Volanie do divočiny …

Milí bratia a sestry,
     hovorí sa, že dostávame od Boha povolanie. Slovo povolanie možno chápať v rôznych kontextoch. Ale v základoch tohto slova je volanie – Boh nás volá k niečomu.
Povolanie nie je to isté ako práca, zamestnanie alebo kariéra. Môžeme povedať, že práca je činnosť potrebná na splnenie úlohy. Zamestnanie je situácia, v ktorej sa to deje. Kariéra je dlhodobá pracovná dráha alebo sled viacerých zamestnaní. Povolanie je však hlbšie ako ktorýkoľvek z týchto pojmov. (James Martin)
Boh nás volá ku oslave, ďakovaniu, odprosovaniu a prosbe.
To je náplň a zmysel života človeka – vypestovať si živý vzťah s Bohom.
Preto je v našej farnosti Sviatosť oltárna vyložená ku celodennej poklone. V pondelok, v utorok a v stredu v Kostole svätého Juraja – u františkánov; vo štvrtok, v piatok a v sobotu vo farskom Kostole svätého Martina.
     Preto je potrebné, aby do divočiny – ak tak môžem povedať – nášho života, jeho okolností, tlakov, pokušení aj neistoty sme počuli volanie, ku ktorému nás volá Ježiš: nechať rásť v sebe pokoj, ktorý môže dať len On. Byť mu vďačný za všetko – predovšetkým za život vlastný, za život ostatných, aj za život vôbec. Ďakovať za povolanie byť svätým a byť v nebi. Ďakovať za poslanie kresťana, ktoré je na tejto zemi pre nás veľmi dôležité, dôležité aj pre spásu ostatných. A pretože sme hriešni – je potrebné sa nielen klaňať, ale aj odprosovať za naše hriechy a za hriechy iných. Robiť pokánie.
     A nakoniec prosiť. Za čo? Predovšetkým za Božiu milosť. Aby sme ju mali stále v duši. A potom aj za našu farnosť a celé spoločenstvo a za mesto. Nové okolnosti, v ktorých sa ocitajú našej rodiny, ktoré nie sú vôbec ľahké. Objektom našej prosby nech je aj všetko nové, čo sa v našom meste rodí – predovšetkým naše sídlisko, aby sme spoznali v našom živote, akým spôsobom sa otvárať druhým, aby sme tu svoje povolanie kresťana uskutočnili.
To je Kristovo volanie do morálnej „divočiny“ dnešného života – aby bolo naším zamestnaním, kariérou, ale predovšetkým povolaním všetko, čo robíme na Božiu slávu a pre úspešné pozvanie ostatných žiť v živom vzťahu s Ježišom, a tak napĺňať svoje poslanie a šíriť pokoj.

Juraj Spuchľák, dekan – farár