Osemnásta nedeľa v Cezročnom období “B”– 01.08.2021

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Panny Márie, Kráľovnej anjelov – Porciunkula, ľub. sp.
06.00

18.15
Za Božiu pomoc Angele – 75 rokov
+ Anton a Anna Parentovci

Utorok
Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
06.00

17.30

18.15
Za Božiu pomoc a poď. Za 40 r. manž.
Zábiedovo: + Adam, Emília a Jozef
+ Peter, Jozef, Ján a Emília
Streda
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
06.00
18.15


+ Viktor
+ Jozef Parec
Štvrtok
Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme – Panny Márie Snežnej – ľubovoľná spomienka
06.00

16.00
18.15
Štefánia a Augustín – st. rodičia
Ústie: + Jozef Kočiško
+ rodičia a súrodenci
Piatok
Premenenie Pána, sviatok, Zábiedovo – výr. posv. kost.
06.00

17.30
18.15
Za Božiu pomoc Angele a Helene s rod.
Zábiedovo: + Oľga
+ Antónia Jurdíková
Sobota
Panny Márie v sobotu – prvá sobota v mesiaci
06.00

16.00
18.15


Za Božiu pomoc v chorobe pre Martu
Furdek - Rybáriková
+ Emília a Jozef Koleják

Nedeľa
Devätnásta nedeľa v Cezročnom období “B”
07.00
08.30
10.30
09.00
10.30
14.00
Trstená
Trstená
Trstená
Ústie
Zábiedovo
Zábiedovo – kaplnka Božského Srdca

OZNAMY:

Pobožnosť posvätného ruženca: bude dnes v nedeľu – prvú v mesiaci o 14.00 h.

Spovedanie počas prvopiatkového týždňa: v Trstenej v stredu, štvrtok a piatok od 15.30 do 17.30. V Zábiedove v piatok od 15.00 do 17.00. V Ústí vo štvrtok od 15.15 do 15.50. V Trstenej aj každý deň pred svätými omšami v pracovné dni.

Litánie ku sv. Jozefovi:
Pápež František schválil sedem nových invokácií – zvolaní, ktoré obohatia Litánie ku cti sv. Jozefa: Ochranca Vykupiteľa, Služobník Krista, Služobník spásy, Posila v ťažkostiach, Patrón vyhnancov, Patrón utrápených, Patrón chudobných. Litánie v novej podobe si môžete prezrieť a použiť z internetovej stránky našej farnosti. Tým žiadam o modlitbu v našich kostoloch farnosti podľa novej prílohy, doplnenej novými zvolaniami. Pán Boh zaplať!

Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka:
Dňa 7. augusta 2021 (sobota) si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätá omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom bude o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej
Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení prvej a druhej faktúry: 82880.-€. Dodávateľ nám dodal už 15 zastavení. Začatie stavby: podľa stanoviska úradov zo dňa 27.01.2020 k stavbe: Krížová cesta v Trstenej Vám oznamujem začatie prác na stavbe k dátumu 26.07.2021. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce k začatiu stavby.

Pán Boh zaplať! Aj za príspevky na chod farnosti.  Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní: v piatok zo sídliska Západ – 1040, 1041, 1142. Pán Boh zaplať!

Výmena strešnej krytiny na kostolnom múre: Pán Boh zaplať! Všetkým, ktorí pracovali pri výmene strešnej krytiny na kostolnom múriku, ktorý už potreboval výmenu a obnovu. Práce vykonali dobrovoľníci odborníci z Trstenej pod vedením Juraja Šurinu. Vám všetkým za štedrosť i bohuznámemu darcovi, ktorí prispievate na opravy kostola a úpravy jeho okolia. Oprava múru bude pokračovať neskôr v súlade s pokynmi pracovníkov pamiatkových úradov.

 Kniha o Trstenskej čiernej Madone: obsahuje umelecky ilustrované a odborne spracované povesti z dejín Trstenej. Môžete si ju kúpiť v zadnej časti kostola.

Príprava na manželstvo v Spišskej diecéze: Ústie nad Priehradou, Liptovské Revúce, Kežmarok Spišská Nová Ves – viac na našej internetovej stránke farnosti. Kurzy a duchovné obnovy na prípravu na manželstvo sú obnovené.

Ponuka na internetovej a stránke farnosti:

  • Pozvánka na Eucharistický kongres do Budapešti spojený s návštevou Svätého Otca Františka. Ten však potvrdil príchod aj na Slovensko 12. – 15. septembra 2021. Modlime za duchovný úžitok apoštolskej cesty.

Úplné odpustky Porciunkuly: Od 1.8. od 12.00h do 2.8. do 24.00 h možno získať PORCIUNKULOVÉ ÚPLNÉODPUSTKY vo všetkých františkánskych kostoloch, v katedrálnych chrámoch, vo farských kostoloch, v bazilikách minor. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva). Sv. Spoveď odporúčame vykonať vo svojich farnostiach.

Odpustky na rok sv. Jozefa
 Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa ‒ na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle.

Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou penitenciáriou.

  1. a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský vzťah k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké rozlišovanie plnili Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.
  2. b) Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok „spravodlivý človek“ (porov. Mt 1, 19): on, ktorý je strážcom „intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše“, uchovávateľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností. Čnosť spravodlivosti exemplárne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, ktorý je zákonom milosrdenstva, „pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočneniu pravej spravodlivosti“. Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov.
  3. c) Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny z Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred zákonom. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec.
  4. d) Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, „s úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský život a zákony založené na rovnakom rozdelení práv a povinností“. Preto bude možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.
  5. e) Útek Svätej rodiny do Egypta „nám ukazuje, že Boh je tam, kde je človek v nebezpečenstve, kde trpí, uteká, pociťuje odmietnutie a opustenosť“. Úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), … modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.

Svätá Terézia z Avily spoznala v sv. Jozefovi ochrancu vo všetkých situáciách života: „Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, pokým ja som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky“. Nie tak dávno sv. Ján Pavol II. pripomenul, že postava sv. Jozefa sa „pre Cirkev v našej dobe znovu stáva aktuálnou v súvislosti s novým kresťanským tisícročím“.
 

6. f) Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície.

 

7. g) V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života. Amen.

 

Pán Boh zaplať! 
Juraj Spuchľák