Úplné odpustky v knihe odpustkov…

V hodine smrti

Ak aj nemôže byť prítomný kňaz, svätá matka Cirkev láskavo udeľuje náležite disponovanému veriacemu úplné odpustky v hodine smrti za podmienky, že sa počas svojho života zvyčajne modlieval nejaké modlitby. V tomto prípade Cirkev dopĺňa tri podmienky, ktoré sú potrebné na získanie úplných odpustkov.
Je chvályhodné, ak sa na získanie týchto odpustkov použije krucifix alebo kríž.
Tieto úplné odpustky v hodine smrti môže získať veriaci aj keď by v ten istý deň už získal iné úplné odpustky.
O tomto spasiteľnom ustanovení Cirkvi nech sú veriaci vhodne a často poučovaní pri katechizovaní.
Eucharistické a duchovné prijímanie

  • 1 úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:
  1. pristupuje na prvé sväté prijímanie alebo je nábožne prítomný na prvom svätom prijímaní iných veriacich;
  2. v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Jeho modlitbu En ego, o bone et dulcissime Jesu – Dobrý a preláskavý Ježišu;
  • 2 Čiastočné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:

       1. vykoná úkon duchovného svätého prijímania;

  1. sa po svätom prijímaní poďakuje (napríklad Anima Christi, santctifica me — Duša Kristova, posväť ma; En ego, o bone et dulcissime lesu — Dobrý a preláskavý Ježišu.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil s tvojimi svätými na veky vekov. Amen.

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosťou nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť

Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli moje ruky a moje nohy a spočítali všetky moje kosti (Ž 22, 17 – 18).

(Rímsky misál, Poďakovanie po omši.)

Pripr.: J. Spuchľák