ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 22.05.2022

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Pondelok po šiestej veľkonočnej nedeli
06.00 Poďakovanie za 75 rokov Janky
18.15 Nebohý Bohuslav Ďurčák
Utorok
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
06.00 Nebohí rodičia a súrodenci
10.30 Nebohý Viktor Trstenský, kňaz
17.30 Zábiedovo: Poďak. za 50 rokov Heleny
18.15 Nebohá Mária Dafčíková – 1. výročie
Streda
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
06.00 Za Božiu pomoc pre Miloša kňaza – 50 r.
18.15 Nebohý Anton Paldia – 1. výročie
Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
06.00
07.45 Pre školy
16.00 Ústie: Za duše v očistci
16.00
17.30 Oratórium
17.30 Zábiedovo
Piatok
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
06.00 Nebohí rodičia a súrodenci
15.00 Djobek – Vostřelová (obrad)
17.30 Zábiedovo: Nebohí Jozef, Jozefína a Štefan
18.15 Nebohý Karol – 1. výročie
Sobota
Sobota po šiestej veľkonočnej nedeli
06.00 Nebohí z rodiny Stasovej
16.00 Maťovčík - Buková
18.15 Nebohý Pavol Lepáček – 1. výročie
Nedeľa
Slávnosť titulu oratória – Sv. Filipa Neriho
07.00
08.30
10.30
10.30 Sídlisko Západ – kaplnka
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo

OZNAMY:

Kandidáti na voľby do Farskej pastoračnej rady: Voľby budú na budúcu nedeľu. Prosím o prihlásenie kandidátov. Prihlásenie kandidáta nech je písomné hoci na malom lístku s telefonickým kontaktom, menom a priezviskom i súhlasom kandidáta s kandidatúrou. Hospodárska rada farnosti je poradné spoločenstvo v oblasti správy majetku farnosti, Pastoračná rada farnosti je poradné spoločenstvo pre duchovnú správu farnosti. Kandidáti: Prof. Mária Bielová, MUDr. Vojtech Koleják, PharmDr. Jozef Laurinec, PhD., PaedDr. Andrea Šprláková, Mgr. Renáta Janoviaková, Anna Smitková, ThLic. Tomáš Kubica, Miroslav Pekarčík, Dominik Kubas, Patrik Ťapaj

Zapisovanie úmyslov na sväté omše v mesiacoch jún a júl 2022: prosím, príďte v utorok po svätých omšiach,  začínajúcich o 06.00 a 18.15, v Zábiedove po 17.30, v Ústí vo štvrtok po svätej omši začínajúcej o 16.00.

Zbierka na masmédiá bude na budúcu nedeľu.

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej. Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení tretej faktúry: 58429.-€. Týmto je naplnená požiadavka na úhradu ostatných faktúr. Pán Boh zaplať! Aj za príspevky na chod farnosti. Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174.

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: z ulíc Kvetná, Lesná. Pán Boh zaplať!

Katolícka škola prosí o brigádu: ak bude pekné počasie  v utorok aj v stredu, každý podľa svojich možností – chlapov, ockov detí cirkevnej školy.

Je potrebné dokončiť latovanie plota – veľa sa urobilo v piatok a celý minulý týždeň. Chlapi so skrutkovačmi sú teraz veľmi dôležití, hoci na dve hodiny. Veľmi im záleží na dokončení tento školský rok.

Púť do Svätyne Božieho milosrdenstva: Bude z našej farnosti 25.06.2022. Prosím, nahláste sa na autobus v sakristiách kostolov.

Zábiedovo – stretnutie ružencového spoločenstva Najsvätejšej Trojice bude v nedeľu 29.05.2022 po svätej omši.

Čo majú Katolícke noviny zaujímavé: Číslo 20: Nový prímas Česka a kazateľ na Mariánskej hore v Levoči, bozk starkej v Ukrajinskom Irpine na chlebík, o prisťahovalcoch i misijnom diele Pauliny Jaricotovej.

Novéna k Duchu Svätému začína vo štvrtok: bude vždy pred svätou omšou.

Duchovná obnova birmovancov – Prosím, aby uhradili výdavky, spojené s duchovnou obnovou vo výške 25.-€ na osobu dajte animátorom. V prípade, že by to niekomu nevychádzalo finančne, prosím, aby sa ozval, pozháňam na to financie. Rozpis výdavkov: Ďakujem  za jedlo na večer v sobotu a nápoje sponzorom, 20.-€ na dva obedy s donáškou, 5.-€ z režijné náklady a príspevok organizátorom. Pre farnosť ako hlavného organizátora príspevok neprijímame.

Príprava detí na slávnosť prvého svätého prijímania: bude od budúceho štvrtka vždy vo štvrtok po svätej omši. V synagóge.

Svätá omša pre školy vo štvrtok o 7:45: s krátkou homíliou recitovaná svätá omša vo farskom kostole pre všetky školy farnosti.

Mariánske májové pobožnosti: prosím, aby ste sa modlili pred svätými omšami, na filiálkach mimo dní, keď sú sväté omše v jednotnom čase aj keď nie v kostole o 18.00. Pripojte podľa svojich možností aj ruženec denne za pokoj v Ukrajine. Ako nás povzbudzuje Svätý Otec František. Pán Boh zaplať!

Pomoc pre ľudí na Ukrajine – cirkev: Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz – na stránke farnosti: (Dotazník pomoci Ukrajine.)

Pomoc Ukrajine – mesto: Mesto Trstená: Zberné miesto pomoci – Komunitné centrum Sinaj, Železničiarov 1, Trstená (oproti synagóge) denne počas pracovných dní v čase od 10 hod. do 15 hod. Finančná zbierka – finančný príspevok môžete poslať na transparentný účet ORAVA SI POMÁHA SK37 8330 0000 0023 0180 9718 – transparentný účet tejto iniciatívy budeme využívať v tomto čase pre potreby pomoci Ukrajincom, preto uvádzajte do poznámky “Ukrajina”. Kontakt v prípade potreby: pomoc@trstena.sk. Potrebujú drogériu, trvanlivé potraviny a zdravotnícke potreby.

Dni Spišského Jeruzalema 2022: 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Plagát s pestrým programom nájdete na internetovej stránke farnosti.

Sadzobník farnosti Trstená pre propagáciu komerčných kultúrnych a iných podujatí: Týmto na základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ustanovujem sadzobník pre propagovanie podujatí vo farských oznamoch a na farskej stránke farnosti Trstená. V prípade, že reklamné úsilie obchodných oddelení alebo reklamných agentov a príslušných pracovníkov agentúr smeruje k žiadosti o oznamy vo farnosti pre spropagovanie podujatia inej farnosti alebo spoločenstva, nech zaplatia 15 € za jeden oznam podľa počtu oznamov a bohoslužieb; ak ide o propagáciu na internetovej stránke alebo na profile farnosti v sociálnych sieťach, cena jedného oznamu je 20 € za jedno podujatie na každej platforme osobitne na čas: jeden týždeň. Oslobodenie od platenia v prípade, že ide o charitatívne podujatie, schvaľuje štatutár. Dohoda o reklame musí byť písomná.

Ohlášky  

Branislav Djobek, syn Ľubomíra a Evy, rodenej Jankolovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Pardubiciach, a 
Andrea Vostřelová, dcéra Františka a Ireny, rodenej Divíškovej, narodená  v Rychnove nad Kněžnou, bývajúca v Doudlebách nad Orlicí;
ohlasujú sa prvý raz 080522
ohlasujú sa druhý raz 150522
ohlasujú sa tretí raz 220522
 
Anton Maťovčík, syn Antona a Márie, rodenej Ježíkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a
Bibiana Buková, dcéra Stanislava a Oľgy, rodenej Pukajovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;
ohlasujú sa prvý raz 080522
ohlasujú sa druhý raz 150522
ohlasujú sa tretí raz 220522
 
Zdenko Iskra, syn Vladimíra a Anny, rodenej Košťálovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a
Barbora Gazdíková, dcéra Štefana a Anny, rodenej Bugajovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Bratislave;
            ohlasujú sa prvý raz 080522
            ohlasujú sa druhý raz 150522
            ohlasujú sa tretí raz 220522
 
Milan Fukas,, syn Karola a Veroniky, rodenej Hucíkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a
Andrea Dendisová, dcéra nebohého Pavla a Anny, rodenej Kasanovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;
            ohlasujú sa prvý raz 080522
            ohlasujú sa druhý raz 150522
            ohlasujú sa tretí raz 220522
 
Lukáš Poláčik syn Karola a Emy rodenej Kasanovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a
Lucia Salajová, syn Dušana a Jany rodenej Čiernej, narodená Dolnom Kubíne, bývajúca v Dolnom Kubíne
            ohlasujú sa prvý raz 150522
            ohlasujú sa druhý raz 220522
            ohlasujú sa tretí raz 290522

 

Juraj Spuchľák