Farnosť Trstená

Mesto Trstená už od svojho založenie v roku 1371 sa formovalo ako pútnické mariánske miesto. Farský kostol v stredovekom meste bol zasvätený pôvodne Panne Márii. Jeho pôvodnú podobu nepoznáme. Existencia farnosti je doložená v roku 1397. Trstená ležala na obchodnej ceste, ktorá prepájala Uhorsko s Poľským kráľovstvom, z toho dôvodu sa postupne rozvíjala ako centrum remesiel a trhov na území hornej Oravy. Centrom Trstenej bol farský kostol, kde sa nachádzal milostivý obraz Panny Márie, ku ktorému putovali mnohí pútnici z Uhorska i z Poľska. Počas reformácie od konca 16. storočia bol pôvodne rímskokatolícky farský kostol v Trstenej transformovaný na evanjelický chrám. V tom čase trstenskí evanjelici z veľkej úcty a nábožnosti aj napriek reformačným myšlienkam pôvodný obraz Panny Márie vo farskom kostole zachovali.

Až v roku 1683 počas vojnových udalostí spojených s bitkou pri Viedni tento milostivý obraz Panny Márie odniesol do Litvy do Vilniusu veliteľ litovských jednotiek ako vojnovú korisť. Až začiatkom 18. storočia po skončení stavovských povstaní a po víťazstve rekatolizácie v Uhorsku farský kostol v Trstenej sa vrátil do rúk katolíkov. Zrejme v tomto čase došlo aj ku zmene patrocínia farského kostola, ktorý dostal titul sv. Martina, symbolizujúc rytierske cnosti v boji proti Zlu. Začiatkom 18. storočia sa v Trstenej obnovila a značne rozšírila aj úcta k Panne Márii, čoho dôkazom je množstvo kaplniek v okolí dedikovaných Panne Márii. Pravdepodobne začiatkom 18. storočia si Trstenčania dali z veľkej úcty k Panne Márii vyhotoviť aj nový obraz Matky Božej s malým Ježišom v náručí, ktorý má dodnes čestné miesto na hlavnom oltári vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej.

Bola to náhrada za ukoristený obraz. Vďaka misijným aktivitám pátrov karmelitánov bolo v 1. tretine 18. storočia v Trstenej založené Bratstvo Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej). Od tohto obdobia sa v Trstenej na sviatok Panny Márie Karmelskej (16. júla) pravidelne každý rok konáva odpustová slávnosť spojená s trhom na námestí. Mariánsku úctu v tejto farnosti veľmi rozšírila aj misia pátrov františkánov z Okoličného, ktorí sa v Trstenej usídlili natrvalo v 70. rokoch 18. storočia a sú tu dodnes. Pripomenutím pútnického charakteru Trstenej je aj existencia 10 murovaných spovedníc v ohradnom múre farského kostola, ktoré boli vybudované niekedy v polovici 18. storočia. Trstená je sídlom aj Trstenského dekanátu od polovice 18. storočia. V súčasnosti sa dokončuje nová krížová cesta nad Trstenou, ktorá symbolizuje stále prítomnú živú vieru mnohých Trstenčanov k Ježišovi Kristovi a k jeho Matke Panne Márii. https://kapitula.sk/trstena-skapuliarska-panna-maria/

Karmelská Panna Mária má sviatok alebo ľubovoľnú spomienku 16.07.

V sobotu pred odpustom je cez deň duchovný program až do neskorých hodín:
09.00 – 12.00 svätá spoveď
13.00 – 17.20 adorácia-individuálne
18.15 – 19.15 svätá omša
19.30 – 23.00 katechézy, krížová cesta a duchovná hudba.
 
V nedeľu:
11.00 odpustová svätá omša
15.00 – do 19.00 koncert Spievame Márii

Sobota je v chráme sv. Martina, nedeľa celá na námestí M. R. Štefánika.

 

Zvony farského rímskokatolíckeho kostola svätého Martina v Trstenej 

Videa:


1. Trstená (SK), kostol sv. Martina – zvony
2. Trstená (SK), kostol sv. Martina – poludňajšie zvonenie
Fotografie:
Kliknite sem pre zobrazenie fotiek
Dokumentácia:
Dokumentácia zvonov sv. Martina v Trstenej

Krypta farského kostola sv. Martina

Časť národnej kultúrnej pamiatky – rímskokatolíckeho kostola sv. Martina „Sprístupnenie krypty kostola sv. Martina, Trstená“ bola zreštaurovaná a sprístupnená širokej verejnosti, ktorá má možnosť pozrieť si toto unikátne kultúrne dedičstvo. Krypta si zachovala ručne maľované rakvy, ktoré na území Slovenska nemajú obdobu a mnohí ju označujú aj ako „historický poklad“. Preto je pre nás obrovským potešením, že sa nám podarilo zreštaurovať tak významné kultúrne dedičstvo.