Virgo Ecclesia Facta

Virgo Ecclesia Facta . “ Svätý František mal vo veľkej úcte Pannu Máriu. Jeho najobľúbenejší kostolík bol Kostol Panny Márie Anjelskej, ktorej zveril ochranu Rádu bratov františkánov. Tu založil Rád, tu poznával v Márii všetky potrebné čnosti pre dobrý život kresťana. Dodnes je tento kostol vyhľadávaní mnohými bratmi a pútnikmi, tkorí si tu vyprosujú mocné milosti pre svoj život a životy svojich blížnych.
V deň sviatku Panny Márie Karmelskej vám ponúkam jednu Františkovi modlitbu k Panne Márii:
Buď pozdravená, Pani, svätá Kráľovná,
svätá Božia Rodička Mária;
[ty] Panna, ktorá si sa Cirkvou stala
a si vyvolená najsvätejším Otcom z neba,
ktorú posvätil
najsvätejším milovaným Synom svojím
a Duchom Svätým Utešiteľom,
a v ktorej bola a je všetka plnosť milosti
a všetkého dobra.
Buď pozdravená, [ty] jeho palác;
buď pozdravená, [ty] jeho bohostánok,
buď pozdravená, [ty], jeho dom.
Buď pozdravená, [ty], jeho odev;
buď pozdravená, [ty] jeho služobnica,
buď pozdravená, [ty], jeho matka
aj vy, všetky sväté čnosti,
ktoré sa z milosti a osvietenia Ducha Svätého
rozlievate v srdciach veriacich
a z neveriacich
robíte verných Bohu.
„Panna, ktorá sa Cirkvou stala“ (Virgo ecclesia facta): v tomto oslovení vidíme Františkov pohľad aj na Cirkev. Po Nanebovzatí Panny Márie môžeme jej tvár poznávať v Cirkvi, preto kto miluje Máriu, má ju milovať v Cirkvi, a kto nemiluje Cirkev, opovrhuje Máriou. Prajem nám všetkým väčšiu lásku k Márii i Cirkvi.

P. Peter Vnučák, OFM