Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

Názov organizácie:    Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená
Sídlo:                          Bernolákova 2, 028 01 Trstená
Zastúpený:                 ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec, farár
IČO:                            31925740
DIČ:                            2021541533