TROJICA

Bratia a sestry, nedeľa, ktorú slávime po Turícach, ktorými sme zavŕšili veľkonočné o obdobie, patrí Najsvätejšej Trojici. Napriek tomu, že stojíme pred jedným z najväčších tajomstiev našej viery, s týmto tajomstvom sa stretáme denne. V mene Najsvätejšej Trojice Otca, Syna i Ducha Svätého začíname každú modlitbu. Nech je každá naša modlitba oslavou Najsvätejšej Trojice a posilnením našej viery. Pán Ježiš vysielal svojich učeníkov do celého sveta, robil to mene Najsvätejšej Trojice: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Toto je to hlboké tajomstvo Božej podstaty. Veľa kresťanských mysliteľov sa snažilo preniknúť a pochopiť toto Ježišom zjavené tajomstvo Boha.
Pokúšal sa o to aj sv. Augustín, z ktorého života je známy príbeh, že keď raz išiel po morskom brehu a rozmýšľal o tomto tajomstve, videl malého chlapca, ktorý nosil v mušli vodu z mora a vlieval ju do jamky vyhĺbenej v piesku. Svätý Augustín sa ho pýtal: „Čo to robíš?“ Chlapec odpovedal: „Prelievam more do jamky.“ Augustín mu povedal: „To sa ti nikdy nepodarí!“ A záhadný chlapec mu vraj na to odpovedal: „Skôr ja prelejem more do jamky, ako ty pochopíš tajomstvo Najsvätejšej Trojice.“ Keby nám Ježiš o tomto tajomstve nebol hovoril, neboli by sme naň asi prišli. Preto mudrovať o tomto tajomstve nemá veľký význam. Význam a zmysel má čerpať a žiť z tohto tajomstva. Preto tou najzákladnejšou úlohou dnešného sviatku nie je prehĺbiť rozumové poznanie tohto tajomstva, ale prehĺbiť osobný vzťah k Trojjedinému Bohu.
Milí bratia a sestry, prežívať život v spojení s Najsvätejšou Trojicou znamená, že svojím životom budeme vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi. Nie svedectvom slova o tom, aký je Boh dobrý a láskavý, ale svedectvom vlastného života svedčiť o Božej láske. Pretože slová bez skutkov sú len obyčajnou prázdnotou. Nech každá naša modlitba, ktorú začíname v mene Najsvätejšej Trojice otvorí naše srdcia pre pôsobenie Božieho Ducha v nás, aby sme tak dokázali vydávať pekné svedectvo o Kristovi a robili tak svet okolo nás krajším.
Martin Tešla, kaplán