Druhá adventná nedeľa – 08.12.2019

Cesta farnosti Trstená (duchovná aj krížová)

     Bratia a sestry, milí farníci!
     Pri príchode do našej farnosti som sa stretol s prívetivou atmosférou a prijatím, za ktoré vám ďakujeme obaja – pán kaplán Martin, ale aj ja. Ďakujem aj za prvé dni pomoci a informácií, ktoré sú potrebné na dobrý začiatok pôsobenia pre kňazov každej farnosti. Najviac ďakujem za modlitby a duchovnú podporu. Ďakujem za prácu a všetko, čo urobil môj bezprostredný predchodca pán farár Jaroslav, páni kapláni, ale aj jeho mamka, všetci, ktorí pôsobil v tejto milej farnosti, zanechali svoje dielo ako svedectvo spolupráce s Pánom, najvyšším Pastierom, otcom biskupom Štefanom, ale aj už zosnulým otcom biskupom Františkom. Chcem nadviazať na ich prácu. Ako aj na spoluprácu s Mestským úradom v Trstenej, Obecným úradom v Zábiedove a predstaviteľmi samosprávy, ale aj dekanátu. Pravidelné modlitby a sväté omše na úmysel za ich duchovné a ostatné potrebné dary, nech je posilou a Božou pomocou pre nich.
     Spolu s mojím príchodom som vnímal a vnímam aj žiadosti o duchovnú službu a drobné opravy alebo práce, na ktoré ste čakali a vnímali ich ako potrebné. Rozvíjať duchovné aktivity a prehlbovať službu duchovnému životu všetkých chcem v spolupráci s rehoľnými komunitami našej farnosti i katolíckou školou a všetkými spoločenstvami okolo chrámu a farnosti. Chceme ich obaja vo farnosti zlaďovať a spájať tak, aby aj naša farnosť bola spoločenstvom spoločenstiev. V tomto vás prosím o modlitbu. Oprava plota farského dvora alebo ošetrenie stromov v súlade s legislatívnou Cirkvi a Slovenskej republiky boli mojou odpoveďou na tieto vyslovené potreby. A budem pokračovať aj v tejto službe.
     Pripravený projekt Krížovej cesty v spolupráci s Mestským úradom Trstená, v ktorom ste ma vyzvali pracovať, som prijal s bázňou a po konzultáciách s otcom biskupom Štefanom a prijatí jeho usmernení. Cieľom jeho dvojročnej realizácie bude predovšetkým duchovná príprava a obnova vnímania utrpenia a obety Ježišovej lásky v našom živote a prínosu jej milostivého ovocia do nášho života, čo budú aktivovať v nás duchovné aktivity počas jej stavby. Prosím, aby ste takto vnímali potrebu podpory stavby a hmotnú pomoc prioritne sprevádzali modlitbami za duchovnú obnovu našej farnosti. V dvore farského kostola je vystavené prvé zastavenie – Stretnutie Pána Ježiša s Matkou Pannou Máriou v skutočnej veľkosti. Dávne volanie vás – Trstenčanov po mieste na rozjímanie o utrpení nášho Pána môže byť takto realitou. Prosím aj o vaše sprevádzanie diela každou vhodnou formou. Pán Boh zaplať!

Juraj Spuchľák, dekan – farár