List so žiadosťou o modlitbu za birmovancov pre veriacich

          Bratia a sestry, prosím Vás o modlitbu za našich birmovancov ako individuálneho predsavzatia vo forme, ktorú máte uloženú v časti kostola pre časopisy. Lístočky s modlitbou budeme pravidelne dopĺňať. Teraz tam nájdete dva druhy modlitieb – za chlapcov a za dievčatá.
          O tom, že sa nich niekto konkrétny modlí, oni nemusia vedieť, ale prosím, aby ste sa modlili napríklad za jedného každý deň raz do konca prípravy na sviatosť birmovania. Bude len pekné, ak sa to birmovanci dozvedia.
          Ďakujem Vám za ochotu modlitbou podporiť dielo obnovy ich duchovného života.
         Ich krstné mená budem zverejňovať na budúci týždeň bez priezviska na svätej omši v piatok.

Trstená 28.10.2023
Juraj Spuchľák, farár – dekan

Modlitba za birmovanca – birmovankyňu
Duchu Svätý, Teba nám poslal Ježiš Kristus ako dar večného Otca na naše posvätenie a posilu v kresťanskom živote.
Tvoja milosť chráni a sprevádza celú Cirkev i našu farnosť.

Udeľ novým a zvláštnym spôsobom svoje dary i nášmu birmovancovi … (vyslov jeho/jej meno),
aby prijal Krista plne do svojho života,
aby sa dokázal navzdory všetkým pokušeniam
rozhodovať pre dobro,
aby vedel otvorene brániť a hlásať vieru,
a tak pomáhal budovať a šíriť jeho kráľovstvo.
Panna Mária, vypros nám všetkým,
aby sa stal podľa tvojho vzoru učenlivým žiakom
v škole Ducha Svätého
a dokázal svoju vieru vyznávať slovom i životom. Amen.