Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období “B” – 19.09.2021

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
06.00
18.15
Poďakovanie za 80 rokov života
Nebohý František – 1. výročie
Utorok
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
06.00
17.30
18.15
Za dobrodincov
Záb.: Za Božiu pomoc ruži sv. Anny
Nebohá Anna Jančová
Streda
Streda dvadsiateho piateho týždňa v cezročnom období
06.00

18.15
Nebohí Marcel a Andrej Kovalčíkovci
Nebohá Zlatica, Jozefína, Ferdinand Dzurek
Štvrtok
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
06.00
16.00
18.15
Nebohý Ján Maslančík, kňaz
Ústie: Nebohý Michal Tondra, kňaz
Nebohá Mária Šusteková – 1. výročie
Piatok
Piatok dvadsiateho piateho týždňa v cezročnom období
06.00

17.30
18.15
Za rozhodnutie vo svetle Ducha Svätého
Záb: Nebohí Peter, Veronika a Mária
Nebohý Ján
Sobota
Sobota dvadsiateho piateho týždňa v cezročnom období – Panny Márie v sobotu
06.00
14.00
18.15
Nebohí z rodiny Letaši
Záb.: Hrubjak - Letoštiaková
Nebohí Anna, Jozef, a starí rodičia, Matúš
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období “B”
07.00
08.30
10.30
09.00
10.30
14.00
Trstená
Trstená
Trstená
Ústie
Zábiedovo
Sídlisko Západ

OZNAMY:

Pandemické opatrenia: v nedeľu prosím o účasť na svätých omšiach podľa registrácie. Bratia a sestry bez registrácie, nech nechajú v pripravenom košíčku pri dverách na lístku svoje priezvisko, meno a mobilné číslo; S Vašimi údajmi budeme zaobchádzať podľa noriem GDPR.

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej

Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení prvej a druhej faktúry: 87365.-€. Dodávateľ nám dodal už 15 zastavení. Začatie stavby: podľa stanoviska úradov zo dňa 27.01.2020 k stavbe: Krížová cesta v Trstenej Vám oznamujem začatie prác na stavbe k dátumu 26.07.2021. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce k začatiu stavby.

Pán Boh zaplať! Aj za príspevky na chod farnosti.  Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní: v piatok z ulice Zápotočnej od Brezovice po pána Tuku, Dukelských hrdinov, Podielovej. Pán Boh zaplať! Chcem Vám oznámiť, že myslím aj na budúcnosť, ktorú vidím inej organizácii upratovania kostola.

Zápis úmyslov na sväté omše pre mesiace október a november: bude na budúci týždeň v pondelok v Trstenej, v utorok v Zábiedove a vo štvrtok v Ústí po svätých omšiach. Oprava chýb infolistu: podľa týchto oznamov – štvtok.

Podujatie Organová jeseň: začína túto nedeľu koncertom o 16.00 vo farskom kostole.

Príprava na manželstvo v Spišskej diecéze: Ústie nad Priehradou, Liptovské Revúce, Kežmarok Spišská Nová Ves – viac na našej internetovej stránke farnosti. Kurzy a duchovné obnovy na prípravu na manželstvo sú obnovené.

Poďakovanie
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

Zbierka na diecézne katechetické stredisko:

Trstená 1160,9
Zábiedovo 240,7
Ústie 136,7
Františkáni 350,0
Spolu 1888,3

Pán Boh zaplať! Za Vašu štedrosť.

Petícia za zachovanie dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne – podpora: Bratia a sestry, prosím o zváženie podpory v modlitbe, morálne a prípadne aj podpisom – ide o regulárnu petíciu za zachovanie nemocnice v Dolnom Kubíne. Je to prosba o zváženie iste dôležitých okolností pre jej zrušenie, aby nám mohla slúžiť ďalej. Hárky na podpis sú v strednej časti kostola.

Odpustky na rok sv. Jozefa
 Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa ‒ na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle.

Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou penitenciáriou.

  1. a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský vzťah k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké rozlišovanie plnili Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.
  2. b) Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok „spravodlivý človek“ (porov. Mt 1, 19): on, ktorý je strážcom „intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše“, uchovávateľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností. Čnosť spravodlivosti exemplárne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, ktorý je zákonom milosrdenstva, „pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočneniu pravej spravodlivosti“. Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov.
  3. c) Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny z Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred zákonom. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec.
  4. d) Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, „s úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský život a zákony založené na rovnakom rozdelení práv a povinností“. Preto bude možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.
  5. e) Útek Svätej rodiny do Egypta „nám ukazuje, že Boh je tam, kde je človek v nebezpečenstve, kde trpí, uteká, pociťuje odmietnutie a opustenosť“. Úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), … modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.

Svätá Terézia z Avily spoznala v sv. Jozefovi ochrancu vo všetkých situáciách života: „Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, pokým ja som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky“. Nie tak dávno sv. Ján Pavol II. pripomenul, že postava sv. Jozefa sa „pre Cirkev v našej dobe znovu stáva aktuálnou v súvislosti s novým kresťanským tisícročím“.
 

6. f) Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície.

 

7. g) V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života. Amen.

 

Pán Boh zaplať! 
Juraj Spuchľák