Tretia adventná nedeľa „Radujte sa!“ – 15.12.2019

Advent smeruje k záveru …

Bratia a sestry, milí farníci!
        Advent smeruje k záveru, pribúda radosti z očakávania príchodu Pána Ježiša. To prežíval aj Ján Krstiteľ. Hlásal – „Sekera je už priložená ku koreňom stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ Teraz je Ján vo väzení a počúva o uzdravovaní, oslobodzovaní od zlých duchov a začína byť neistý, či to dobre hlásal. Namiesto trestajúceho ohňa prichádza radosť, sloboda a požehnanie.  Boh je svätý. Je vždy iný, ako vyzerajú naše predstavy o ňom. Jeho zasľúbenie je väčšie, ako ktorákoľvek povesť o ňom. Pána Boha vždy chápeme len svojím ľudským spôsobom. Keď mal Ján neistotu, pýtal sa, keď bol obmedzený žalárom, pýtal sa cez učeníkov. To ho chránilo od zlých rozhodnutí. Neveril svojim fantáziám, ani klamstvám zlého, ale pýtal sa Pána. Vždy stál pred Pánom. Nepohol ním žiadny vietor chúťok a žiadostí, len Duch Boží. To je postoj učeníka. Kto nestojí pred Pánom, je zmietaný  svojimi modlami a záujmami. Pán Ježiš priniesol slobodu a nádej. Počas jeho verejného účinkovania sa z tejto slobody tešili tí, ktorí boli ochotní prísť za ním. Odchádzali premenení – niektorí zdravotne, iní oslobodení od trápenia zlým duchom a iní povzbudení na duši. Pán je nemenný. Tí, ktorí za ním prichádzajú a pevne stoja pri ňom, zažívajú radosť premeny aj dnes. Advent má svoje trvanie. Aj premena nášho života má svoje trvanie a potrebný čas prípravy. Je to čas očakávania príchodu Pána. Keď čakáme návštevu, stále myslíme na toho, koho čakáme. Popritom robíme čo treba, ale naša myseľ je pri očakávanom. Tak aj cez advent nech je naša myseľ stále pri Ježišovi. On je centrom adventu a Vianoc. Prišiel už dávno, ale je mnoho oblastí nášho života, kam sme ho neprijali. Chce premeniť aj tieto sféry nášho žitia. Chce sa nanovo narodiť  v našich vzťahoch, v našich slabostiach v našich rodinách.

Požehnaný a pokojný advent!

Dominik Jamrich, kaplán

(Oravské centrum mládeže, Ústie)

 

Projekt – krížová cesta

           Mesto Trstená v spolupráci s farnosťou Trstená, v nasledujúcich rokoch plánujú zrealizovať výstavbu kultúrno – oddychovej zóny, súčasťou ktorej budú aj zastavenia krížovej cesty. Projekt bude realizovaný v lokalite kopca Bubeník. O zámere postaviť zastavenia krížovej cesty je informovaný aj spišský diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka, ktorý nemá námietky voči tomu, aby sa farnosť Trstená podieľala na realizácii projektu. 
           Výroba jedného zastavenia trvá umelcom približne dva mesiace a spolu s osadením v pomerne náročnom teréne, stojí približne 10 tisíc EUR. Kto by chcel finančne podporiť toto dielo, môže tak spraviť individuálnym spôsobom. Oficiálna zbierka vo farnosti vyhlásená nebude.
           Zároveň prosíme o vaše modlitby na tento úmysel. 

Pán Boh zaplať! 

Juraj Spuchľák, dekan

Druhá adventná nedeľa – 08.12.2019

Cesta farnosti Trstená (duchovná aj krížová)

     Bratia a sestry, milí farníci!
     Pri príchode do našej farnosti som sa stretol s prívetivou atmosférou a prijatím, za ktoré vám ďakujeme obaja – pán kaplán Martin, ale aj ja. Ďakujem aj za prvé dni pomoci a informácií, ktoré sú potrebné na dobrý začiatok pôsobenia pre kňazov každej farnosti. Najviac ďakujem za modlitby a duchovnú podporu. Ďakujem za prácu a všetko, čo urobil môj bezprostredný predchodca pán farár Jaroslav, páni kapláni, ale aj jeho mamka, všetci, ktorí pôsobil v tejto milej farnosti, zanechali svoje dielo ako svedectvo spolupráce s Pánom, najvyšším Pastierom, otcom biskupom Štefanom, ale aj už zosnulým otcom biskupom Františkom. Chcem nadviazať na ich prácu. Ako aj na spoluprácu s Mestským úradom v Trstenej, Obecným úradom v Zábiedove a predstaviteľmi samosprávy, ale aj dekanátu. Pravidelné modlitby a sväté omše na úmysel za ich duchovné a ostatné potrebné dary, nech je posilou a Božou pomocou pre nich.
     Spolu s mojím príchodom som vnímal a vnímam aj žiadosti o duchovnú službu a drobné opravy alebo práce, na ktoré ste čakali a vnímali ich ako potrebné. Rozvíjať duchovné aktivity a prehlbovať službu duchovnému životu všetkých chcem v spolupráci s rehoľnými komunitami našej farnosti i katolíckou školou a všetkými spoločenstvami okolo chrámu a farnosti. Chceme ich obaja vo farnosti zlaďovať a spájať tak, aby aj naša farnosť bola spoločenstvom spoločenstiev. V tomto vás prosím o modlitbu. Oprava plota farského dvora alebo ošetrenie stromov v súlade s legislatívnou Cirkvi a Slovenskej republiky boli mojou odpoveďou na tieto vyslovené potreby. A budem pokračovať aj v tejto službe.
     Pripravený projekt Krížovej cesty v spolupráci s Mestským úradom Trstená, v ktorom ste ma vyzvali pracovať, som prijal s bázňou a po konzultáciách s otcom biskupom Štefanom a prijatí jeho usmernení. Cieľom jeho dvojročnej realizácie bude predovšetkým duchovná príprava a obnova vnímania utrpenia a obety Ježišovej lásky v našom živote a prínosu jej milostivého ovocia do nášho života, čo budú aktivovať v nás duchovné aktivity počas jej stavby. Prosím, aby ste takto vnímali potrebu podpory stavby a hmotnú pomoc prioritne sprevádzali modlitbami za duchovnú obnovu našej farnosti. V dvore farského kostola je vystavené prvé zastavenie – Stretnutie Pána Ježiša s Matkou Pannou Máriou v skutočnej veľkosti. Dávne volanie vás – Trstenčanov po mieste na rozjímanie o utrpení nášho Pána môže byť takto realitou. Prosím aj o vaše sprevádzanie diela každou vhodnou formou. Pán Boh zaplať!

Juraj Spuchľák, dekan – farár

 

Pán je moje svetlo

„Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Ján 3:19) 

     Je adventné obdobie a my sa pripravujeme na Vianoce v zmysle očakávania sviatku narodenia nášho Spasiteľa, no aj jeho druhého príchodu na konci času. Aby sme pochopili aj v dnešnej uponáhľanej dobe, kde všetko je samozrejmosťou, aké je svetlo dôležité, no nielen to pozemské, piatková svätá omša pri sviečkach bola poukázaním dôležitosti prípravy našich sŕdc na príchod SVETLA, ktorým je KRISTUS. Jediné dokonalé svetlo pre spásu nás ľudí.

Andrea Šprláková

Loretánsky svätý rok

Svätý Otec František vyhlásil od nedele 08.12.2019 (slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa prekladá kvôli nedeli na pondelok 09.12.2019) Loretánsky svätý rok Panny Márie Kráľovnej a Brány nebies do 10.12.2020.