Advent je obdobím prípravy …

          Drahí bratia a sestry,
ešte pár dní a máme opäť Vianoce. Máte už doma všetko pripravené? Dom uprataný a vyzdobený, koláče napečené, darčeky zabalené? A ako je na tom naše srdce? Môže do neho vstúpiť Kráľ kráľov a Pán pánov, Stvoriteľ zeme i neba? Upratali sme ho vo sviatosti zmierenia a skutkami pokánia? Naplnili sme ho vôňou modlitby? Vyzdobili sme ho skutkami lásky k našim blížnym? Pripravili sme seba v tomto adventnom čase ako dar nebeskému Dieťaťu? Alebo sme pri svetských starostiach, neistote a obavách, ktoré nás naplňujú dnes viac ako po iné roky, pozabudli na prisľúbený príchod Spasiteľa? 
           Advent je obdobím prípravy na toto najkrajšie obdobie v roku, keď si pripomíname jednu z najväčších udalostí v dejinách ľudstva, keď sa Boh stal jedným z nás, stal sa človekom a prišiel na tento svet v podobe dieťaťa, aby nám bol bližšie a aby my sme boli bližšie k Nemu. Advent by mal byť tiež obdobím modlitby a načúvania Božiemu Slovu. K čomu ma pozýva dnes? Možno nás pozýva k pravidelnej modlitbe a účasti na svätej omši. Možno nás pozýva k odpusteniu krívd z minulosti. Možno k „uprataniu“ si svojich vzťahov v rodine, so susedmi. Možno k väčšej trpezlivosti s deťmi, manželom, manželkou, rodičmi. K väčšej pozornosti na potreby tých, ktorí majú menej ako ja, k poriadnej spovedi, na ktorej som už dlhšie nebol … 
           Advent je takisto obdobím očakávania príchodu vteleného Slova. Toho, ktorý bol prisľúbený praotcom, ohlasovaný prorokmi a očakávaný generáciami židovského národa. Akého Boha očakávame my?
          Na polnočnej svätej omši budeme počuť slová proroka Izaiáša: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.  Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí.“ (Iz 9, 5-6) Príchod takéhoto Boha očakávame aj dnes. On chce prísť ako zázračný Radca, ako mocný Boh, večný Otec a knieža Pokoja. Ako veľmi potrebujeme počuť tieto slová práve dnes, keď si sami nevieme dať rady, keď neistota a strach na nás útočí z každej strany. Ako veľmi potrebujeme prijať do svojho života mocného Boha, ktorého pokoj bude bez konca. Možno naše domácnosti ešte nie sú úplne pripravené na Vianoce a možno naše srdce ešte nie je pripravené na príchod Božieho Syna. Pred nami je posledný adventný týždeň. Veľa treba stihnúť a dokončiť, ale nezabudnime ani na naše srdce, na príbytok, kde sa chce narodiť Kristus. Čo máme robiť? Vykročme. Začnime ešte dnes a prijmime za svoje slová proroka Nátana z prvého čítania: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“
 

Sr. Alžbeta Kozelová

(Kongregácia školských sestier františkánok, Trstená)