej budúcnosti a zamyslieť sa nad svojou vlastnou svätosťou. Lebo naša prítomnosť, náš život dnes, vytvára našu budúcnosť.
         Atmosféru toho, čo sa odohráva v nebeskej sláve nádherne opísal sv. Ján vo svojom Zjavení: Potom som videl;  a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ Takto veľkolepo opísal Ján nebeský Jeruzalem.
       Palmy, ktoré mali v rukách svätí v Jánovom videní, sú palmami víťazstva. Symbolizujú víťazstvo nad hriechom, nad sebou samým, nad svojimi slabosťami.
       Svätosť milí priatelia, to nie je len vyhýbanie sa hriechu, to nie je snaha len o akúsi sterilitu. My svoj život potrebuje naplniť láskou, dobrotou, spravodlivosťou a milosrdenstvom. My svoj život potrebujeme naplniť blahoslavenstvami o ktorých sme počuli v dnešnom evanjeliu.
          V známej legende sa hovorí, že pred Boží súd predstúpil istý človek a dobrosrdečne vyznáva: „Pozri, Pane, zachovával som všetky tvoje prikázania, nič zlé som neurobil, nijakú nespravodlivosť, nijaký zločin. Pane, moje ruky sú čisté.“ A Boh mu odpovedal: „To je pravda že sú čisté, ale, žiaľ, sú aj prázdne“. Človek, ktorý pracuje, ktorý sa snaží a angažuje sa, môže sa aj pomýliť aj zašpiniť. Ale nakoniec mu v tých rukách pred Stvoriteľom predsa len niečo zostane.
          Bratia a sestry prosme v tieto dni našich bratov a sestry v nebeskej sláve o príhovor za nás. Položme si otázku. Aké sú naše ruky? Sú čisté? A ak sú čisté, nie sú prázdne?
          Ak nie sú čisté – ešte stále máme možnosť ich očistiť. Ak sú prázdne – ešte stále máme možnosť ich naplniť. Povzbudzujem nás všetkých k horlivej a vytrvalej modlitbe za duše v očistci, ktoré čakajú na naše obety a modlitby, ktoré im môžu zabezpečiť večné bývanie v nebi. Nebuďme voči tomu ľahostajní ale práve naopak, plní odhodlania vyslobodiť čo najviac duši z čistcových múk. Tieto duše nám to opätujú orodovaním z neba.

Martin Tešla, kaplán