Služba vo farnosti

Farnosť ako spoločenstvo veriacich so svojím kňazom, by mala byť živou ratolesťou Ježišovej Cirkvi. Aby bolo spoločenstvo naozaj živé, je dôležitá ochota farníkov priložiť ruku tam, kde je to naozaj potrebné. Takáto služba vo farnosti je službou samotnému Bohu. Mnohokrát je forma pomoci skrytá, no nedá sa nevidieť výsledok.

Každodenne otvárajú kostol pani kostolníčka, alebo pán kostolník a vykonávajú potrebné činnosti. Miništranti a lektori pomáhajú kňazovi pri slávení svätej omše v dôstojne vyzdobenom a upravenom chráme, o ktorý sa stará pani Marka Schifferdeckerová a skupiny farníčok. Aby bola liturgia slávnostnejšia, zaznievajú tóny organa  pod skúsenou rukou pána organistu, alebo mladej organistky Anežky Kubekovej. Na to aby všetko fungovalo ako má, dohliada pán Jankola ako údržbár. Pánovi farárovi je nápomocná farská rada, ktorá je zložená z ekonomickej a pastoračnej rady. Pri príprave birmovancov pomáhajú animátori. Vo farnosti máme tri zbory, farské ochotnícke divadlo, detské divadlo, eRko, od roku 2009 vydávame farský časopis Radosť.

Napriek tejto mnohostrannej činnosti a pomoci, všetci farníci sú vítaní pri akejkoľvek dobrovoľníckej pomoci. Nezabúdajme, že Boh nám, každému jednému, dal talent, ktorý máme využiť aj v prospech druhých, nielen seba.