Úvodník 24.10.2021 – “Má súcit“

           Vyvolený národ je v otroctve. Boh má súcit s ich utrpením a neslobodou. Predpovedá ich vyslobodenie, ale očakáva, že ho budú prosiť o záchranu. Vtedy „zavediem ich k potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú“. 
          Skutočnosť súcitu s ľudskou biedou potvrdzuje aj uzdravenie slepého pri Jerichu. Len čo sa slepec dozvedel, že okolo prechádza Ježiš, volal: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.“ Kristus žiada, aby ho priviedli k nemu a pýta sa: „Čo chceš, aby som Ti urobil?“ A ten horlivo prosí:“ Rabboni, aby som videl!“ a ihneď bol uzdravený. Taký je veľkňaz všetkých ľudí – Ježiš Kristus. Spomedzi ľudí bol vzatý, podobne ako oni, aj on „sám podliehal slabosti, aby mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi“. 
          Kristus ma pozná najlepšie, On jediný chápe všetky moje slabosti. Jedine On vie, akým bremenom sú hriechy, lebo hriechy všetkých ľudí vzal na seba. Iba On má so mnou ozajstný súcit, a aby mi pomohol, obetuje sa za mňa. On jediný mi chce preukázať skutočné milosrdenstvo. Záleží len na mne, či ho prijmem a či ho budem prosiť o zmilovanie. To je všetko…

Marek Gavalier, kaplán

Odpustky pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva

          Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak: – nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke
nachádzajúcej sa na území Slovenska; – sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.
           Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených”. V ostatných prípadoch budú odpustky čiastočné. 

MAURO KARDINÁL PIACENZA, Najvyšší penitenciár, KRYŠTOF NYKIEL, Regent

Oznamy

V sekcii OZNAMY je nové info: Tridsiata nedeľa v Cezročnom období “B” – 24.10.2021

Prosíme, prečítajte si nové oznamy.  

Ohlášky 24.10.2021

Erik Ozgyin, syn Gabriela a Renáty, rodenej Kollárovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a

Jana Medvecká, dcéra Viktora a Anny, rodenej Kučerovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;

ohlasujú sa prvý raz.