Tretia veľkonočná nedeľa “B”– 18.04.2021

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Pondelok po tretej veľkonočnej nedeli
06.00
18.15
+ z rodiny Greštík, rodičia a brat
Za Božiu pomoc rodine Márie
Utorok
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli
06.00
17.30
18.15


+ z rodiny Pikoš, rodičia, švagriná
Zábiedovo
+ Terézia a Fratnišek Jankola
Streda
Streda po tretej veľkonočnej nedeli
06.00
18.15
Za Božiu p. rod. Slovíkovej a Kodiakovej
+ Veronika, Matej, Jozef, Marek
Štvrtok
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
06.00
16.00
18.00
+ duše v očistci
Ústie
+ Rozália, Ignác a Margita Jankola
Piatok
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
08.00
17.30
18.15
Za Božiu pomoc Elenke a Miroslavovi
Zábiedovo
Za Božiu pomoc rodine Šálkovej
Sobota
Sobota po tretej veľkonočnej nedeli
06.00
14.00
15.00
18.15

+ Vincent
Hucík – Dlholucká
Plevjak - Kapalová
+ Viktor a Matilda
Nedeľa
Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera
07.00
08.30
10.30
08.30
09.00
10.30


Ústie
Zábiedovo
Zábiedovo

OZNAMY:

Udeľovanie Eucharistie nedeľu  18.04.2021
08.30- 09.20- akolyti pri dverách farského kostola
14. 00 – 14. 30 – akolyti pri dverách farského kostola

Modlitby za duchovné povolania týždni 18.4.2021- 25.4.2021
Pri relikviách sv. Jána Pavla II. sa budeme modliť litánie o 18.10.
Modlíme sa za rodiny a budúce duchovné povolania pre našu farnosť a súčasné povolania z našej farnosti.

Sväté prijímanie: Ďakujem za službu akolytu všetkým rozdávateľom v nedeľu a cez týždeň, pán Pňaček rozdával celý týždeň doobeda. Vám, ktorí ste prišli a modlite sa za našu farnosť pri Eucharistii.  

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej
Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení prvej a druhej faktúry: 73288.-€. Dodávateľ nám dodal už 15 zastavení.

Pán Boh zaplať! Aj za príspevky na chod farnosti.  Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174
 
Upratovanie: Pán Boh zaplať! Za upratovanie a trpezlivosť i udržiavanie poriadku. Nezabúdajme aj na svoj domov.
 
Prosba o starosť o osamelých bývajúcich:
Môžu byť v našej farnosti zabudnutí. Modlime sa za nich a majme o nich záujem.
 
Nasledujúci týždeň je obdobie modlitieb za duchovné povolania. Na internetovej stránke farnosti môžete sledovať a modliť sa i rozjímať podľa myšlienok na každý deň na tento úmysel.
 
Zbierka na seminár na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera:
Prosím o pomoc pre náš kňazský seminár, ktorú chcú, môžu tak urobiť cez účet: číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412050947. Variabilným symbolom identifikujete farnosť pôvodu.
 
Uvoľnenie opatrení: Na budúcu nedeľu budú bohoslužby aj na filiálkach a v našej farnosti vo farskom kostole tri sväté omše. V Zábiedove dve a v Ústí jedna. Podľa noriem je potrebné zachovať počet podľa plochy – jedna osoba na 15 m2.
Preto je na nedele zavedený rezervačný systém vo všetkých kostoloch farnosti. Dodržiavajme opatrenia. Pán Boh zaplať!
 
Duchovné dary pre nás:

Videokatechézy na Rok rodiny: Na naše stránke farnosti môžete sledovať na rok rodiny katechézy z farnosti Kežmarok.
 
Príprava na manželstvo v Spišskej diecéze: Ústie nad Priehradou, Liptovské Revúce, Kežmarok Spišská Nová Ves – viac na našej internetovej stránke farnosti. Kurzy a duchovné obnovy na prípravu na manželstvo sú obnovené.
 
Odpustky na rok sv. Jozefa
 Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa ‒ na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle.

Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou penitenciáriou.

  1. a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský vzťah k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké rozlišovanie plnili Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.
  2. b) Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok „spravodlivý človek“ (porov. Mt 1, 19): on, ktorý je strážcom „intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše“, uchovávateľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností. Čnosť spravodlivosti exemplárne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, ktorý je zákonom milosrdenstva, „pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočneniu pravej spravodlivosti“. Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov.
  3. c) Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny z Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred zákonom. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec.
  4. d) Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, „s úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský život a zákony založené na rovnakom rozdelení práv a povinností“. Preto bude možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.
  5. e) Útek Svätej rodiny do Egypta „nám ukazuje, že Boh je tam, kde je človek v nebezpečenstve, kde trpí, uteká, pociťuje odmietnutie a opustenosť“. Úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), … modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.

 

Svätá Terézia z Avily spoznala v sv. Jozefovi ochrancu vo všetkých situáciách života: „Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, pokým ja som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky“. Nie tak dávno sv. Ján Pavol II. pripomenul, že postava sv. Jozefa sa „pre Cirkev v našej dobe znovu stáva aktuálnou v súvislosti s novým kresťanským tisícročím“.
 

  1. f) Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície.

 

  1. g) V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života. Amen.

 

Pán Boh zaplať! 
Juraj Spuchľák